Св. Иван Рилски е изключителен светец, правещ чудеса за България

Св. Иван Рилски е изключителен светец, правещ чудеса за България

Той е учил хората за скромността, да бягат по всякакъв начин от алчността

Доц. Павел Пав­лов, богос­лов и преподавател в Богос­лов­с­кия факул­тет на Софийс­кия универ­ситет „Св. Климент Охрид­ски“

–Считана е за една от най-големите фигури в Сред­новековието, оказ­вала е голямо влияние върху целия източ­ноп­равос­лавен свят. Раз­кажете ни малко повече за светеца.

- Св. Иван Рил­ски се ражда в една изк­лючителна епоха за хрис­тиян­с­т­вото на Бал­каните и особено за Бъл­гария. Това е времето на свети цар Борис, когато Бъл­гария става хрис­тиян­ска дър­жава. Той е роден някъде около 876 г. в село в Средецка област – Клино, живее и се под­визава по времето на бъл­гар­с­ките владетели Борис, както споменахме, по времето на Симеон, на свети цар Петър. И когато навър­шва 70 години, на 18 август 946 г. той се упокоява в Гос­пода в Рил­с­ката пус­тиня, близо до основания от него Рил­ски манас­тир. Изк­лючителен светец не само защото е тол­кова почитан и прави такива чудеса за бъл­гар­с­кия народ, но и защото е пър­вият от големите отшел­ници на Бал­каните, старите анахорети или пус­тин­ници – свети Антоний, свети Макарий, свети Евтимий са се под­визавали в Египет­с­ката пус­тиня, в Йор­дан­с­ката, в Сирийс­ката. Докато свети Йоан Рил­ски е пър­вият на Бал­каните. Променя се геог­рафията на отшел­ничес­т­вото в тогаваш­ния хрис­тиян­ски свят. Защото от изток пос­тепенно се появява араб­с­кият халифат, ислямът и хрис­тиян­с­т­вото се измес­тва леко на запад. От времето на свети Йоан Рил­ски можем да кажем, че започва големият раз­ц­вет на хрис­тиян­с­т­вото на Бал­каните. Защото тук се премес­тва и цен­търът не само на хрис­тиян­с­т­вото в рам­ките на града Кон­с­тан­тинопол, но и на отдел­ните прояви на това хрис­тиян­с­тво – манас­тирите, отшел­ниците, книжов­ниците и т.н.

- Вярва се, че е извър­шил много чудеса през живота си и подир смъртта си. Нах­ранил овчари, излекувал с молит­вата си побър­кан. С какви още вяр­вания и чудеса се свър­зва светецът?

- Чудесата, които прави свети Йоан Рил­ски, не прес­тават и стават всекид­невно. Ние от няколко години правим един пок­лон­нически път в началото на август – от 1 до 6 август, и сме свидетели на много нови чудеса, които прави свети Йоан Рил­ски. Особено с даряване на семейс­т­вата, които не могат да имат продъл­жително време, рожби и т.н. Това го видяхме с очите си в пос­лед­ните години. Тоест свети Йоан Рил­ски не само е правил чудеса по време на своя живот и исторически план през Сред­новековието и насетне през осман­с­кия период, но прави такива чудеса и днес. И те са във всяка една посока. По отношение на лекуване, споменах за семейс­т­вата, за рож­бите, също така лични чудеса на отделни хора, които с вяра прис­тъп­ват при неговите свети мощи или на неговия гроб в Рил­с­кия манас­тир. От събота вечер започва праз­никът в Рил­с­кия манас­тир. Пред праз­ниците на свети Йоан Рил­ски, а те са три, най-първият и най-големият можем да кажем, че е успението на свети Йоан Рил­ски, това е на 18 август. Но и другите два праз­ника, на 19 октом­ври, когато е пък може да кажем народ­ният праз­ник на свети Йоан Рил­ски, или това е праз­никът, пос­ветен на пренасянето на мощите от Рил­с­ката пус­тиня в града Средец, това се е случило няколко десетилетия след кон­чината на свети Йоан Рил­ски. И третият праз­ник е на 1 юли, когато са вър­нати мощите от Тър­ново в Рил­ски манас­тир през 1569 г. Тази година имаше кръгла годиш­нина – 550 години от връщането на мощите. И е специално пос­ветена цялата година на свети Йоан Рил­ски с най-различни чес­т­вания, кон­ферен­ции, пок­лон­нически инициативи и т.н. Но преди всеки праз­ник, в навечерието, тоест утре вечер, ще има бдение, което продъл­жава до пос­ред нощ, а на другия ден има Света литур­гия и се стичат хиляди пок­лон­ници, вяр­ващи от Бъл­гария и чуж­бина, за да отидат на праз­ника. Аз си спом­ням сега с оглед на този раз­говор, който правим с вас, преди може би 30 години, когато с моето семейс­тво се насоч­вахме към Рил­с­кия манас­тир в този период около света Богородица, Успение, и успението на свети Йоан Рил­ски, имаше тол­кова много хора, че ние не можехме да стиг­нем, ако не тръг­нем няколко дни по-рано. Но така или иначе този най-стар праз­ник Успението на свети Йоан Рил­ски се чес­тва и до ден днешен по един много специален начин. Това е можем да кажем манас­тир­с­кият, вът­реш­ният праз­ник на свети Йоан Рил­ски, праз­никът, пос­ветен на края на неговия живот – на 18 август 946 г.

- Най-българският светец, така го наричаме и ние бъл­гарите, и така вяр­ваме, така го въз­п­риемаме. В края на живота си със­тавя своя Завет. Раз­кажете ни за този уникален документ.

- Така е. Няколко години преди неговата кон­чина, може би към 941 година, когато свети Йоан Рил­ски раз­бира, че идва неговият край, силите го напус­кат, той остават един завет на неговите ученици и пос­ледователи, който е много интересно четиво. Днес е много дос­тъпен, защото може да бъде намерен на много страници в интер­нет. Така че всеки, който проявява интерес, може да се докосне до това четиво. То е свър­зано с основ­ните правила, които препоръчва свети Йоан Рил­ски на монасите от неговия манас­тир. Там се говори за нес­тижанието, за скром­ността, за бягаме по всякакъв начин от алч­ността. Бих казал, че заветът е отп­равен не само към монасите, но и към целия бъл­гар­ски народ. И той е част от тази голяма почит, която имаме към свети Йоан Рил­ски. Свър­зани са с него и много други най-различни четива, като жития, служби и т.н., но е много късо времето, за да говорим за тия неща. Когато говорим за всебъл­гар­с­кия светец свети Йоан Рил­ски, трябва да знаем, че това не е някаква приумица или някакво литературно определение, а това се е случило прак­тически в историята на бъл­гар­с­кия народ. Защото свети Йоан Рил­ски, ако и да е светец още приживе и да е приз­нат от всички като големия отец, отшел­ник и учител на монасите по нашите земи, след неговата кон­чина той придобива още по-голяма слава. Защото след пренасянето на мощите му в Средец се случ­ват много чудеса. Той става пок­ровител след това на цар­с­кото семейс­тво. Неговото име Йоан става цар­ско име в Тър­нов­ска Бъл­гария. След това, когато се връща в Рил­с­кия манас­тир, той става истин­ски пок­ровител на запад­ните предели на Бъл­гария, където остава и до ден днешен. Самият Рил­ски манас­тир, с неговото изк­лючително място в бъл­гар­с­ката история също е един плод на делото и на светостта, и на чудото, ако щете, на свети Йоан Рил­ски.

Желая свети Йоан Рил­ски да пок­ровител­с­тва всички бъл­гари с тех­ните семейс­тва, да дава много мир, любов и благодат на всички.

Интер­вюто е на Радио „Фокус”

(заг­лавието е на ЗЕМЯ)