Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Парламентът не прие нулева ставка на ДДС за храни, лекарства и енергоносители

Парламентът не прие нулева ставка на ДДС за храни, лекарства и енергоносители

Парламентът не прие нулева ставка на ДДС за храни, лекарства и енергоносители

Пар­ламен­тът отх­върли на първо четене проекта на “Въз­раж­дане“ за нулева ставка на ДДС за основни храни, лекар­с­тва и енер­гоносители. “За“ бяха 73 депутати — от ГЕРБ-СДС, ДПС и “Въз­раж­дане“, 66 народни пред­с­тавители -“против“, 48 се въз­дър­жаха, предава БТА. С промените се пред­лагаше да бъде въведена нулева ставка на ДДС за дос­тав­ката на някои стоки, сред които хранителни продукти и напитки от мал­ката пот­ребител­ска кош­ница, вода и дос­тавка на природен газ, елек­т­роенер­гия и цен­т­рално отоп­ление за бита, лекар­с­тва и медицин­ски изделия. Цончо Ганев от “Въз­раж­дане“ раз­к­ритикува, че четири месеца управ­ляващата коалиция отказва да обсъди законоп­роекта, който пред­вижда лекар­с­т­вата да са с нулева ставка. „Повече от два месеца имаме бушуваща финан­сова криза у нас и в целия свят“, добави той. „Вашето пред­ложение е неиз­пъл­нимо, популис­тко“, отговори му Иск­рен Митев от “Продъл­жаваме Промяната“. Има хора, които раз­бират от това, работят, ще вземат най-добрите мерки, препоръча пред­с­тавителят на управ­ляващите. От “Има такъв народ“ както и вчера, така и днес, отново нас­тояха в пленар­ната зала да дойде минис­търът на финан­сите или негов замес­т­ник. „Да знаем ще правим ли нещо с ДДС, ще го променяме ли, да знаем какво да правим с този законоп­роект“, обясни Пламен Абров­ски. Колегата му Любомир Кариман­ски поиска от пред­седателя на Народ­ното съб­рание да не се допуска, когато се раз­г­лежда кон­к­ретен закон, да има обща политическа пропаганда. Законоп­роек­тът е внесен от депутати, така че не е наложително присъс­т­вие на членове на Минис­тер­с­кия съвет, обясни пред­седателят на пар­ламента Никола Мин­чев. В мотивацията към законоп­роекта сме дали план-сметка за загубите, които биха пос­лед­вали, ако се приеме нулевата ставка, каза пред­седателят на ПГ на “Въз­раж­дане“ Кос­тадин Кос­тадинов. Той посочи, че според Минис­тер­с­т­вото на финан­сите тя би била около 2 милиарда лева. “Що се отнася до това дали пред­ложенията на “Въз­раж­дане“ са неосъщес­т­вими, времето ще покаже, още повече че в ЕС има вече прак­тика за нулева ставка на ДДС върху храните и лекар­с­т­вата“, каза Кос­тадинов.

България

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...