Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 237, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Падналите дъждове могат да забавят жътвата

Падналите дъждове могат да забавят жътвата

Падналите дъждове могат да забавят жътвата

Пад­налите дъж­дове в пос­лед­ните дни в Доб­рич­кия регион могат да забавят жът­вата — особено на ран­ните сор­тове пшеница, заяви пред БТА пред­седателят на Доб­ру­джан­с­кия съюз на зър­ноп­роиз­водителите Радос­тина Жекова. По думите й кам­панията се очаква да започне между 5 и 10 юли, стига чер­ноземът да изсъхне и “хлябът да се изпече“. Земедел­с­ките стопани се надяват да приберат средно по 550 килог­рама пшеница от декар — след студовете през март и периодите без дос­татъчно влага през годината, добави пред­седателят на бран­шовата организация. В Доб­ричка област, в която традиционно се отг­леж­дат най-много площи с пшеница в страната, рекол­тата през тази стопан­ска година трябва да бъде приб­рана от над 1 201 000 декара. Според Жекова, ако дъж­довете спрат, прибирането на ечемика, който масово се жъне в региона, ще прик­лючи до края на сед­мицата. Тя отбеляза, че произ­вод­с­т­вото на зър­нената кул­тура в раз­лич­ните зем­лища е в широки граници — от 300 до 800 килог­рама от декар като сред­ният добив за Доб­ричка област ще дос­тигне около 600 килог­рама. Ком­бай­ните прибират ечемичената реколта от близо 60 000 декара в региона. Заради юнс­ките валежи земедел­с­ките стопани се опасяват и за рапицата, която вече е готова за прибиране, но влагата отваря шушул­ките и семето се изсипва на земята, казаха от бран­шовия съюз. Площите с мас­лодай­ната кул­тура в Доб­ричко над­х­вър­лят 71 000 декара. Пред­седателят на Доб­ру­джан­с­кия съюз на зър­ноп­роиз­водителите комен­тира пазара на сел­с­кос­топан­ски продукти с думите, че “без­мит­ният внос от Украйна и Мол­дова уби тър­говията“. В момента няма никакво тър­сене на пшеница, изкуп­ната цена на ечемика падна от 650 лева на 520540 лева за тон, а на слън­чог­леда — от 1600 лева на 8001000 лева, посочи Жекова. Тя добави, че украин­с­ките произ­водители са готови да продадат всичко на всякаква цена и призова бъл­гар­с­ката дър­жава да се намеси при вноса със засилен фитосанитарен кон­т­рол. Сега не е ясно внасяните от Украйна слън­чог­лед и царевица как са произ­ведени, съх­ранявани и тран­с­пор­тирани, заяви пред­седателят на Доб­ру­джан­с­кия съюз на зър­ноп­роиз­водителите.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие