Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Къде са сега борците с АЕЦ „Белене“

Къде са сега борците с АЕЦ „Белене“

Къде са сега борците с АЕЦ „Белене“

Бившият министър на енергетиката Румен Овчаров пред предаването „Говори сега“ на БНТ: Закъсняваме с предоговарянето на Плана за възстановяване и развитие

Г-н Овчаров, могат ли американ­с­ките тецове да работят с отпадъци и въг­лища, казаха че екс­перимен­тално ще проб­ват?

По прин­цип, да. Друг е въп­росът до каква степен ще бъде икономически ефек­тивно и още по-спорно е до каква степен ще бъде екологически прием­ливо за общес­т­веността. Виж­дате какви дис­кусии има в София около горенето на брикетите от завода за отпадъци. Въп­росът не е елемен­тарен. Много топ­лофикационни дружес­тва в страната вече правиха такива екс­перименти — в Сливен, Пер­ник, Бобов дол, Русе — но не нав­сякъде успешно.

Това по-безопасно ли ще бъде за окол­ната среда от изгарянето на въг­лищата? Ще успеем ли да пос­тиг­нем заложеното в Плана за раз­витие за намаляване с 40% на тези въг­леродни емисии?

От гледна точка на въг­лерод­ните емисии, не мисля че ще спечелим нещо. Нашите въг­лища са претоварени с въг­леродни емисии. У нас, от един тон изкар­ваме 300400 килог­рама. Добре е да имаме пред­вид още нещо, когато говорим за тези 40% до 2026 г.

Ние си залагаме минни полета по пътя. Залагаме си минно поле с атом­ната енер­гетика, което най-вероятно ще гръмне през 2024 г., а това с въг­лищата ще гръмне 2026 г.

40% намаляване на емисиите, спрямо сегаш­ните количес­тва, са на прак­тика 55% от това, което произ­веж­даме в момента. Ако извър­шим това намаляване, ние трябва да имаме пред­вид не само произ­вод­с­т­вото на елек­т­роенер­гия.

Цената на въг­лищата, които се изпол­з­ват в ком­п­лекса “Марица-изток“, за цен­т­ралите, е около 87 лв. на тон условно гориво. Себес­той­ността е 86. Условно пос­тоян­ните раз­ходи, които се пренасят върху всеки произ­веден тон въг­лища са 80. Това е върху 30 милиона тона въг­лища, които произ­веж­дат в момента “Мини Марица-изток“. Когато те започ­нат да произ­веж­дат не 30 млн. т, а 15 милиона и вие им раз­п­ределите тези условно пос­тоянни раз­ходи, те ще станат 160 и цената на въг­лищата от 80 ще стане 160 лв. за тон условно гориво. Тази цена е извън рам­ките на икономичес­ката ефек­тив­ност на топ­лоцен­т­ралите в ком­п­лекса. Когато добавите към нея още 200 лева за емисии, то цената на елек­т­роенер­гията ще над­мине далеч тези 180 евро за мегават­час, за които ни говорят от Европейс­ката комисия.

Какво може да се нап­рави по отношение на Плана за въз­с­тановяване? Може ли да се предоговори сега?

Ако сега не започне да се предоговаря, аз не виж­дам кога. Дори вече сме закъс­нели, правител­с­т­вото няма нужда да се прави повече на раз­сеяно. Това са записали — 40% намаляване на въг­лерод­ните емисии спрямо 2019 г., 55% спрямо тази година. Това ще доведе до намаляване на произ­вод­с­т­вото на въг­лища, ще нап­рави абсолютно неефек­тивно произ­вод­с­т­вото на “Мини Марица-изток“ и ще елиминира енер­гий­ния ком­п­лекс “Марица-изток“.

Как ще реагират съсед­ните ни дър­жави? Ние изнасяме елек­т­роенер­гия към всички.

Пред­лагам ви да извикате тук Мар­тин Димит­ров, Делян Доб­рев, Иван Иванов. Всички тези говорители, които когато през 2012 г. обсъж­дахме референ­дума за АЕЦ “Белене“ ни обяс­няваха как няма да има пазар за елек­т­роенер­гията, сега да дой­дат да обяс­нят. Всички стоят и чакат Бъл­гария да им изнесе елек­т­роенер­гия. Румъния до оня ден беше бук­вално на хранил­ката, добре, че позаваля дъжд за два-три дена, за да си произ­веж­дат елек­т­роенер­гия.

Г-н Овчаров, като говорите така, изг­лежда сякаш сте зас­тъп­ник на рус­ките интереси в Бъл­гария, защото искате да има нова ядрена цен­т­рала. То така се прочита — всеки който иска да има АЕЦ “Белене“, така го…

Този прочит, че всеки който каже нещо в защита на национал­ните интереси, е защит­ник на рус­ките интереси… Извинявайте. Ето ги бор­ците с Путин. Спряха договора с “Газ­п­ром“ през април. Не е вярно, че “Газ­п­ром“ го е спрял. Ние си спряхме договора. Има си указания на минис­търа, който е раз­поредил на “Бул­гар­газ“.

Но сега купуваме по-евтин газ.

Да, да. Купуваме през ноем­ври, понеже тан­керите се вър­тят около Европа и няма къде да раз­товарят. Само, че за май и юни платихме 230 милиона повече, откол­кото ако имахме договор с “Газ­п­ром“. За юли, август и сеп­тем­ври платихме 540 милиона повече, за октом­ври платихме около 115 милиона повече.

Това е защото “Газ­п­ром“ отказа да си изпъл­нява задъл­женията спрямо нас.

“Газ­п­ром“ каза нещо много прос­тичко. Всичко за вас остава същото, но ще ми отворим още една сметка в рубли и вие нищо няма да промените. Плащате същата цена, в същата банка, само че ние ще превалутираме парите ви в рубли. И повечето европейски дър­жави го нап­равиха. Ние обаче, понеже сме много дяволи, решихме да услужим на някого, и платихме около 1 милиард до края на годината. А сега си говорим, че нямаме 150 милиона, за да продъл­жим с прог­рамата за намаляване на цената на горивата за населението. Нак­рая да не стане като във вица — и боя, и солта, и нак­рая да си платим и парите.

Казахте, че другата мина, която може да избухне всеки момент е свър­зано с ядреното гориво. Защо? Пар­ламен­тът започна процедура за одоб­ряване на друго гориво, раз­лично от рус­кото.

Това не е работа на пар­ламента. Кой от тези в пар­ламента знае какво е това ядрено гориво. Това са изцяло екс­пер­тни решения. В Бъл­гария има закон за изпол­з­ването на ядрената енер­гия за мирни цели и там е записано, че ядреното гориво се лицен­зира и за презареж­дането с едно или друго гориво се дава раз­решение от Аген­цията за ядрено регулиране (АЯР), която е независим орган. Тя не се влияя от никакви икономически, тър­гов­ски или политически аргументи. Тя оценява само ядрената и радиационна безопас­ност.

Те това и ще нап­равят, ще проверят раз­лич­ните горива.

Как ще го нап­равят. Под­писан е договор през 2019 г. за 1,5 милиона, с който Бъл­гария плаща на “Уес­тин­г­хаус“ да ни докаже, че неговото гориво е тех­нически и икономически изгодно. Решението вече е взето. През 2019 г. Бъл­гария под­писа нов договор с “Уес­тин­г­хаус“ за пет милиона, за да докаже, че изпол­з­ването на неговото гориво е безопасно със срок до началото на 2024 г. Те са поис­кали удъл­жение до средата на 2024 г. До момента са нап­равени 23 от 43 анализа. Не са готови анализите. Между другото то не е безопасно. В Украйна има заредени цен­т­рали, в които от 48 касети, 10 са били раз­хер­метизирани още пър­вата година. То е усъвър­шен­с­т­вано, но има много сериозна работа, която трябва да се свърши. Да оставим нас­т­рана, че то е с 40% по-скъпо (от руското-бел. ред.). Да оставим нас­т­рана, че всяка година ще зареж­даме с 6 касети повече. И после това ще станат 6 касети отработено ядрено гориво, което ще се чудим какво да правим.

Бъл­гар­ски екс­перти казаха, че било крайно време да си нап­равим хранилище.

Така е по европейс­ките документи, защото отработеното гориво се води енер­гиен ресурс. Ние имаме заредено гориво отп­реди 2007 г. и тази година част от него тряб­ваше да го изнесем, но не се случи поради админис­т­ративни неуредици. За какво ни е това отработено гориво. До момента са изпол­з­вани около 13 000 касети. Над 8 хиляди от тях са изнесени обратно в Русия. Но за четири хиляди трябва да се намери механизъм да се съх­раняват дъл­гос­рочно. Тя Русия може и да си ги прибери, но за американ­с­кото гориво със сигур­ност ще трябва хранилище.

Не става просто в едно решение. Нап­ример има сис­тема за вът­реш­нореак­торен кон­т­рол, която определя неут­рон­ната мощ­ност, нераз­п­ределение на неут­рон­ното поле в реак­тора, която в момента е руска. Как извед­нъж през 2024 г. ще нап­равим така тя да работи в американ­с­ките касети, когато американ­ците не дават на рус­наците дан­ните за горивото си. А рус­наците им дадоха дан­ните за тях­ното гориво.

Има ли опас­ност да няма гориво за АЕЦ “Коз­лодуй“?

Гориво имаме за още една презарядка на Пети блок, за Шести блок имаме за още четири години. Въп­росът е, че тези неща се правят от тех­нически грамотни хора, а не чрез измис­лени политически решения. Как може да задъл­жиш АЯР с решение, при положение, че не е доказана ядрената и радиационна безопас­ност на това гориво. Пълен абсурд.

Може ли да задъл­жим обаче “Лукойл“ чрез европейс­кото законодател­с­тво да ни даде свръх­печал­бата си от 250 млн. лв.,за да плащаме ком­пен­сации за скъпите горива?

Президен­тът Бай­дън зап­лаши вече американ­с­ките неф­топ­роиз­водители с данък свръх­печалба, а във Великоб­ритания вече го въведоха — 25% върху свръх­печал­бата. Тук обаче опас­ността е друга. Тя се крие в решението за спирането на износа на неф­топ­родукти. Това на прак­тика е спиране на “Неф­тохим“, защото минимал­ните количес­тва пет­рол, които може да преработи дружес­т­вото, са около 15 хиляди тона на ден. Под това число не може да работи. Може да блокираме произ­вод­с­т­вото ако няма износ. С дизела може да се справим, но приб­лизително 8090 хиляди тона бен­зин ще останат някъде на склад. Също около 3035 хиляди тона котелно гориво, 3035 хил. т нис­коок­танови бен­зини. Всичко това няма какво да се прави, ако не се изнася. В момента, за раз­лика от други години, “Лукойл“ продава над 200 хиляди тона вътре в страната и половината от тях отиват в Украйна.

(Със сък­ращения)

Заг­лавието и под­заг­лавието са на ЗЕМЯ

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...