Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 37 % от българите живеят в крайна мизерия

37 % от българите живеят в крайна мизерия

Едва 4,4 % не са изпит­вали никакви или почти никакви зат­руд­нения да пос­рещат раз­ходите си за живот през пос­лед­ното тримесечие на 2021 г. През пос­лед­ното тримесечие на 2021 г. поне 20 на сто от всички жители на страните в ЕС, за които фигурират налични данни (Бъл­гария, Бел­гия, Ирлан­дия, Фран­ция, Авс­т­рия, Словения и Фин­лан­дия) биха могли да свър­жат двата края лесно или много лесно. Това сочи пуб­ликуваното най-ново изс­лед­ване на европейс­ката статис­тическа аген­ция Еврос­тат, сис­тематизирала нова база с данни, показ­ващи въз­дейс­т­вието на пан­демията върху 11 страни от ЕС. Един­с­т­вено в Бъл­гария (сред посочените от ЕС страни) делът на граж­даните, които не са изпит­вали никакви или почти никакви зат­руд­нения да пос­рещат раз­ходите си за живот, е едва 4,4 на сто през чет­вър­тото тримесечие на миналата година .Най-висок е показателят във Фин­лан­дия, като 43,7 на сто от фин­лан­д­ците не са имали зат­руд­нения при пос­рещане на раз­ходите си. Раз­разилата се пан­демията от коронавирус през 2020 г., продъл­жила и през 2021 г. пов­лия на условията на живот сред всички страни членки на Европейс­кия съюз. Макар и в раз­лична степен, всички граж­дани на страните от ЕС бяха засег­нати от намаления на доходи, сък­ратено работно време и тежки правила за социално дис­тан­циране. Делът на населението, което може да свърже двата края трудно или много трудно, варира от 37 на сто в Бъл­гария — мак­симум сред раз­г­леданите страни, до 9,2 на сто във Фин­лан­дия.

България

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие