Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Искат поскъпване на парното и топлата вода с до 330%

Искат поскъпване на парното и топлата вода с до 330%

Искат поскъпване на парното и топлата вода с до 330%

Пос­къп­ване на пар­ното и топ­лата вода между 29 процента в София и 330 на сто във Велико Тър­ново са поис­кали топ­лофикацион­ните дружес­тва. Това става ясно от пуб­ликуваните заяв­ления на дружес­т­вата на страницата на енер­гий­ния регулатор. Изчис­ленията им обаче са правени още през март и не отчитат както отпус­натите ком­пен­сации от дър­жавата, така и спрените дос­тавки на природен газ от Русия, което промени цените на горивото. Преди сед­мица един от членовете на регулатора — Алек­сан­дър Йор­данов бе изс­лушан в пар­ламен­тар­ната енер­гийна комисия за исканията на ком­паниите, където заяви: “Да, има искания за увеличение. Няма искания за намаление на цени. Всякакви комен­тари по повод ценовите заяв­ления, преди ние да сме отчели и резул­тата от ком­пен­сациите, които дружес­т­вото са получили, по-скоро биха изк­ривили пред­с­тавата на общес­т­вото по отношение на това какви ще бъдат цените“. Ден по-късно за въз­можен двуциф­рен скок на пар­ното и топ­лата вода от 1 юли предуп­реди и енер­гий­ният минис­тър Алек­сан­дър Николов: “Топ­лофикацион­ните дружес­тва са с раз­личен модел на работа, съот­ветно раз­личен ефект ще има върху край­ната цена, тъй като ефек­тив­ността на управ­лението и начинът на работа на самите тех­нологични решения са раз­лични. Когато природ­ният газ е повишен няколко пъти, кол­кото и тежко да звучи, повишение от няколко десетки процента не е неочак­вано. Дали ще се тър­сят решения, които да ком­пен­сират пот­ребителите — със сигур­ност. Със сигур­ност това ще бъде комен­тирано на ниво МС, и ниво вицеп­ремиер — премиер“. Пред­с­тои енер­гий­ният регулатор да излезе със свои изчис­ления с колко ще се променят цените на елек­тро– и топ­лоенер­гията от юли. По неофициална инфор­мация се очаква токът за бита да пос­къпне с около 34 процента, а цените на пар­ното и топ­лата вода средно за страната да се увеличат с около 40 на сто.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...