Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Бивш шеф на ЦРУ купи ТЕЦ “Марица Изток 3“

Бивш шеф на ЦРУ купи ТЕЦ “Марица Изток 3“

Американ­с­ката инвес­тиционна ком­пания Kohlberg Kravis Roberts&Co (KKR) е новият соб­с­т­веник на ТЕЦ “Кон­тур­Г­лобал Марица Изток 3“, съобщи Рой­терс. Пред­седател на борда на глобал­ния инс­титут към ком­панията е бив­шият шеф на ЦРУ Дей­вид Пет­реъс. В сделка на стой­ност 2,2 млрд. долара KKR е придобил друга американ­ска ком­пания — ContourGlobal, която има мажоритарен дял в бъл­гар­с­ката елек­т­роцен­т­рала, а 27% в нея са на Национал­ната елек­т­рическа ком­пания, уточ­нява flagman.bg. Бор­дът на ком­панията вече е одоб­рил офер­тата и препоръчва на акционерите да я под­к­репят. Съг­ласие имало и от Reservoir Capital Group — най-големия акционер със 71,4% в ContourGlobal. Сдел­ката ще се осъщес­тви чрез ком­панията Cretaceous Bidco, регис­т­рирана в Лон­дон в края на март 2022 г. От KKR заявяват, че оценяват ContourGlobal като висококачес­т­вен биз­нес, под­к­репен от балан­сирано и геог­раф­ски дивер­сифицирано пор­т­фолио за произ­вод­с­тво на елек­т­роенер­гия. Ком­панията осигурявала прив­лекателна плат­форма за значителен бъдещ рас­теж, увеличаващ стой­ността, воден от променящия се харак­тер на енер­гий­ната индус­т­рия в резул­тат на целите за декар­бонизация в момент на глобален енер­гиен преход. ККR e една от водещите световни инвес­тиционни ком­пании, има екип от над 1900 служители, а управ­ляваните от нея активи се оценяват на близо 460 млрд. долара. Инвес­тициите са насочени в 10 сек­тора, основни сред които са енер­гетиката и капиталовите пазари. Сдел­ката за теца всъщ­ност не е пър­вата инвес­тиция на KKR в Бъл­гария. Ком­панията има дял в “Юнай­тед груп“, където мажоритарен акционер е лон­дон­с­кият фонд “БиСи пар­т­нърс“. Преди близо 2 години “Юнай­тед груп“ купи БТК за 1,3 млрд. евро, а в началото на 2021 г. стана соб­с­т­веник и на Нова тв в сделка за 185 млн. евро. През 2018 г. KKR над­даваше заедно с вече покой­ния чешки милиар­дер Петр Кел­нер за покуп­ката на биз­неса на “Теленор“ в Бъл­гария, Сър­бия и Черна гора. Сдел­ката тогава бе спечелена от ком­панията PPF на Кел­нер с цена от 2,8 млрд. евро. СоntоurGlоbаl yпpaв­лявa 138 цен­т­рали в Eвpoпa, Ceвepнa и Латин­ска Aмepикa и Aфpикa. Ком­панията влезе в Бъл­гария през 2011 г., когато купи от италиан­с­ката “Енел“ един от тецовете в Мариш­кия басейн. Сега цен­т­ралата произ­вежда 13% от тока, който се пот­ребява в Бъл­гария. ТЕЦ “Кон­тур­Г­лобал Марица Изток 3“, която е раз­положена в старозагор­с­кото село Мед­никарово, е с мощ­ност 908 MW и произ­вежда средно 10% от елек­т­роенер­гията в Бъл­гария. Напос­ледък цен­т­ралата има проб­леми с бъл­гар­с­ките власти, екоминис­тер­с­т­вото спря работата ѝ заради сис­темно замър­сяване на въз­духа.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...