Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Транспортните фирми вещаят фалити, ако тол таксите се увеличат

Транспортните фирми вещаят фалити, ако тол таксите се увеличат

Транспортните фирми вещаят фалити, ако тол таксите се увеличат

Раз­ширяването на тол сис­темата и увеличаването на пътни такси ще предиз­викат много фалити, предуп­редиха тези дни пред­с­тавители на автобус­ния и товар­ния тран­с­порт. Очак­ванията им са правител­с­т­вото да нап­рави платени още 3000 км пътища в страната. Заявка вече бе дадена от минис­търа на регионал­ното раз­витие Гроз­дан Кара­джов. Той обяви, че обх­ватът на тол-системата ще бъде раз­ширен с включ­ването и на второк­лас­ните шосета, а за тeжĸoтoвapнитe пpeвoзни cpeдcтвa щe има и пo-виcoĸи пътни тaĸcи, защото сега приходите идват основно от винет­ките за леките автомобили. Промяната щe ce cлyчи пpeз втopoтo тpимeceчиe нa 2022 г., cлeд пpeгoвopи c пpeвoз­вaчитe и вcичĸи бpaн­шoви opгaнизaции, обясни преди време Кара­джов. Раз­говори по темата с тран­с­пор­т­ните фирми досега все още не са водени. В същото време финан­совият минис­тър Асен Василев залага сериозен ръст на приходите от тол-такси в бюджета за 2022 г. Финан­совото минис­тер­с­тво обаче е изчис­лило, че за 2022 г. очаква 290 млн. лв. ръст на приходите от пътни такси, а за 2023 г. — 40 млн. лв. повече. За 2024 г. се пред­вижда запаз­ване на приходите до раз­мерите от 2023 г., в която годиш­ните приходи от тол такси ще дос­тиг­нат 520 млн. лв. “В тран­с­порта положението е изк­лючително тежко и повишение на тол-таксите още повече ще го влоши. Кризата с цените на горивата е сериозна. Освен нея трябва да отбележим и изк­лючително сериоз­ната кад­рова криза, опаш­ките по границите, зат­варянето на заводи. Тези, които имат дъл­гос­рочни договори, не могат да ги изпъл­нят, тър­пят неус­тойки“, комен­тира пред БНР Йор­дан Араба­джиев, изпъл­нителен дирек­тор на Съюза на меж­дународ­ните превоз­вачи. Араба­джиев припомни, че превозите на товари не получават никакви ком­пен­сации, не се и очак­ват такива. Автобус­ните превоз­вачи пък още не са получили пред­видените 40 млн. лв. ковид-помощи с актуализацията на бюджета през сеп­тем­ври миналата година. Над 560 автобусни фирми подадоха заяв­ления в края на декем­ври и още чакат одоб­рение. От Камарата на автобус­ните превоз­вачи определят отлива на път­ници като изк­лючително голям и изразяват опасения, че най-малките фирми, които возят по няколко път­ници, няма да се доберат до никакви ком­пен­сации. “Въвеж­дането на допъл­нителни тол такси, как­вото беше анон­сирано, ще бъде още по-голям бич“, заяви пред БНР Васил Пирон­ков, пред­седател на Камарата на автобус­ните превоз­вачи. Той посочи, че мал­ките автобусни превози изнемог­ват и дотират дей­ността си със свои резерви или трупат дъл­гове и са зап­лашени от преус­тановяване на дей­ност. „В нашия бранш е изк­лючено да се увеличават цените на билетите, като изк­лючим големите репуб­ликан­ски тран­с­пор­тни схеми, където един превоз­вач е монополизирал целия тран­с­порт. Има населени места, където се возят двама, пет, десет човека. Ако увеличиш цената на билета, кой ще се качи в този автобус?“, комен­тира още Васил Пирон­ков. Според него големите автобусни превоз­вачи най-много ще нас­тояват да се вдиг­нат цените, защото при тях ще има най-голям икономически ефект.

България

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...