Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря05082020

Брой 147, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) БСП ще се бори с феодализацията и монополите на ГЕРБ

БСП ще се бори с феодализацията и монополите на ГЕРБ

БСП ще се бори с феодализацията и монополите на ГЕРБ

В нашия алтернативен бюджет доказваме категорично, че пари за социални политики държавата има, но липсва волята на управляващите

Крум Зар­ков, народен пред­с­тавител, заместник-председател на ПГ на „БСП за Бъл­гария“

Започна пар­ламен­тар­ната сесия. Какви са законодател­ните приоритети, които „БСП за Бъл­гария“ е заложила? Кои кон­к­ретни социални проб­леми ще тър­сят решение в пред­ложените законоп­роекти? Есен­ната сесия на Пар­ламента се харак­теризира винаги с най-важния закон за дър­жавата, а именно бюджета. От 3 години насам Пар­ламен­тар­ната група на БСП неиз­менно пред­лага алтер­нативен бюджет, който пред­с­тавя идеи и визии, раз­лични от бюджета на управ­ляващите. Правим го защото всички социални мерки, които пред­лагаме от раз­п­ределяне на помощи за пър­вок­лас­ници, през увеличение на помощите за млади семейс­тва, до преиз­чис­ление на пен­сиите, се отх­вър­лят от ГЕРБ с аргумен­тите, че за тях няма пари. Това не е вярно! В нашия алтер­нативен бюджет показ­ваме, че е напълно въз­можно да се води активна социална политика и да се подобри стан­дар­тът на живот на големи групи хора, без значително да се промени нито дъл­гът, нито дефицитът. Освен това ангажирани сме през тази сесия и даже вече е внесен законоп­роект, с който да заб­раним прилагането на сък­ратени процедури за умиш­лено тежки прес­тъп­ления, които водят до смърт или тежки телесни пов­реди. Не е редно доказани убийци и изнасил­вачи да смек­чават присъдите си просто като приз­нават определени факти и обс­тоятел­с­тва.

Цветан Цветанов вече не е лидер на Пар­ламен­тар­ната група на ГЕРБ, но преодолян ли бе моделът „Цветанов“ в пар­ламента? Промениха ли се пар­ламен­тар­ната атмос­фера и отношенията „власт — опозиция“ в НС? Откакто е кон­с­титуиран този пар­ламент, а всъщ­ност и откакто ГЕРБ доминира в Народ­ното съб­рание, се наложи стил и метод на работа, който е далеч от прин­ципите на пар­ламен­таризма. Бърза се с определени законоп­роекти, за да няма време общес­т­вото да види лобис­т­ките интереси, които прозират през тях. Бяга се от всякакъв качес­т­вен дебат, като се провокират скан­дали само и само, за да не се чуят основателни аргументи на опозицията. Пар­ламен­тът дъл­бае надолу в рей­тинга си, защото мнозин­с­т­вото не вижда в него вър­хов­ния орган за вземане на решения, а просто досадна фор­мал­ност. Пар­ламент, който трябва да под­печата нечия чужда воля. Обик­новено става дума за волята на правител­с­т­вото, но от време на време се обс­лужва и волята на някои приб­лижени на властта олигарси. Пар­ламен­тар­ната група на “БСП за Бъл­гария“ никога няма да се примири с това изк­ривяване на нашата Кон­с­титуция, според която Пар­ламен­тът решава, а Правител­с­т­вото изпъл­нява. Не обрат­ното!

На прес­кон­ферен­ция през месец август заявихте, че искате раз­с­лед­ване на монополите в енер­гетиката. Какви пос­лед­ващи дейс­т­вия планирате? Обявихме, че ще сезираме правоп­рилагащите органи, защото Комисията за защита на кон­курен­цията отказа за провери свър­заността на определени фирми с биз­нес­мена Христо Ковачки. Бъл­гар­с­ките работодател­ски организации отдавна сиг­нализират, че пазарът на енер­гетиката у нас е изк­ривен и бъл­гар­с­кият произ­водител през това лято е плащал по-висока цена на тока от всеки друг европейски произ­водител. Няма как да раз­виваме нашата икономика и да повишим зап­латите и стан­дарта на живот, ако оставим ключове сек­тори да се обособяват в монополи.

До какви изводи и поуки стиг­нахте от анализа на пред­ход­ните избори? Изминалите европейски избори показаха, че за да се пос­тигне желаната от много хора промяна е необ­ходимо преди всичко бъл­гар­с­кият избирател да се активизира. При ниска изборна актив­ност пар­тията, която раз­полага с власт, с пари, с влияние върху едри работодатели има огромно предим­с­тво. Такава е и тях­ната политика. С всяко тяхно дейс­т­вие съз­нателно или несъз­нателно те отдалечават хората от политичес­кия процес. Под­веж­дат ги да мис­лят, че няма смисъл, че в крайна сметка всички са мас­кари и са еднакви. От друга страна неп­рекъс­нато атакуват избирател­ния закон, правейки го въз­можно най-неатрактивен. Не им харес­ват преферен­циите, не можаха да се примирят с машин­ното гласуване и др. дейс­т­вия, които неп­рекъс­нато отдалечават хората от урните. Ние имаме не леката задача да агитираме не само за БСП, а и за смисъла от гласуване въобще. Уверени сме, че Бъл­гария може да бъде управ­лявана по-добре и, че мнозин­с­т­вото от бъл­гарите, както тези, които останаха тук, така и онези, които бяха принудени от обс­тоятел­с­т­вата да заминат, го осъз­нават. Трябва само да го кажат ясно и категорично на изборите. Дано това е на пред­с­тоящите мес­тни избори.

На пред­с­тоящите през месец октом­ври мес­тни избори какъв тип кам­пания планирате да проведете? Без да спес­тяваме критиката за случилото се до сега, ще пос­т­роим нашата кам­пания около визията ни за бъдещето. За всеки град и за всяка община имаме ясна прог­рама и кон­к­ретни мерки, които да преодолеят проб­леми нат­руп­вани с десетилетия. Освен да решават ежед­нев­ните проб­леми на хората и да подоб­ряват инф­рас­т­рук­турата, нашите кметове и общин­ски съвет­ници ще се ангажират и с преодоляването на много сложни проб­леми като обез­людяването на цели райони, икономичес­кото изос­таване на други, екологич­ните проб­леми на трети. Това изис­ква мис­лене отвъд проек­т­ното усвояване на пари.

Кои са важ­ните алтер­нативи за мес­т­ната власт, които БСП пред­лага? Готова ли е БСП да се пребори с влас­товия монопол и феодализацията на ГЕРБ по места? БСП е приз­вана да се пребори с феодализацията и монопола. Всъщ­ност как­вото и да се говори, БСП остава един­с­т­вената силна и ясна алтер­натива на ГЕРБ. Ние съз­наваме обаче, че се изп­равяме срещу политическа организация, която държи цен­т­рал­ната власт която раз­чита на помощ от мес­тни икономически фак­тори, които пък се хранят от общес­т­вени поръчки. За да раз­цепим този порочен кръг, тър­сим въз­можно най-широко обединение с други политически сили, граж­дан­ски организации и въобще с всеки бъл­гарин, който не се е отказал от мисълта, че можем да живеем по-добре в Бъл­гария. Алтер­нативите ни за мес­т­ната власт са раз­писани под­робно в план с кон­к­ретни мерки за всяка община, но можем да ги обоб­щим прин­ципно:

Алтер­натива на далаверите е поч­теността Алтер­натива на шуроба­джанащината е ком­петен­т­ността

Алтер­натива на раз­делянето на граж­даните на наши и ваши е прин­цип­ността Алтер­натива на без­законието е справед­ливостта

Вие сте депутат от Русен­ска област. БСП вече има кан­дидат за кмет на Русе в лицето на Пенчо Мил­ков? Кои негови качес­тва и идеи ще изтък­нете като повод русенци да дадат вота си за него? На първо място Пенчо Мил­ков олицет­ворява именно алтер­нативите, които споменахме. Той успя да обедини зад себе си широка под­к­репа изразена не само в мес­т­ната коалиция от пар­тии, която съз­даде, но и от русенци, които тър­сят промяна. И като общин­ски съвет­ник, и по-късно като народен пред­с­тавител, той се доказа като без­ком­п­ромисно чес­тен и изк­лючително ком­петен­тен политик. Но най-важното, той иск­рено обича Русе и русенци. Готов е да служи на съг­раж­даните си.

Интер­вюто взе Тереза Пет­рова

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

В Беларус започнаха 5-дневни избори за бъдещ президент

В Беларус започ­наха 5-дневни избори за бъдещ президент

В Беларус започна пред­с­рочно гласуване на президен­т­с­ките избори в общо 5767 сек­ции, включително 44 извън страната, предаде ТАСС.

Освен сегашн…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...