Германска агенция прогнозира рязък спад на доходите на българите тази година

Германска агенция прогнозира рязък спад на доходите на българите тази година

Икономиката на Бъл­гария е изложена на нови рис­кове, преди всичко поради нарас­т­ващите цени на енер­гията и тран­с­порта, отчита Аген­цията за икономическо раз­витие на Гер­мания — Germany Trade & Invest (GTAI) в пуб­ликацията си “Икономически пер­с­пек­тиви — Бъл­гария (юни 2022)“. Това съоб­щиха от Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) в пос­лед­ния брой на бюлетина си Bulgarien Aktuell, получен в БТА. Икономичес­кият рас­теж на страната се забавя главно поради инф­лацията и проб­лемите във веригата на дос­тавки. Нарас­т­ващите раз­ходи в световен мащаб, особено за енер­гия, суровини и храни, влошава тър­сенето в Бъл­гария. Съот­ветно вносът е под­ложен на натиск. Нарас­т­ващите раз­ходи за енер­гия натовар­ват час­т­ните домакин­с­тва в Бъл­гария. Делът на енер­гий­ните раз­ходи на домакин­с­тво в страната е 20 на сто. Това пос­тавя раз­ходите под сред­ните за Европейс­кия съюз (ЕС) от 25 на сто. Покупател­ната способ­ност на бъл­гар­с­ките домакин­с­тва обаче е почти наполовина от сред­ната покупателна способ­ност в ЕС. ЕС прог­нозира ръст на реал­ния БВП от 2,1 на сто за 2022 г. и 3,1 на сто за 2023 г. За раз­лика от тях, “Уник­редит­Бул­банк“ (UniCredit Bulbank) нап­ример, очаква по-нисък рас­теж от само 1,4 на сто за 2022 г. и 3,5 на сто за 2023 г., се посочва в пуб­ликацията Час­т­ното пот­реб­ление ще расте по-умерено. Една от причините за това е, че реал­ните доходи на голяма част от населението се очаква да спад­нат рязко през 2022 г. Ръс­тът на зап­латите в час­т­ния и пуб­лич­ния сек­тор ще остане под нивото на инф­лацията. Номинал­ните месечни брутни доходи вероятно ще се увеличат средно със 7 процента през 2022 г. За раз­лика от тях се очаква инф­лацията да бъде 14 на сто, изчис­лява Виен­с­кият инс­титут за меж­дународни икономически срав­нения, цитиран в пуб­ликацията.