КНСБ поиска 760 лв. минимална заплата и 15% увеличение на заплатите в бюджетната сфера

Граж­дани се съб­раха вчера пред служеб­ния вход на Народ­ното съб­рание на протест, организиран от КНСБ. Плакатите им са с над­писи „С тези пари не може да се живее в Бъл­гария“, „Инф­лацията расте — доходите не“ и „Справед­лива и адек­ватна минимална зап­лата“. Протес­т­ната акция е с искане за увеличаване на минимал­ната работна зап­лата от 710 на 760 лева. Пред жур­налисти глав­ният икономист на КНСБ Любос­лав Кос­тов заяви, че от 24 години в Бъл­гария не е имало тол­кова висока инф­лация. От син­диката посоч­ват, че за пос­лед­ната една година цените на стоките от пот­ребител­с­ката кош­ница са се увеличили от 72,36 лв. на 104,62 лв. Сред исканията на протес­тиращите е и ръст на работ­ните зап­лати на работ­ниците и служителите в бюджет­ната сфера с минимум 15%, а на „работещите на терен“ — с 20 на сто. От кон­федерацията посоч­ват, че инф­лацията е обез­ценила труда на хиляди работещи. Тях­ната лична инф­лация е два-три пъти по-голяма от сред­ната, която дава Национал­ният статис­тически инс­титут. За пос­лед­ните 12 месеца не получиха нито едно левче, добави Кос­тов. По думите му пари има, а приходите са под­ценени. Третото искане на КНСБ е за по-висока под­к­репа за семейс­т­вата с деца — пред­лага се увеличение на данъч­ното облек­чение за деца от 4500 на 7500 лв. годишна данъчна основа за едно дете и от 9000 на 15 000 лв. за семейс­тво с две деца. Според глав­ния икономист на КНСБ парите за увеличаване на зап­латите ще дой­дат през повишаването на приходите, през неиз­пъл­нението на капиталовата прог­рама. Хората в сред­ната класа и с ниски доходи понасят най-голямата тежест от тази криза, те най много обед­няват, комен­тира Кос­тов. Той заяви, че протес­т­ната акция на син­диката ще продължи, докато не бъдат приети исканията им.