Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Германска агенция прогнозира рязък спад на доходите на българите тази година

Германска агенция прогнозира рязък спад на доходите на българите тази година

Германска агенция прогнозира рязък спад на доходите на българите тази година

Икономиката на Бъл­гария е изложена на нови рис­кове, преди всичко поради нарас­т­ващите цени на енер­гията и тран­с­порта, отчита Аген­цията за икономическо раз­витие на Гер­мания — Germany Trade & Invest (GTAI) в пуб­ликацията си “Икономически пер­с­пек­тиви — Бъл­гария (юни 2022)“. Това съоб­щиха от Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) в пос­лед­ния брой на бюлетина си Bulgarien Aktuell, получен в БТА. Икономичес­кият рас­теж на страната се забавя главно поради инф­лацията и проб­лемите във веригата на дос­тавки. Нарас­т­ващите раз­ходи в световен мащаб, особено за енер­гия, суровини и храни, влошава тър­сенето в Бъл­гария. Съот­ветно вносът е под­ложен на натиск. Нарас­т­ващите раз­ходи за енер­гия натовар­ват час­т­ните домакин­с­тва в Бъл­гария. Делът на енер­гий­ните раз­ходи на домакин­с­тво в страната е 20 на сто. Това пос­тавя раз­ходите под сред­ните за Европейс­кия съюз (ЕС) от 25 на сто. Покупател­ната способ­ност на бъл­гар­с­ките домакин­с­тва обаче е почти наполовина от сред­ната покупателна способ­ност в ЕС. ЕС прог­нозира ръст на реал­ния БВП от 2,1 на сто за 2022 г. и 3,1 на сто за 2023 г. За раз­лика от тях, “Уник­редит­Бул­банк“ (UniCredit Bulbank) нап­ример, очаква по-нисък рас­теж от само 1,4 на сто за 2022 г. и 3,5 на сто за 2023 г., се посочва в пуб­ликацията Час­т­ното пот­реб­ление ще расте по-умерено. Една от причините за това е, че реал­ните доходи на голяма част от населението се очаква да спад­нат рязко през 2022 г. Ръс­тът на зап­латите в час­т­ния и пуб­лич­ния сек­тор ще остане под нивото на инф­лацията. Номинал­ните месечни брутни доходи вероятно ще се увеличат средно със 7 процента през 2022 г. За раз­лика от тях се очаква инф­лацията да бъде 14 на сто, изчис­лява Виен­с­кият инс­титут за меж­дународни икономически срав­нения, цитиран в пуб­ликацията.

България

Култура

Пътят на хаджийската премяна от Синия Балкан достига до Белия град

Пътят на хаджийс­ката премяна от Синия Бал­кан дос­тига до Белия град с изложба на худож­нич­ката Дора Кур­шумова в галерията в Бал­чик. Екс­позиция…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов започна преговори с ЦСКА 1948. Вчера сут­рин той посети клуб­ните офиси, където раз­говаря с благодетеля на „чер­вените“ Цветоми…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Русия няма нужда да използва ядрени оръжия, заяви Шойгу

“Глобал­ните елити с всички сили се опит­ват да запазят изп­лъз­ващата се от ръцете им хе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...