Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 242, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Редно е директните плащания да се превеждат в рамките на месец за всички фермери

Редно е директните плащания да се превеждат в рамките на месец за всички фермери

Редно е директните плащания да се превеждат в рамките на месец за всички фермери

Трудно е за колегите, а основният проблем е в липсата на предвидимост

Радос­лав Хрис­тов, пред­седател на Тракийс­ката асоциация на зър­ноп­роиз­водителите и бивш пред­седател на Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите

- Неот­давна от минис­тер­с­т­вото на земеделието обявиха, че имат готов­ност в края на декем­ври да преведат на фер­мерите сред­с­т­вата по схемата за единно плащане на площ, така както стана и в края на 2016 година. Какви са плюсовете и минусите на това решение. Г-н Хрис­тов, доволeн ли сте, че сред­с­т­вата ще пос­тъпят в смет­ките ви още в края на годината?

- Не съм съв­сем сигурен в положител­ните страни на това решение, защото след миналогодиш­ното плащане в края на 2016 г. на прак­тика бяхме облагодетел­с­т­вани само ние, зър­ноп­роиз­водителите, докато голяма част от останалите сек­тори получиха парите си едва след половин година, като по много схеми плащанията се точеха с месеци.

Именно затова и от страна на Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите пос­тавихме въп­роса дали не е добре всички дирек­тни плащания да се превеж­дат навед­нъж в началото на 2018-а, защото съг­ласете се, че се получава странно — едни да получат суб­сидиите през декем­ври или януари, а други – чак през май.

- Админис­т­рацията се оправ­дава с необ­ходимото време за кон­т­роли, при това положение не смятате ли, че отново ще имаме протак­ване в плащанията като през 2016 г.?

- Съг­ласни сме, че определени схеми няма как да бъдат преведени още през януари и фев­руари, но основ­ните плащания и за агроекология, и за необ­лагодетел­с­т­вани райони е въз­можно да се преведат нав­реме – това са ангажименти, които са поети преди няколко години и схемите би тряб­вало да са изчис­тени. Вече трета година сме по новата ОСП и процедурите не би тряб­вало да са нещо ново нито за Раз­п­лащателна аген­ция, нито за минис­тер­с­т­вото.

Именно затова искам да изразя лич­ното си мнение, че дори е по-добре плащанията да се забавят за един или два месеца, но абсолютно всички земедел­ски произ­водители да получат парите си накуп. Защото малко или много ние сме кон­курен­тни помежду си и когато един бъде финан­сиран по-рано от другия, за мен това не звучи добре.

Знам, че всички схеми и мерки не могат да бъдат платени в един ден, но могат да бъдат платени в един месец. Така сроковете за плащания по отдел­ните схеми ще бъдат уед­нак­вени.

- Как успяхте счетоводно да изчис­тите проб­лемите си, след като през 2016 г. за първи път получихте дирек­тни плащания в началото и в края на годината?

- Това е другият сериозен проб­лем, който сме го дис­кутирали с админис­т­рацията, но засега ефек­тът си остава само на наш гръб. Защото когато се съберат две суб­сидии в една година, извед­нъж ти трябва да платиш двоен данък, а той се превежда аван­сово. И когато в края на годината правиш израв­нител­ните вноски, съот­ветно ако си внесъл повече или по-малко, тогава получаваш сан­к­ция.

Още по-голям е проб­лемът с преот­с­тъпения кор­поративен данък. Година по-рано ти знаеш какви инвес­тиции да нап­равиш, за да получиш тази отс­тъпка, но когато минис­тер­с­т­вото извед­нъж реши да стовари двете суб­сидии в една година, тогава няма как да кал­кулираш пред­варително по-високата инвес­тиция.

Защото на прак­тика декем­в­рийс­кото плащане си е неп­ред­видено плащане –независимо, че го обявяват два месеца пред­варително и това коренно променя счетовод­ната политика на стопан­с­т­вата. Най-вече инвес­тицион­ната ти политика, защото преот­с­тъпеният кор­поративен данък трябва да бъде инвес­тиран двойно през след­ващата финан­сова година.

- И как успявате да излезете от тази ситуация?

- Трудно е за колегите. И основ­ният проб­лем е в лип­сата на пред­видимост. Ако си спом­няте още през 2011 г., когато бяхме на жъл­тите павета и протес­тирахме срещу къс­ното изп­лащане на суб­сидиите, още тогава едно от основ­ните ни искания, които пос­тавихме, беше да има ясни правила и пред­видимост.

Тогава заедно с премиера Бойко Борисов и финан­совия минис­тър Симеон Дян­ков под­писахме финан­сово споразумение, според което плащанията да се извър­ш­ват през януари на след­ващата година. Но виж­дате, че и досега това не се спазва. Продъл­жаваме да работим на парче, правилата се променят в ход и всичко това води до дис­ком­форт у фер­мерите.

Интер­вюто взe Екатерина Стоилова

SINOR.bg

Икономика

Култура

Спорт

Жозе Моуриньо крие Рома преди мача с ЦСКА в София

Жозе Моуриньо крие Рома преди мача с ЦСКА в София

Шотландецът Ник Уолш ще ръководи двубоя на националния стадион „Васил Левски“

Рома няма да тренира в София преди пред­с­тоящия в чет­вър­тък от 1

Прочети още:

Loading...

Свят

Чехия въвежда задължителна ваксинация срещу COVID-19

Чехия въвежда задължителна ваксинация срещу COVID-19

Мярката е за здравни работници, полицаи, военни и всички хора над 60-годишна възраст

Чеш­ките власти ще въведат задъл­жителна вак­синация срещу …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...