Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Земеделците ще получат близо

Земеделците ще получат близо

Земеделците ще получат близо

1 млрд. лв. субсидии за земеделците до юни

ДФ “Земеделие“ пуб­ликува графика за плащанията по всички схеми за под­помагане на произ­водителите Близо 1 млрд. лв. ще получат земедел­с­ките произ­водители от края на януари до юни, според индикатив­ния график в интер­нет страницата на Дър­жавен фонд „Земеделие“, който ориен­тира фер­мерите кога и какви плащания да очак­ват. Пър­вите плащания за 2021 г. ще са в края на този месец. Тогава ще бъдат преведени вторите тран­шове по схемата за преход­ната национална помощ за говеда и по схемата за овце майки и кози майки. През фев­руари ще започ­нат плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“ с нап­рав­ленията с животни, а останалите нап­рав­ления по мярка 10 „Агроекология и климат“ ще бъдат през април. По обвър­заната под­к­репа в сек­тор „Плодове и зелен­чуци“ плащанията ще стар­тират в началото на март, като преводите по 7-те схеми ще станат поетапно до средата на месеца. Преди това — до края на януари стопаните трябва да са доказали с документи произ­ведената и реализирана продук­ция. Тютюноп­роиз­водителите ще си получат суб­сидиите в средата на месец март, а в края март ще се преведат и сред­с­т­вата по Схемата за прераз­п­ределително плащане, която има бюджет над 108 млн. лв. През април е пред­видено да има пари по схемите за зелени дирек­тни плащания, за протеинови кул­тури и за специал­ното плащане за памук. По мярка “Биологично земеделие“ плащанията ще са в периода 15 април — 20 май, при условие, че към 28 фев­руари е напълно актуализирана базата данни на произ­водителите, преработ­вателите и тър­гов­ците на земедел­ски продукти и храни, произ­ведени по биологичен начин. Преводите по мярка 12 „Натура — 2000 и Рам­ковата дирек­тива за водите“ ще са през май, а пос­ледни — през юни, ще си получат окон­чателно парите младите и дреб­ните земедел­ски стопани.

България

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...