Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 89, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Овцете и козите са важни за екосистемата в изостаналите селски райони

Овцете и козите са важни за екосистемата в изостаналите селски райони

Овцете и козите са важни за екосистемата в изостаналите селски райони

източ­ник: http://agronovinite.com/momchil-nekov-ek-planira-byudzhetna-liniya-za-ovche-i-koze-meso/

Европейската комисия планира бюджетна линия за подпомагане на отглеждането им

Мом­чил Неков, евродепутат от БСП

- Г-н Неков, в гласувания неот­давна на заседание на Комисията по земеделие и раз­витие на сел­с­ките райони към ЕП док­лад за актуал­ната ситуация и пер­с­пек­тивите на овцевъд­с­т­вото и козевъд­с­т­вото в ЕС бе посочено, че от 80-те години на ХХ век насам в ЕС са изчез­нали над 25 милиона овце, а през пос­лед­ните 17 години произ­вод­с­т­вото е намаляло с повече от 20%. Какви са причините за този срив?

–Овцевъд­с­т­вото и козевъд­с­т­вото са несъм­нено най-уязвимите сек­тори на живот­новъд­с­т­вото в Европейс­кия съюз. Процен­тът на изос­тавяне на дей­ността и зас­таряване на специалис­тите в тази област е много висок, което, заедно с теж­ките здравни кризи, засег­нали тези отрасли на живот­новъд­с­т­вото през пос­лед­ните години, доведе до тази тревожна статис­тика. Сил­ната зависимост от помощите по линия на ОСП е знак за уяз­вимостта на тези сек­тори, които са засег­нати и от пос­тоянен спад на кон­сумацията на месо. Това е основен струк­турен проб­лем – спадът на кон­сумацията на овче и козе месо в рам­ките на Европейс­кия съюз е към 40% за пос­лед­ните 15 години, съот­ветно от 3,6 на 2 кг на глава от населението в момента.

Въп­реки че на европейско рав­нище овцевъд­с­т­вото и козевъд­с­т­вото генерират едва 3,6% от цялото произ­вод­с­тво на животин­ска продук­ция, с 98 милиона добитък, тези отрасли обх­ващат обширни региони, голяма част от които се харак­теризират със значителни неб­лагоп­риятни природни условия.

Добре извес­тен е примерът с Обединеното крал­с­тво, където стадата заемат 31% от земедел­с­ката площ, или дър­жави като Испания, Румъния и Италия, където те заемат 20% от земята. Броят на стопан­с­т­вата е 850 000 за овцете и 450 000 за козите.

- Кои европейски дър­жави имат най-силно раз­вито овцевъд­с­тво и козевъд­с­тво към нас­тоящия момент?

–По брой на овцете първо място заема Обединеното крал­с­тво с 39,5% от общия брой, след­вано от Испания (27,4%), Гър­ция (15,9%), Румъния (15,6%), Фран­ция (12,2%), Италия (12,2%) и Ирлан­дия (11%). При козите Гър­ция е на първо място с над 35%, след­вана от Испания (21%), Румъния (10,6%), Фран­ция (10,3%) и Италия (7,9%).

Като цяло произ­вод­с­т­вото на овче месо има много голямо икономическо значение, но е в със­тояние на сериозен упадък поради увеличаване на произ­вод­с­т­вото на някои млечни продукти, които отговарят в по-голяма степен на навиците на пот­ребителите. При козевъд­с­т­вото се наб­людава увеличение на пред­лагането на млечни продукти и нарас­т­ване на износа на ярета за трети дър­жави.

- Вносът от трети страни упраж­нява ли допъл­нителен натиск върху овцевъд­с­т­вото и козевъд­с­т­вото в Европейс­кия съюз?

–Степента на самодос­татъч­ност на европейс­кото произ­вод­с­тво е 87%, но произ­вод­с­т­вото на овче месо е под­ложено на особено голям натиск поради вноса от някои трети дър­жави като Нова Зелан­дия и Авс­т­ралия, което зат­руд­нява кон­курен­тос­пособ­ността му в някои критични моменти на тър­гов­с­кия кален­дар (по Велик­ден и Коледа).

Струк­турата на износа на Нова Зелан­дия се промени през пос­лед­ните години, като се премина от произ­вод­с­т­вото на зам­разено месо към произ­вод­с­т­вото на прясно и охладено месо. Затова сек­торът иска тези промени да се вземат пред­вид при преговорите за сключ­ване на споразумение за свободна тър­говия с тази дър­жава чрез раз­деляне на текущата квота.

В същото време налице е силно притес­нение от пис­мото, което седем големи износители на сел­с­кос­топан­ска продук­ция – САЩ, Аржен­тина, Бразилия, Канада, Нова Зелан­дия, Тай­ланд и Уруг­вай, изп­ратиха до пред­с­тавителите на Обединеното крал­с­тво и на Европейс­кия съюз в Светов­ната тър­гов­ска организация (СТО) на 26 сеп­тем­ври 2017 г., във връзка с вът­реш­ните обсъж­дания за евен­туално прераз­п­ределяне на тариф­ните квоти за внос между Обединеното крал­с­тво и останалите дър­жави членки.

Важно е Обединеното крал­с­тво да поеме своя дял от тариф­ните квоти след излизането му от Съюза, тъй като зависимостта на британ­с­кия сек­тор за овче месо от пазара на Общ­ността е голяма.

Необ­ходимо е при сключ­ването на други тър­гов­ски споразумения с трети дър­жави да се взема пред­вид несигур­ното положение на произ­водителите в сек­торите овцевъд­с­тво и козевъд­с­тво, като те бъдат включени в рам­ките на чув­с­т­вител­ните сек­тори, и при всички положения да се избягва накър­няване на европейс­кия модел на произ­вод­с­тво.

- Защо отрас­лите овцевъс­тво и козевъд­с­тво са тол­кова ключови за ЕС?

–Те осигуряват добавена стой­ност за окол­ната среда, тъй като спомагат за запаз­ване на биологич­ното раз­нооб­разие и лан­д­шафта в много неп­лодородни или с неб­лагоп­риятни природни условия райони, доп­ринасяйки за бор­бата с някои явления като ерозия, лавини или гор­ски пожари. Пашата спомага реално за опаз­ване на сел­с­ките райони.

Това, заедно с уяз­вимостта на тези произ­вод­с­тва, обос­новава факта, че 22 от общо 28-те дър­жави членки са решили да предос­тавят обвър­зани с произ­вод­с­т­вото помощи за сек­торите овцевъд­с­тво и козевъд­с­тво, на средна годишна стой­ност 486 милиона евро (средно по 12 EUR на глава добитък) през текущия период на финан­совите пер­с­пек­тиви, за да се ограничи масовото напус­кане на тези сек­тори, което се наб­людава вече в продъл­жение на години. Обвър­з­ването на помощите с произ­вод­с­т­вото следва да се запази и, по въз­мож­ност, да се засили при пред­с­тоящата реформа на общата сел­с­кос­топан­ска политика. Една от поп­рав­ките взима пред­вид и това, че овцете и козите осигуряват широка гама от продукти от месо, мляко и вълна, но и се изпол­з­ват много и имат жиз­неноважна роля в някои кул­турни традиции, като нап­ример кукерите в Бъл­гария и капра в Румъния. Комисията изг­лежда е решила да положи допъл­нителни усилия за насър­чаване на този сек­тор с оглед на препоръките на Форума за овче месо, съз­даден през 2015 г. по нейна инициатива.

–Каква е ролята на Европейс­кия форум за овче месо за стабилизиране на отрасъла?

–Форумът бе съз­даден по инициатива на еврокомисаря Фил Хоган и призовава препоръките за овцевъд­с­т­вото да са валидни също така за козето месо и за млеч­ните продукти, произ­ведени от тези два сек­тора. Сред мер­ките, пред­ложени от тази плат­форма, е въвеж­дането на екологични помощи, като нап­ример приз­наването на същес­т­вената роля на тези сек­тори за опаз­ването на обширни територии с неб­лагоп­риятни природни условия.

Тези помощи ще се предос­тавят независимо от помощите, които вече се получават по линия на раз­витието на сел­с­ките райони и които зависят от спаз­ването на определени екологични изис­к­вания. Освен това би било необ­ходимо да се предос­тави по-голяма под­к­репа за младите земедел­ски стопани, по-специално чрез прог­рамите за раз­витие на сел­с­ките райони, наред със запаз­ването на специал­ните плащания, отпус­кани чрез схемата за преки плащания.

Споразумението, пос­тиг­нато при преговорите по рег­ламента „Омнибус“ за увеличаване на преките помощи за младите хора, е особено важно за някои сек­тори като овцевъд­с­т­вото и козевъд­с­т­вото, тъй като процен­тът на зас­таряване на заетите в сек­тора лица е много висок.

Беше приет и важен екс­пер­тен съвет, който засяга под­виж­ните доилни инс­талация и кланици или установяването на такива съоръжения на място. Това е важно и необ­ходимо за улес­няването на произ­вод­с­т­вото на продукти от овче и козе месо и мляко. В някои дър­жави членки същес­т­вуват много малко на брой кланици и това пречи на раз­витието на сек­торите в тях.

Европейс­ката плат­форма пред­ложи също така съз­даването на обсер­ватория на пазара, която да отразява тен­ден­циите в движението на цените в раз­лич­ните звена на отрасъла, както и произ­вод­с­т­вените раз­ходи и тър­гов­с­ките данни. Едно от пред­ложенията ни, което се очаква да бъде прието, засяга цените на овчите и козите продукти. Те не трябва да падат под определени прагове, затова призоваваме ЕК да проучи веригата за дос­тавки при сек­торите, за да се гаран­тира, че фер­мерите получават адек­ватна под­к­репа.

- Какви други мерки препоръчва ЕП в док­лада си за овцевъд­с­т­вото и козевъд­с­т­вото?

–Европейс­ката комисия планира да съз­даде специална бюджетна линия за овче и козе месо и млечни продукти в след­ващите кам­пании за популяризиране, съфинан­сирани от Съюза, като под­к­репя необ­ходимостта от включ­ване на кожите и въл­ната сред под­помаганите продукти. Трябва да се нап­рави задъл­бочено проуч­ване на пазар­ните ниши за вълна, за да се пос­тигне по-голяма икономическа въз­в­ращаемост на произ­водителите.

Необ­ходими са промоционални кам­пании, които да увеличат пот­реб­лението на продукти от овце и кози в целия ЕС. Тези кам­пании трябва да бъдат коор­динирани и по линия на еропейс­ките схеми за качес­тво – продукти от овце и кози със защитено геог­раф­ско указание, както и със защитено наименование за произ­ход с цел повишаване на тях­ната прив­лекател­ност за пот­ребителите.

Интервю на Екатерина ТЕР­ЗИЕВА, Агроновините

България

Пенсионерски геноцид

Пенсионерски геноцид

След цял един месец – през който къд­реха избор­ния закон — нак­рая се сетиха за бъл­гар­с­ките бед­няци.

Обаче заседанието на Пар­ламента доникъде н…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Русия спира полетите за своите туристи до България

Русия спира полетите за своите туристи до България

Туроператорите имат информация от руски граждани, че в момента българското посолство в Москва не издава визи

Русия спира полетите на своите т…

Прочети още:

Loading...

Култура

Честваме 80 години от рождението на незабравимата Гена Димитрова

На големия хрис­тиян­ски праз­ник Гер­гьов­ден незаб­равимата Гена Димит­рова щеше да навърши 80 години. За жалост тя си отиде без време през 2005

Прочети още:

Loading...

Спорт

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Борислав Михайлов беше принуден да подаде оставка, разкри Йордан Лечков

Вицеп­резиден­тът на БФС Йор­дан Леч­ков атакува Димитър Бер­батов при гос…

Прочети още:

Loading...

Свят

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Франция разреши по-широк обхват за прилагане на препаратите

Лицата над 16 години и тези, които вече са получили една или две дози, както и те…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...