Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 237, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Парламентът освободи от акциз електрическата енергия, втечнения нефтен газ и природния газ в срок до 30 юни 2025 г.

Парламентът освободи от акциз електрическата енергия, втечнения нефтен газ и природния газ в срок до 30 юни 2025 г.

Парламентът освободи от акциз електрическата енергия, втечнения нефтен газ и природния газ в срок до 30 юни 2025 г.

Пар­ламен­тът прие на второ четене раз­поредби от актуализацията на дър­жав­ния бюджет, с които се променя Законът за акцизите и данъч­ните складове. Пред­вижда се освобож­даване от акциз на елек­т­ричес­ката енер­гия, втеч­нения неф­тен газ и природ­ния газ в срок до 30 юни 2025 г. “За“ тези раз­поредби бяха 117 депутати, 110 гласуваха “против“ и трима се въз­дър­жаха. Мяр­ката е с цел да се под­помогне биз­несът и пот­ребителите във връзка с неочак­вания значителен скок на цените на енер­гий­ните продукти, породени от нарас­налото тър­сене в европейски и световен мащаб. Тя ще бъде реализирана чрез изгот­вяне на нотификация до Европейс­ката комисия. С промените в Закона за дър­жав­ния бюджет се въведе и намалена ставка на ДДС от 9 на сто за дос­тавки на цен­т­рално отоп­ление и дос­тавки на природен газ. Мяр­ката ще се прилага до 1 юли 2023 г. В същия срок ще се прилага и нулевата ставка на ДДС за хляба и браш­ното. В Аген­ция “Мит­ници“ ще се води пуб­личен регис­тър с актуални данни, предос­тавени от лицен­зираните складодър­жатели за наличие или липса на свободни складови капацитети, приеха още депутатите. Отпад­наха раз­поред­бите, свър­зани с увеличаване на акциза на цигари, тютюн за пушене, пури и пурети, наг­реваеми тютюневи изделия и нар­гилета, както и въвеж­дане на акцизна ставка за теч­нос­тите в елек­т­рон­ните цигари. Промените пред­виж­даха въвеж­дане на 4-годишен акцизен кален­дар за увеличаване на акциза върху всички продук­тови категории тютюневи изделия, с което да се осигури проз­рач­ност, пред­видимост за биз­неса и стабил­ност за пот­ребителите.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие