Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) 10-годишният юбилей на Механизма за сътрудничество между Китай и ЦИЕ

10-годишният юбилей на Механизма за сътрудничество между Китай и ЦИЕ

10-годишният юбилей на Механизма за сътрудничество между Китай и ЦИЕ

Новият облик на сътрудничеството между страните ще даде тласък на взаимните отношения

Споразумение за сът­руд­ничес­тво и учас­тие на Бъл­гария в организирането на Третото меж­дународно Изложение между Китай и Бъл­гария в китайс­кия град Нинбо през м.май 2023 г. бе под­писано в бъл­гар­с­ката столица София.

Споразумението за сът­руд­ничес­тво между Офиса на Организацион­ния комитет на Изложението Китай-ЦИЕ в китайс­кия град Нинбо и Изпъл­нител­ната аген­цията за насър­чаване на мал­ките и средни пред­п­риятия в Бъл­гария под­писаха Зам. Дирек­торът на Изпъл­нител­ната аген­ция за насър­чаване на мал­ките и средни пред­п­риятия в Бъл­гария Борис­лав Димит­рач­ков и Джан Уънху, ръководител на икономичес­ката и тър­гов­ска делегация от гр. Нинбо

Непос­ред­с­т­вено преди под­пис­ването на документа се със­тоя пред­варително пред­с­тавяне на Третото Китайско Изложение на продукти от Цен­т­рална и Източна Европа и Китай.

Събитието се проведе еднов­ременно в София и Нинбо, в онлайн и офлайн фор­мат. Пред­с­тавянето беше организирано съв­мес­тно от Офиса на Организацион­ния комитет Китай-ЦИЕ, Тър­гов­с­кото Бюро на Община Нинбо и Бъл­гар­с­ката Изпъл­нителна Аген­ция за малки и средни пред­п­риятия и бе съв­мес­тна инициатива на Китайс­кия кул­турен цен­тър в София и Цен­търа за насър­чаване на изложенията и сът­руд­ничес­т­вото с дър­жавите от ЦИЕ в Нинбо.

Зам. изпъл­нител­ният дирек­тор на Аген­цията за насър­чаване на мал­кия и среден биз­нес в Бъл­гария Борис­лав Димит­рач­ков и дирек­торът на Тър­гов­с­кото бюро на Община Нинбо, Джан Йен, както и дирек­торът на Цен­търа за насър­чаване на изложенията и сът­руд­ничес­т­вото с Цен­т­рална и Източна Европа в Нинбо Джан Ядун поз­д­равиха учас­т­ниците в събитието, като бяха единодушни, че новият облик на сът­руд­ничес­т­вото между Китай и ЦИЕ ще даде тласък на взаим­ните отношения между страните.

В привет­с­т­вието си зам.директорът на Аген­цията Борис­лав Димит­рач­ков припомни, че от 2014 г. насам ИАН­МСП организира национални учас­тия на бъл­гар­ски пред­п­риятия в изложението в Нинбо. Очаква се през след­ващата година да вземат учас­тие и нови пред­с­тавители на бъл­гар­с­кия Сред­ния и малък биз­нес, от сек­тори като коз­метика, пар­фюмерия и етерични масла, вино, хранително вкусова промиш­леност, винар­с­тво, лозар­с­тво и спир­тни и безал­кохолни напитки, прясно мляко и млечни продукти. Той изрази увереността си, че пред­с­тавените от бъл­гар­с­ките фирми дей­ности и продукти ще запоз­наят китайс­ките делови среди с новите въз­мож­ности за коопериране, тех­нологично сът­руд­ничес­тво и тър­говия. Бъл­гар­с­кият пред­с­тавител благодари на колегите си от гр. Нинбо за успеш­ното преодоляване на предиз­викател­с­т­вата, породени от пан­демията COVID-19 и доб­рите въз­мож­ности за провеж­дане на Изложението. „Изложението ще предос­тави повече въз­мож­ности на бъл­гар­с­ките пред­п­риятия и ще насърчи икономичес­кото сът­руд­ничес­тво между Китай и Бъл­гария“, бе категоричен Борис­лав Димит­рач­ков.

От своя страна, непос­ред­с­т­вено след под­пис­ването на Документа, ръководителят на икономичес­ката и тър­гов­ска делегация от Нинбо Джан Уънху, заяви: „Където и да отиде нашата делегация, тя получава положителни отговори от съот­вет­ните инс­титуции, биз­нес асоциации и пред­п­риятия в Цен­т­рална и Източна Европа. Изпъл­нени сме с увереност и очак­вания за учас­тие в Изложението през след­ващата година.“

Дирек­торът на Тър­гов­ско бюро на Община Нинбо, Джан Йен припомни отново, че нас­тоящата година е юбилейна за Механизма за сът­руд­ничес­тво между Китай и ЦИЕ. „През пос­лед­ните 10 години Китай търси съв­мес­тно раз­витие и въз­мож­ности за нови форми на споделяне с пар­т­ньорите от Цен­т­рална и Източна Европа. Двупосоч­ните инвес­тиции нарас­т­ват стабилно и проек­тите за сът­руд­ничес­тво се раз­виват в много области“, каза той и под­черта, че Нинбо пос­тепенно се превърна в пред­почитаното място за тър­говия, инвес­тиции и кул­турен обмен между Китай и страните от ЦИЕ. Китайс­кият пред­с­тавител обясни, че Третото Изложение за Цен­т­рална и Източна Европа, което ще се проведе в Нинбо през май 2023г., ще пред­с­тави новият облик за сът­руд­ничес­тво с Цен­т­рална и Източна Европа, който ще бъде с нов образ, нов механизъм, нова конотация и нова форма, правейки пътуването до Нинбо изпъл­нено с въз­мож­ности и успешни резул­тати.

От Радио Китай

Снимки Радио Китай и Китайска медийна група

България

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбел…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Реномираната столична арт галерия “Вежди“ пред­с­тавя изложба живопис и скул­п­тура на Нина Русева и Иван Русев, наречена „Две поколения“.

Дъщеря…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Виктория Томова на полуфинал в Будапеща

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за полуфиналите

на тур­нира на клей от сериите WTA 125 в унгар­с­ката столица Будапеща с н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Владимир Путин обвини Запада в “ядрен шантаж“

Киев получи директни указания да скъса всички споразумения, заяви руският президент

“Срещу нас започна и ядрен шан­таж. Става дума не само за …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...