Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) И при 0 % ДДС хлябът ще поскъпва

И при 0 % ДДС хлябът ще поскъпва

И при 0 % ДДС хлябът ще поскъпва

Има ДДС на водата, на солта, на брашното и накрая нулева ставка ДДС за хляба, а това няма как да свали цената, казват производители

Хлябът няма да поев­тинее — дори ако наис­тина ДДС бъде свален от 20% на 0 процента, както обещават управ­ляващите. Това твър­дят произ­водители. Причината — раз­ходите им продъл­жавали да рас­тат. В същото време от бран­шовата камара на хлебоп­роиз­водителите отдавна напират за намаляване на став­ката, като уверяват, че това автоматично би свалило цената на хляба в магазина. Всеки ден рас­тат раз­ходите ни за елек­т­роенер­гия, за браш­ното, което от сеп­тем­ври досега е пос­къп­нало 100%, рас­тат цените и на природ­ния газ, горивата и всички останали кон­сумативи, обясни пред бТВ хлебоп­роиз­водителят от Генерал Тошево Тошко Няголов. Той под­черта, че освен това изобщо не е ясно за кои видове хляб ще важи нулевият данък. “От понедел­ник цената на браш­ното се вдига с 50 лв. на тон. Това ще оскъпи хляба с 510 стотинки. Едва ли 0% ДДС ще свали цената от 1 юли, по-скоро може да я задържи“, смята Няголов. Кон­курен­цията трябва да води цените, а не явното вмешател­с­тво на дър­жавата в цените. Това заяви в ефира на Радио Плов­див произ­водителят на хляб Георги Леф­теров. Според него дър­жав­ната помощ в момента води до това, че се помага на големите, а на мал­ките — не. “Не мисля, че ще им се помогне много — на такива дребни мишки като нас, които всеки ден правят хляб и хранят около 300 човека“, казва той. По думите на хлебаря, проб­лемът с цените на хляба е свър­зан с цените на горивата — от зър­ното, което трябва да се докара от нивата до мел­ницата, от там — до пекар­ната, където да се нап­рави. “Всичко това е горива, купувани от най-обикновени бен­зинос­тан­ции в Бъл­гария“, под­черта той. “Опит­ват се да управ­ляват свободна икономика с нес­вободни методи“, смята Леф­теров. По повод 0% ДДС за хляба той обясни, че повечето малки пекарни не са регис­т­рирани по ДДС. “Купуваме с ДДС брашно, но ще продаваме хляба без ДДС. От тук следва въп­росът кой счетоводител ще оправи тази каша, за да уреди този вариант и как това ДДС ще помогне на мал­кия биз­нес. Реално ще го плати човекът, който изяде хляба. Това са методи от раз­вития социализъм“, смята произ­водителят на хляб. Той даде и своята рецепта за излизане от кризата — да се отвори пазарът, да влязат чужди фирми, не да купуват горива от няколко монополни струк­тури. “Защото кон­курен­цията прави нис­ките цени и високото качес­тво“. “Има ДДС на водата, на солта, на браш­ното и нак­рая нулева ставка ДДС за хляба. Това няма как да свали цената“, смята произ­водителят на хляб от Плов­див. Много анализатори отбеляз­ват, че до влизането в сила на новата ставка на ДДС хлябът масово ще пос­къпва. “Категорично няма да се случи намаление на край­ната цена. Ефек­тът от 0% ДДС ще остане при произ­водителя, той няма да начис­лява и внася ДДС, но и няма да свали цената за край­ния пот­ребител“, комен­тира пред БНР доц. Вик­тор Йоцов от Икономичес­кия инс­титут на БАН, преподавател в УНСС. Той посочва и друг проб­лем — измамите, които ще насърчи нулевата ставка. “Извед­нъж всички пицарии ще започ­нат да продават хляб — заради нулевия данък. Тази мярка крие огромни опас­ности, без да има ефект срещу инф­лацията“, смята доц. Йоцов.

България

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие