Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) НАП започна проверки в 2000 фирми с големи материални запаси

НАП започна проверки в 2000 фирми с големи материални запаси

Национал­ната аген­ция за приходите започна проверки в над 2000 фирми в цялата страна заради нелогично високи стой­ности на материал­ните запаси, посочени в балан­сите им за 2020 г. Данъч­ните инс­пек­тори проверяват налич­нос­тите на стоки и ги съпос­тавят със счетовод­ната докумен­тация. При установени несъот­вет­с­т­вия ще започ­нат и ревизии. Кон­т­рол­ните дейс­т­вия са част от мащабна кам­пания на приход­ната аген­ция, насочена към дружес­тва, посочили в счетовод­ните си баланси значително увеличение на налич­ните в склада стоки, материали или продук­ция за 2020 г. Сред тях са облекла и обувки, битова тех­ника, промиш­лени стоки, резер­вни части за автомобили и много други. Според данъч­ните е въз­можно част от тези стоки да са отдавна продадени без документи или да лип­с­ват по други причини. В края на миналата година НАП изп­рати предуп­редителни писма до 11 600 фирми в страната заради нелогично високи материални запаси на обща стой­ност над 9 млрд. лева. В резул­тат на инфор­мацион­ната кам­пания, голяма част от тези дружес­тва са нап­равили съот­вет­ните корек­ции, като са начис­лили дъл­жимия ДДС за лип­с­ващите или бракувани стоки, а някои са отразили това и в годиш­ните си дек­ларации за облагане с кор­поративни данъци за 2021 г. Кам­панията на НАП продъл­жава, като от началото на 2022 г. до момента данъч­ните са се свър­зали с над 1300 от наб­людаваните фирми, за които не е логично под­дър­жането големи материални запаси, а до края на май още 150 ще получат телефонно обаж­дане. По този начин приход­ната аген­ция ги инфор­мира за въз­мож­ността, ако са пропус­нали да отчетат продажби, липси или брак на материални запаси в минал данъчен период, да извър­шат необ­ходимите корек­ции и да внесат дъл­жимия ДДС. Материал­ните запаси са счетоводна категория, която най-общо означава съх­ранявани на склад стоки, материали или продук­ция. Всички дружес­тва в извад­ката под­дър­жат материални запаси на значителна стой­ност в продъл­жение на години, което противоречи на икономичес­ката логика.

България

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...