Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Москва: Отказът на София от новата система за плащане води до по-скъп газ

Москва: Отказът на София от новата система за плащане води до по-скъп газ

Москва: Отказът на София от новата система за плащане води до по-скъп газ

На бъл­гарите се налагат съм­нителни скъпос­т­руващи схеми, по които американ­ски кор­порации и всякакви пос­ред­ници ще печелят пари за сметка на край­ните пот­ребители Отказът на Бъл­гария от новата сис­тема за плащане на газа, пред­ложена от Русия, неиз­бежно ще доведе до по-високи цени за край­ните пот­ребители. Това заяви в интервю за ТАСС Юрий Пилип­сон, дирек­тор на Чет­върти европейски депар­тамент на рус­кото вън­шно минис­тер­с­тво. “По същес­тво на бъл­гарите се налагат съм­нителни скъпос­т­руващи схеми, по които американ­ски кор­порации и всякакви пос­ред­ници ще печелят пари. Ръс­тът на цените за край­ните пот­ребители е неиз­бежен, а необос­нованото обвинение в изпол­з­ване на “газовото оръжие“ — както е модерно сега — е стремеж да се обвини Русия“, посочи той. Пилип­сон отбеляза, че Бъл­гария, която дос­коро „претен­дираше за ролята на газов хъб за Бал­каните и цяла Европа, спешно търси алтер­нативни източ­ници и пътища за внос на синьото гориво“. „Бяха дадени обещания за ком­пен­сиране на дефицита чрез закупуване на втеч­нен газ в САЩ и резер­виране на капацитет в гръц­кия тер­минал за приемането му“, добави той. Според дип­ломата днес Русия е свидетел на „опити на официална София да се самокоригира от мощ­ния удар, който самите власти нанесоха на бъл­гар­с­ката икономика и социална сфера с учас­тието си в антирус­ките сан­к­ции, с радикално тъл­куване на съот­вет­ните под­ходи на ЕС, включително с отх­вър­ляне на схемата за плащане на дос­тав­ките на природен газ, пред­ложена от Русия“. Пилип­сон под­черта, че пред­ложеният от Русия алгоритъм за плащане на газа е „проз­рачен и прост“. „Много европейски ком­пании вече го изпол­з­ват успешно. Бъл­гар­с­ките власти трябва да решат дали да преминат към новата сис­тема за плащане, за да получават горивата нав­реме, в пълен обем и на разумна цена, или да отх­вър­лят нововъведението в ущърб на обик­новените граж­дани и в полза на чуж­дес­т­ран­ния капитал. Що се отнася до Русия, ние оставаме чес­тен и надеж­ден дос­тав­чик. Трябва да сме сигурни, че и купувачите се дър­жат делово“, добави той. С

България

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие