Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Напрежението между Русия и Украйна доведе до ценови скок при зърното

Напрежението между Русия и Украйна доведе до ценови скок при зърното

Решението за пълна мобилизация на НАТО в Източна Европа и евакуацията на част от пер­сонала и семейс­т­вата на дип­ломатите от запад­ните посол­с­тва в Киев засилиха опасенията за въз­можен военен кон­ф­ликт между Русия и Украйна и станаха основна причина за ново рязко покач­ване на цените на основ­ните зър­нени кул­тури на меж­дународ­ните и най-вече европейс­ките пазари. Впрочем това е напълно логично, тъй като и Русия и Украйна са основни произ­водителки и износителки на мел­ничар­ско и фуражно зърно на Стария кон­тинент. Сут­ринта на 25 януари мел­ничар­ска пшеница вече се тър­гуваше на бор­сата в Париж (EURONEXT) по EUR286-287/т, в срав­нение с EUR264-267/т само една сед­мица по-рано. Прави впечат­ление обаче по-ограниченото (поне засега) повишение на цените на пшеницата на физичес­кия екс­пор­тен пазар. Според дан­ните на френ­с­кото аграрно ведом­с­тво (FranceAgriMer) сред­ната екс­пор­тна цена на френ­ска пшеница 11,512,5% протеин дос­тигна EUR281FOB Руан, в срав­нение с EUR274FOB една сед­мица по-рано. По-въздържаната позиция на учас­т­ниците в реал­ната тър­говия със зър­нени храни на европейс­кия пазар се обяс­нява с мнението им, че ценовото рали на бор­сите в Чикаго и Париж до голяма степен се дължи на увеличената спекулативна актив­ност и в раз­витието на цените е въз­можен обрат дори при намек за позитивна промяна в политическа конюн­к­тура. В тази връзка европейс­ките тър­говци акцен­тират върху един важен за пазара факт, който в момента е засен­чен от разиг­раването на воен­ната карта. Става въп­рос за ряз­кото влошаване на отношенията между Фран­ция и Алжир, което блокира износа на френ­с­кото зърно за дър­жавата, която е една от най-големите вносителки на пшеница в света — около 6 млн.т пшеница годишно. Още през октом­ври 2021 година алжир­с­кият пос­ланик е бил отзован от Париж след “безот­говорни“ изяв­ления за френ­с­кия президент Еманюел Мак­рон. При нас е извес­тно, че след отзоваване на пос­ланика си Алжир зат­вори въз­душ­ното си прос­т­ран­с­тво за френ­с­ките самолети. В същото време никой при нас не обърна внимание за значително по-болезнените за френ­с­ката икономика мерки пред­п­риети от алжир­с­ката страна. Алжир­с­ката дър­жавна аген­ция за зърно OAIC отх­върли всич­ките пред­ложения за дос­тавка на френ­ска пшеница. Север­ноаф­рикан­с­ката страна е най-големият вън­шен пазар за френ­ска пшеница (4050% от френ­с­кия износ извън ЕС) и спадът в продаж­бите за Алжир означава стаг­нация в износа и според мес­т­ните анализатори може „да остави най-големият произ­водител на пшеница в ЕС с много големи налич­ности в края на сезона“. Рой­терс инфор­мира, поради намаляване на дос­тав­ките за Алжир FranceAgriMer тези дни повиши прог­нозата за преход­ните запаси от пшеница във Фран­ция в края на 2021/22 МГ до 17-годишния връх и понижи оцен­ката за износа на мека пшеница.

България

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...