Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Над 160 електронни услуги предлага НАП в обновения си портал

Над 160 електронни услуги предлага НАП в обновения си портал

Над 160 електронни услуги предлага НАП в обновения си портал

Повече от 160 елек­т­ронни услуги вече са дос­тъпни в обновения елек­т­ронен пор­тал (Е-портал) на НАП, съоб­щават от приход­ната аген­ция. За по-малко от месец приход­ната аген­ция пусна 6 нови услуги, от които могат да се въз­пол­з­ват стотици хиляди пот­ребители, притежатели на пер­сонален иден­тификационен код (ПИК) или квалифициран елек­т­ронен под­пис (КЕП). Пър­вата за 2022 г. нова услуга е за хазар­т­ните оператори. От 10 януари 2022 г. пък пот­ребителите вече могат да подават онлайн Искане за издаване на удос­товерение относно приложимо законодател­с­тво в областта на социал­ната сигур­ност, което се прилага по отношение на притежателя (удос­товерение А1), както и уведом­ление. Услугата е дос­тъпна с ПИК или КЕП в група „Удос­товерения и копия на документи“ в Пор­тала за елек­т­ронни услуги на приход­ната аген­ция. Чрез нея пот­ребителите могат да попъл­ват необ­ходимите данни, съг­ласно изб­рания фор­муляр на искането/уведомлението, да прикач­ват документи и да ги подават, припом­нят от НАП. Най-новата елек­т­ронна услуга в Е-портала на НАП е „Приемане на искане за прих­ващане или въз­с­тановяване на над­в­несени суми“ . Тя дава въз­мож­ност на клиен­тите да подават онлайн искане за въз­с­тановяване или прих­ващане на над­в­несени суми. “Над 300 млн. лв. годишно спес­тява НАП на биз­неса и граж­даните от преки админис­т­ративни раз­ходи, благодарение на въведената елек­т­ронна комуникация. НАП неп­рекъс­нато се стреми да отговаря на пот­ребител­с­ките пот­реб­ности и на съв­ремен­ните предиз­викател­с­тва, като улес­нява биз­неса и граж­даните да изпъл­няват своите задъл­жения към фиска. Приход­ната аген­ция е сред пър­вите бъл­гар­ски админис­т­рации, които въведоха елек­т­ронни услуги. В името на клиента и на неговото пот­ребител­ско изживяване, ние пос­тоянно увеличаваме броя на елек­т­рон­ните услуги и над­г­раж­даме същес­т­вуващите“, каза замес­т­ник изпъл­нител­ният дирек­тор на НАП Милена Кръс­танова.

България

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...