Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Все повече работим за държавата

Все повече работим за държавата

Все повече работим за държавата

Данъч­ната свобода през 2022 г. закъс­нява с почти сед­мица, тен­ден­цията вероятно ще се задържи и през след­ващите години, твър­дят от ИПИ Данъч­ната свобода в Бъл­гария тази година се измести в края на май, как­вото е и тен­ден­цията през пос­лед­ните 2 години. Точно 146 дни работят бъл­гарите за дър­жавата през 2022 г., изчис­ляват от Инс­титута за пазарна икономика (ИПИ). Това е с 6 дни повече, откол­кото през миналата година. Икономис­тите припом­нят, че дър­жав­ният бюджет, приет едва в края на фев­руари, пред­вижда пуб­лични приходи от над 57 млрд. лв. през 2022 г. „Приемайки, че за ден изработ­ваме по средно 392 млн. лева — изчис­лено на база прог­нозирания при приемането на бюджета БВП в раз­мер на 143 млрд. лева — то ни тряб­ват поне 146 дни, за да попъл­ним дър­жавата хазна. Продъл­жител­ността на този период отговаря на приходи по кон­солидираната фис­кална прог­рама в раз­мер на 40% от БВП на страната“, пише в анализа. През пос­лед­ните две години, в резул­тат на по-високите нива на прераз­п­ределение през бюджета, датата на данъч­ната свобода у нас се измести от средата към края на месец май. Докато непос­ред­с­т­вено преди пан­демията нивата на прераз­п­ределение са от порядъка на 3637% от БВП на страната, а бюджет­ното салдо е около нулата, то след удара на пан­демията през 2020 г. наб­людаваме нарас­т­ваща роля на дър­жавата и срав­нително високи нива на бюджетен дефицит. Сред­нос­роч­ната бюджетна прог­ноза на страната пред­вижда кон­солидираните приходи да се задър­жат на нива около 40-те процента, а бюджет­ният дефицит да остане около или дори над 3% от БВП поне до 2024 г. Това означава, че денят на данъч­ната свобода ще се задържи в края на май и в след­ващите години, прог­нозират от ИПИ. През 2022 г. в бюджета е заложен дефицит в раз­мер на 5,9 млрд. лв. или 4,1% от БВП на страната. Въп­рос­ните 5,9 млрд. лв. се рав­няват на над 15 дни за отработ­ване. „Това са допъл­нител­ните дни, през които икономиката би работила само за бюджета, ако тряб­ваше да пок­рие и планирания дефицит. Наричаме ги дни за отработ­ване, тъй като дефицитът в крайна сметка тежи върху данъкоп­лат­ците — макар и отложено в бъдещето. Заедно с това Бъл­гария получава без­въз­мез­дна помощ от европейс­ките граж­дани, като заложените пос­тъп­ления от бюджета на ЕС са над 5,1 млрд. лв. Тран­с­ферите от ЕС на прак­тика ни спес­тяват близо 13 дни работа за дър­жавата. Официал­ната дата на данъч­ната свобода — 26 май — отчита всички приходи, в т.ч. „приноса“ на европейс­ките данъкоп­латци“, посоч­ват от ИПИ. И през тази година почти изцяло ще работим, за да платим две основни групи от данъци. Общо за преките данъци и социал­ните и здрав­ните осигуровки са ни нужни близо 58 дни — 24 дни за преките данъци и 34 дни за осигурител­ните фон­дове. За кос­вените данъци са ни нужни 54 дни, като близо 38 дни са само за приходите от ДДС, изчис­ляват от ИПИ. Имущес­т­вените данъци, които са ключов приходоиз­точ­ник за общините, ни отнемат малко над 3 дни. За неданъч­ните приходи са ни нужни 18 дни, като тук най-голяма тежест имат пос­тъп­ленията от раз­лич­ните такси за граж­дани и биз­нес. Пред­с­тоящата актуализация на бюджета през тази година, в т.ч. приемането на т. нар. мерки срещу инф­лацията, най-вероятно ще промени основ­ните бюджетни показатели и е въз­можно да измести още деня на данъчна свобода, предуп­реж­дават икономис­тите. Високата инф­лация, която влияе както на приходите в бюджета, така и на номинал­ния раз­мер на БВП, също ще окаже своя ефект върху изчис­ленията на база заложеното в бюджета. Въп­реки това по-високите нива на прераз­п­ределение остават водещата новина по отношение на данъч­ната свобода. Най-голямата тежест традиционно пада върху работещите, за които данъч­ната свобода ще нас­тъпи в началото на лятото, под­чер­тават от ИПИ.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...