Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) ИН МЕМОРИАМ

ИН МЕМОРИАМ

ИН МЕМОРИАМ

Почина академик Цветан Цветков, създал първото българско меню за космонавти

Ръковод­с­т­вото на Сел­с­кос­топан­ска академия ССА с прис­кър­бие съоб­щава за кон­чината на академик Цветан Димит­ров, основател и дъл­гогодишен дирек­тор на Инс­титута по криобиология и хранителни тех­нологии към ССА. Цветан Цвет­ков е роден на през 1943 г. в михай­лов­г­рад­с­кото село Стубел. Науч­ната си дей­ност започва като студент през 1965 г. в студен­т­с­кото научно дружес­тво по физика и тер­модинамика в Санкт Петер­бург в Тех­нологичес­кия инс­титут по хладилна промиш­леност, където защитава и док­тор­с­ката си степен.Творческият му път продъл­жава в Инс­титут по месоп­ромиш­леност, където придобива науч­ната степен Док­тор на тех­ничес­ките науки.През 1987 г. е изб­ран за професор във Вис­шия инс­титут по хранително-вкусова промиш­леност в Плов­див. Науч­ната му кариера дос­тига своя връх при избирането му за член-кореспондент през 1989 г. и академик на БАН през 1995 г. За зас­лугите си е удос­тоен с Doctor Honoris Causa от Универ­ситет по хранителни тех­нологии през 2002 г. Академик Цветан Цвет­ков е основател на Инс­титут по криобиология и хранителни тех­нологии и негов ръководител повече от 40 години. В периода 20002006 г. заема длъж­ността Пред­седател на Национален Цен­тър за Аграрни науки. Името му завинаги ще бъде свър­зано с раз­работ­ване на Пър­вото бъл­гар­ско кос­мическо меню, предос­тавено на двата полета в Кос­моса с бъл­гар­ско учас­тие, с което нашата страна зае трето място в света след страните-производители на храни за Кос­моса — САЩ и Русия. Автор е на 15 моног­рафии, 42 патента и рационализации и над 350 научни пуб­ликации. Голяма част от твор­чес­кия му път е пос­ветена и на преподавател­ска дей­ност. Той е хоноруван преподавател в Универ­ситета по хранителни тех­нологии — гр. Плов­див (19912006 г.) и в Биологически факул­тет на СУ „Св. Климент Охрид­ски“ — гр. София. Под негово ръковод­с­тво са защитили 28 дип­ломанти и 30 док­торанти. Носител е на множес­тво национални и меж­дународни наг­ради за пос­тижения в областта на високите криобиотех­нологии. През 2005 г. е наг­раден с Орден “Стара планина“ първа степен за изк­лючителен принос за раз­витието на кос­мичес­ките изс­лед­вания и във връзка с 25-годишнината от пър­вия полет на бъл­гарин в Кос­моса, а през 2011 г. е отличен с Орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за големите му зас­луги към Репуб­лика Бъл­гария в областта на образованието и науката. Пок­лонението ще се със­тои на 6 юли, от 11,30 часа в Ритуал­ната зала на Цен­т­рал­ните софийски гробища.

България

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие