Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Н. Пр. Анатолий Макаров пред ТАСС и „Фокус”: Отношенията между Русия и България са наистина специални

Н. Пр. Анатолий Макаров пред ТАСС и „Фокус”: Отношенията между Русия и България са наистина специални

Н. Пр. Анатолий Макаров пред ТАСС и „Фокус”: Отношенията между Русия и България са наистина специални

Раз­ширяването и задъл­бочаването на нашите двус­т­ранни връзки напълно отговаря на интересите на нашите страни и народи, категоричен е пос­ланикът на Русия у нас

Визитка: Н. Пр. Анатолий Макаров е роден е през 1951 г.

През 1977 г. завър­шва Мос­ков­с­кия дър­жавен инс­титут за меж­дународни отношения.

На дип­ломатичес­ката служба е от 1977 г. Работи в Посол­с­т­вото в Крал­с­тво Нидер­лан­дия през 19771981 г. и в Пос­тоян­ното пред­с­тавител­с­тво на Русия към ЕС в Брюк­сел, Крал­с­тво Бел­гия през 19941998 г. През 20062011 г. е Пос­ланик на Рус­ката Федерация в Репуб­лика Южна Африка. През 20122016 г. е Дирек­тор на Депар­тамента за работа със съотечес­т­веници зад граница на МВнР на Рус­ката Федерация. От август 2016 г. — Пос­ланик на Рус­ката Федерация в Рес­пуб­лика Бъл­гария. Има дип­ломатически ранг Извън­реден и Пъл­номощен Пос­ланик.

Владее холан­д­ски и анг­лийски език.

Женен, има син.

-  На 7 юли се навър­шиха 140 години от връч­ването на акредитивни писма на бъл­гар­с­кия княз Алек­сан­дър Батен­берг от Пър­вия генерален кон­сул на Русия в София Алек­сан­дър Пет­рович Давидов, което пос­тавя началото на дип­ломатичес­ките отношения между нашите страни. 140 години по-късно на какво се основава нашето сът­руд­ничес­тво? До каква степен то отговаря на интересите на двете дър­жави?

-  Отношенията между Русия и Бъл­гария са наис­тина специални — като дип­ломат, който е работил в много дър­жави, мога да заявя това с пълна увереност. Ние с вас сме обединени от обща история, общ кул­турен код, славян­ска душа и правос­лавна вяра. Често говорим така, и това не са празни думи. Зад тях стоят хиляди животи, които рус­ките вой­ници дадоха за свободата на Бъл­гария, стотици двус­т­ранни проекти и начинания. 

Днес, 140 години след началото на дип­ломатичес­ките ни отношения, нашето сът­руд­ничес­тво се основава не само върху огром­ния исторически багаж, нат­рупан от нашите предци. Има много нови пер­с­пек­тивни и обещаващи области — фар­мацев­тични продукти, циф­рова икономика, IT-област. Абсолютно съм сигурен, че по-нататъшното раз­ширяване и задъл­бочаване на взаимодейс­т­вието напълно отговаря на интересите на нашите страни и народи.

-  В коя област е най-успешно взаимодейс­т­вието между Русия и Бъл­гария и къде изос­тава? Успешно ли се раз­вива политичес­кият диалог?

- Ще започна с политичес­кия диалог. Напос­ледък раз­витието му най-накрая получи устой­чива положителна динамика — успяхме да сложим край на продъл­жилата 10 години пауза в кон­так­тите на най-високо рав­нище. През март тази година Дмит­рий Мед­ведев, министър-председател на Рус­ката федерация, беше на официално посещение в София, освен това президен­тът Румен Радев, министър-председателят Бойко Борисов и пред­седателят на Народ­ното съб­рание Цвета Караян­чева посетиха Русия през пос­лед­ната година и половина. Редовно се провеж­дат срещи на пар­ламен­тар­ните групи за приятел­с­тво, бъл­гар­с­ките делегации учас­т­ват в организирани в нашата страна форуми. В икономичес­ката област също наб­людаваме положителна тен­ден­ция – въз­с­тановен е нор­мален режим на работата на Меж­дуп­равител­с­т­вената комисия за икономическо и научно-техническо сът­руд­ничес­тво, гот­вим се да проведем след­ващото й заседание през сеп­тем­ври. Нас­коро в София се със­тоя заседание на работна група по енер­гетика, успешно фун­к­ционира работ­ната група по нед­вижими имоти, така че процесите продъл­жават. 

Ренесан­сът на меж­дурегионал­ното сът­руд­ничес­тво е ясно видим — през пос­лед­ните две години руско-българският форум за поб­ратимени градове вече се проведе три пъти. Кметовете на градовете и селата общуват помежду си, намират общи теми, под­пис­ват нови споразумения за сът­руд­ничес­тво. Това е стимул за обмена на твор­чески екипи, кул­турни, спор­тни и биз­нес делегации. Между другото, през сеп­тем­ври се планира да се със­тои във Варна и Бур­гас фес­тивал “Сед­мица на Северен Кав­каз” – на него ще се проведе пред­п­риемачески форум, изложба на народни занаяти и кон­церти на национални ансам­бли. Каня Ви! 

Като цяло кул­тур­ната сфера традиционно се харак­теризира с голям брой събития, които се провеж­дат не само в София, но и в цялата страна. През април, нап­ример, извес­т­ният руски изпъл­нител Григорий Лепс свири тук, през юни Кубан­с­кият казашки хор и Филип Кир­коров нап­равиха тур­нета в редица бъл­гар­ски градове. Посетих някои кон­церти и видях топ­лината на бъл­гар­с­ката пуб­лика към нашите артисти.

Същес­т­вуват добри пер­с­пек­тиви за засил­ване на сът­руд­ничес­т­вото между музеите. В края на май се откри излож­бата „Мечът на хан Куб­рат. Дните на Ермитажа в София“, в която бяха пред­с­тавени два много ценни екс­поната – мечът и пръс­тенът на хан Куб­рат, когото нашите бъл­гар­ски приятели особено почитат. Динамично се раз­виват връз­ките в областта на спорта. Миналата година минис­търът на спорта на Русия Павел Колоб­ков посети Бъл­гария, като тази година работим за организация на визита на неговия бъл­гар­ски колега Красен Кралев в Русия. Според мен потен­циалът в тази област на сът­руд­ничес­тво далеч не е изчер­пан и ще продъл­жим да увеличаваме взаимодейс­т­вието както чрез меж­дуведом­с­т­вената комуникация, така и на ниво кон­такти между екс­перти и спор­тисти. 

Няма да се фокусирам върху туризма и енер­гетиката — те вече са широко комен­тирани. Освен това турис­тичес­кият сезон е в раз­гара си и ще обоб­щим резул­татите по-късно, а преговорите за енер­гийни проекти продъл­жават както обик­новено, макар и не бързо. Да се надяваме, че този път започ­налата работа в интерес на двете страни ще бъде завър­шена.

-  Какво е необ­ходимо за по-нататъшното раз­витие на двус­т­ран­ните кон­такти и пос­тигането на кон­к­ретни резул­тати от сът­руд­ничес­т­вото?

-  След като успяхме да пос­тиг­нем сериозен нап­редък, най-важното е да се под­държа дух на кон­с­т­рук­тивно сът­руд­ничес­тво, като се вземат пред­вид национал­ните интереси и взаим­ното уважение. Отворени сме за задъл­бочаване и раз­ширяване на многос­т­ран­ното сът­руд­ничес­тво с Бъл­гария – рад­вам се, че напос­ледък същият под­ход се наб­людава все повече и повече и от бъл­гар­ска страна. А за да се пос­тиг­нат кон­к­ретни резул­тати, е необ­ходима политическа воля, готов­ност и желание да се положат необ­ходимите усилия и да се пред­п­риемат прак­тически стъпки. Всички въз­ник­ващи въп­роси е много по-лесно и по-ползотворно да решаваме чрез кон­с­т­рук­тивен диалог, без да премъл­чаваме въз­мож­ните проб­леми, но и без да съз­даваме нови от нищо.

-  Какви други събития пред­с­тоят тази година, включително в кон­тек­ста на чес­т­ването на 140-годишнината от дип­ломатичес­ките отношения?

- Както вече казах, с вас пос­рещаме в добра форма 140-те години от дип­ломатичес­ките отношения, затова, вероятно, тър­жес­т­вата по юбилея са тол­кова мащабни. 

Много от мероп­риятията вече са проведени. На 17 юни в Мос­ков­с­кия дър­жавен инс­титут за меж­дународни отношения (МГИМО) беше организирана меж­дународна кон­ферен­ция, пос­ветена на историята и актуал­ното със­тояние на руско-българското сът­руд­ничес­тво, в която взе учас­тие рек­торът на универ­ситета Анатолий Васильевич Тор­кунов. На 28 юни пред­с­тавихме албум с архивни материали, издаден от Форума „България-Русия“, и докумен­тална изложба. Миналия петък излож­бата, пос­ветена на годиш­нината, беше пред­с­тавена от Сер­гей Лав­ров в Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи на Русия .

На 4 юли тър­жес­т­вено отк­рихме памет­ник на генерал­ния кон­сул на Русия в Плов­див Алек­сей Николаевич Церетелев в едно село в Плов­див­ска област, носещо неговото име — той започва работа в Бъл­гария преди Освобож­дението и доп­ринася значително Русия да се зас­тъпи за бъл­гар­с­кия народ и да обяви война на Осман­с­ката империя. В София, в Бъл­гар­с­ката академия на науките, също така се проведе кон­ферен­ция по повод 140-годишнината от дип­ломатичес­ките ни отношения. 

Има и още планирани мероп­риятия – тази сед­мица ще се проведе валидиране на пощен­ска марка, пос­ветена на юбилея. Есента искаме да организираме вик­торина за учениците — Игнатиев­с­ките игри, наречени така на името на граф Николай Пав­лович Игнатиев, който под­писа Сан­с­тефан­с­кия мирен договор. Ще завър­шим праз­нич­ните събития с визита на Минис­търа на вън­ш­ните работи на Бъл­гария Екатерина Захариева в Мос­ква – датата сега се обсъжда, но всички чакаме с нетър­пение това посещение.

- Като пос­ланик как работите в Бъл­гария? Какво интересно и ново успяхте да научите за Бъл­гария, какво видяхте, с кого се запоз­нахте?

- Често отговарям на този въп­рос и го правя с голямо удовол­с­т­вие — изпол­з­вам всяка въз­мож­ност да кажа колко съм щас­т­лив да работя в Бъл­гария, колко съм благодарен на бъл­гар­с­кия народ за топ­лите чув­с­тва и гос­топ­рием­с­т­вото. Започ­нах от нулата да отк­ривам за себе си Бъл­гария — никога не съм бил тук, преди да бъда наз­начен за пос­ланик, затова се интересувах от всичко. С любопит­с­тво, нап­ример, научих, че имате едни от най-добрите спа и ски курорти в Европа — в Русия знаят повече за почив­ките по бъл­гар­с­кото Чер­номорие. Имам добри кон­такти с ръковод­с­т­вото на страната, пред­с­тавители на пар­тиите, мес­т­ните власти, но най-вече обичам да общувам с обик­новените бъл­гар­ски граж­дани. От тях получавам огромна енер­гия, която, сигурен съм, ще продължи да ми помага да работя за укреп­ване на нашите взаимоот­ношения.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...