Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Българския публичен дълг расте средно с 362 лева на секунда, отчита “Часовник на дълга“

Българския публичен дълг расте средно с 362 лева на секунда, отчита “Часовник на дълга“

Българския публичен дълг расте средно с 362 лева на секунда, отчита “Часовник на дълга“

Часов­ник на дълга“ показва приб­лизител­ното ниво на бъл­гар­с­кия пуб­личен дълг на цен­т­рално софийско кръс­товище. Часов­никът със специален екран е инс­талиран на бал­кона на кръс­товището на бул. “Цар Освободител“ и ул. “Г. С. Раков­ски“ диагонално срещу Воен­ния клуб. Той е пос­тавен там от кон­сул­тан­т­с­ката инвес­тиционна ком­пания „Екс­пат Капитал“. Ней­ните управ­ляващи пар­т­ньори Никола Янков и Николай Василев целят да заос­т­рят вниманието на общес­т­веността към недис­цип­линираната бюджетна политика в Бъл­гария с оглед на потен­циал­ното ù приемане в еврозоната. Към момента часов­никът показва, че бъл­гар­с­кият пуб­личен дълг е над 31 млрд. лева. Прог­нозата на екс­перти е, че той расте средно с 362 лева на секунда, или с 31,25 млн. лева на ден. Раз­делено на около 2 млн. семейс­тва, всяко семейс­тво средно дължи над 15 хил. лева, изчис­лява часов­никът. За инфор­мацията са изпол­з­вани пос­лед­ните данни от сайта на Минис­тер­с­т­вото на финан­сите. От „Екс­пат Капитал“ посоч­ват, че ще коригират чис­лата динамично, когато се пуб­ликуват нови данни. Investor.bg припомня, че от началото на годината на вът­реш­ния пазар за пласирани ДЦК за 1,8 млрд. лева. През тази година на дъл­говия пазар ще се тър­сят инвес­титори за 7,3 млрд. лева — 3 млрд. лева ще са за рефинан­сиране на стари дъл­гове, а 4,3 млрд. лева ще са нов дълг. На пос­лед­ните аук­циони цената на облигациите значително се повиши. Очаква се до края на годината Бъл­гария да излезе и на меж­дународ­ните пазари. В периода 20222024 г., въз основа на допус­канията и прог­ноз­ното дъл­гово финан­сиране, раз­мерът на дър­жав­ния дълг в абсолютни стой­ности и съот­ношението му спрямо прог­ноз­ния БВП ще продължи да нарас­тва от 24,8% в края на 2022 г. (35,5 млрд. лв.) до 29,3% през 2024 г. (47,1 млрд. лв.).

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...