Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед27092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Решението за освобождаването на Полфрийман е необосновано

Решението за освобождаването на Полфрийман е необосновано

Решението за освобождаването на Полфрийман е необосновано

Прокурорската гилдия подкрепя Иван Гешев и вярва, че ще е успешен главен прокурор

Проф. Никола Фил­чев, главен прокурор на Репуб­лика Бъл­гария за периода 19992006 г.

- Да започ­нем от горещ казус — Джок Пол­ф­рий­ман, превър­нал се в политическа буря в страната и в огромно общес­т­вено недовол­с­тво. Защо общес­т­вото негодува, защо? И какво мис­лите, всъщ­ност, за целия казус „Джок Пол­ф­рий­ман“?

- Всички въп­роси сега не можем да ги обсъдим. Хората негодуват по две причини. Това решение е пос­тановено от незаконен със­тав, който е предубеден, заин­тересуван от изхода на делото. И второ, защото по своето съдър­жание, решението противоречи на закона. И казах, под­робни юридически аргументи сега не бих искал да изтък­вам. Но, за да стане ясно на широкия кръг от хора, ще посоча само след­ните факти. Вижте, каква сценка разиг­рават пред нас. Единият от учас­т­ниците, съдията Кал­пак­чиев е лауреат на този Хел­зин­к­ски комитет и е обявен за „Човек на годината“. Другият учас­т­ник в сцен­ката, под­съдимият, осъденият за убийс­тво Джок, е също номиниран за лауреат за „Човек на годината“ от същия комитет. Единият гледа делото на другия. И го освобож­дава, опрощава му, условно пред­с­рочно, освобож­дава го за 7 години. Има и още: Същият зат­вор­ник е поканен от катас­т­рофиралия минис­тър Христо Иванов, на правосъдието, в Минис­тер­с­тво на правосъдието, да пише наказател­ния закон. И там, моля Ви се, той пред­ложил ей тази промяна, от която след време се въз­пол­з­вал лично той, като пред­седател на някакво сдружение. И кой му съз­дал това сдружение? Този същият Хел­зин­к­ски комитет. И тази грозна сцена искат да ни убедят, че пред­с­тав­лява справед­ливо решение на независим съд. И, ако някой от граж­даните се обади да протес­тира, да каже: Какво става, какво правите, тогава се нах­върля една група крес­ливи соросоиди срещу него, с упреците, че не зачита съдиите, не ги уважава дос­татъчно, че не зачита съдийс­ката независимост и какво е това правосъдие на улицата, и т. н.

- Добре, нима, професоре, решението не е юридическо, нали има аргументи за пред­с­рочно освобож­даване? Съдеб­ният със­тав ги е видял, изпъл­нил е Джок Пол­ф­рий­ман, той се е поп­равил, казва адвокатът му, вчера беше в нашето студио, следователно има аргументи да бъде пус­нат. Прак­тиката за пред­с­рочно освобож­даване нали не е измис­лена от Кал­пак­чиев?

- Това е проб­лемът, че неговият извод, че осъденият Джок се е поп­равил, е необос­нован, не почива на пред­с­тавените доказател­с­тва. Админис­т­рацията на зат­вора, която има непос­ред­с­т­вено впечат­ление от поведението на осъдения, дава обрат­ното зак­лючение. И онзи ден зам.-министърът на правосъдието — Проданов, който говореше по телевизията съобщи, има опит за бяг­с­тво. Нав­лизаме в под­роб­ности и сега с адвокати аз не искам да дис­кутирам. Те, все пак, защитавайки закона, го правят срещу пари и с това се и прех­ран­ват. Така че, в дис­кусия с адвокати няма да влизам.

- А поз­навате ли съдия Кал­пак­чиев, поз­навате ли Калин Кал­пак­чиев?

- А бе, Кал­пак­чиев, и за него имам голяма вина. Защото през 2005 г. тогаваш­ният пред­седател на Апелатив­ния съд Евгени Стай­ков нап­рави пред­ложение за повишаване на Кал­пак­чиев от районен съдия в апелативен съдия, т. е. да прес­кочи едно стъпало — окръжен съд, за София ролята на окръжен съд играе Софийс­кият град­ски съд. Такова нещо не е правено за никого и аз категорично въз­разих. Моят замес­т­ник Христо Ман­чев, който също като Кал­пак­чиев е от Стара Загора, много упорито и нас­тоятелно ме молеше — един път, втори път, трети път, включиха и още една друга прокурорка, на която сина й съм го изпит­вал днес, вър­ховен съдия, важна клечка във Вис­шия съдебен съвет. Нас­тоява, нас­тоява, че много кадърен този Кал­пак­чиев… Ама, всички спаз­ват правилата и се движат по стъл­бицата, а той иска да прес­кочи едно стъпало… И тогава склоних. Ето го резул­тата от този ком­п­ромис, който е нап­равен 2005-а, преди 15 години.

- Понеже и гил­дията се намеси, съдийс­ката колегия на Вис­шия съдебен съвет говори за дис­баланс между правото и справед­ливостта, в същото време, Съюзът на съдиите, чийто пред­седател е г-н Кал­пак­чиев и го защитава. Каква е ролята на Съюза на съдиите?

- Този съюз беше съз­даден по времето, когато отдавна бях главен прокурор. И няколко думи искам да Ви кажа. Това е един съюз от срав­нително малко хора. Тех­ните ръководители са ком­п­лек­сирани хора и те имат една важна задача, да провеж­дат идеите на Сорос тук, срещу раз­бира се, справед­ливо въз­наг­раж­дение. За целта искат да овладеят съдеб­ната сис­тема, служат на олигар­сите, злос­ловят по отношение на прокуратурата, раз­п­рос­т­раняват клевети и наричат всичко това „борба за евроат­лан­тичес­ките цен­ности“. Това, първо. Второ, този съюз е част от една брънка, от една мрежа от подобни организации, неп­равител­с­т­вени организации, съюзи, сдружения, комитети, всич­ките се хранят в пос­ледна сметка от парите на Сорос. Но то е нап­равено така, че да не се вижда на пръв пог­лед. Това е една сложна сис­тема от неп­равител­с­т­вени организации, които провеж­дат неговите идеи.

- Е, не е ли това сериозно обвинение от Ваша страна? Как Съюзът на съдиите прокарва политиката на Сорос,…а съдийс­ката колегия на ВСС не прокарва Сорос? Едните съдии са добри, другите са лоши?

- Не съм запоз­нат точно с тези и онези. Аз Ви каз­вам за явления, които се раз­виват в Бъл­гария от 20-ина години насам. Това е ролята, както на този Съюз на съдиите, така и на цялата мрежа от неп­равител­с­т­вени организации, в т. ч. и Хел­зин­к­ски комитет, в т. ч. и Сдружението на зат­вор­ници, ръководено от убиеца Джок и други подобни. И по-нататък, те, казах, прокар­ват неговите идеи, служат на олигар­хията и евродепутатът Николай Бареков ясно каза, кръгът на олигарха Прокопиев си има свои съдии, които го обс­луж­ват и свои медии. Това не е мое изоб­ретение. Също, що се отнася до… пак по този въп­рос…

- Кой въп­рос?

- По същия въп­рос, да. Бай­рак­таров, жур­налис­тът, ясно каза, ако искате главен прокурор, който да освобож­дава убий­ците, не избирайте Иван Гешев. За съжаление ръководителите, лидерите на този съюз, увличат и млади съдии с думите: Елате при нас, тук ще бъдете независими, ние ще се борим, дър­жавата…, те какво си мис­лят, ние ще ги изп­ратим… И това до голяма степен е вярно. Защото правител­с­т­вата се сменят, съдиите остават. Докато се измени Кон­с­титуцията, евен­туално. Нали така? Второ, младите съдии не знаят кой ги ръководи. Аз, като по-стар човек, си спом­ням, една от лидер­ките на този съюз, преди 90-а година беше пар­тиен сек­ретар на комунис­тичес­ката организация в Софийс­кия районен съд и решаваше всички кад­рови въп­роси на съдиите. От нея зависеше кого да издигне според предаността към комунис­тичес­ката идея. След 90-а година, промените, същата гос­пожа стана виден деец на антикомунис­тичес­ката пар­тия СДС и даже кан­дидат­с­тва и за вицеп­резидент. Не успя. Когато СДС загуби и отиде в небитието, тя се записа в една пар­тия, която никога не губи, пар­тията на парите, от Сорос, тя никога не губи. Получават гран­тове от тези проекти, онези проекти, а бе, изобщо там добре хранят.

- Споменахте името на един­с­т­вената номинация за главен прокурор — г-н Иван Гешев. Смятате ли, че ще успее той? Автен­тични ли са улич­ните протести „за“ и „против“?

- Хората трябва да могат да си изразят мнението. Едни смятат така, други смятат иначе. Има обаче един без­п­рецеден­тен факт. Гешев е пред­ложен от всички прокурори, членове на Вис­шия съдебен съвет. Нещо повече, Гешев е пред­ложен от повечето прокуратури в страната, прокурорите са се под­писали. Те поз­нават качес­т­вата му, те са работили с него и смятат, че той ще бъде успешен главен прокурор.

- Т. е., какво каз­вате, г-н Фил­чев? Досега главен прокурор не е идвал от вът­решен… не е бил прокурор до сега, за да се издигне до главен? Вие каз­вате, че сте съдия, Цацаров също, мисля че беше плов­див­ски съдия? Т. е. за първи път прокурор е прокурор, така ли?

- Да, това е така.

- Е, като е един­с­т­вен, извинявайте, ама какво е това със­тезание с един­с­т­вен кан­дидат?

- Във връзка с това, аз една иронична шега ще нап­равя със себе си. Когато Вис­шият съдебен съвет избра мен, преди 20 години, за главен прокурор и ме избираше, имаше 7 кан­дидати. Изб­раха мен. Обаче, както виж­дате, много са недоволни. Следователно, големият брой кан­дидати не е гаран­ция, че изборът на глав­ния прокурор ще бъде успешен. Така че, този аргумент, един или много… тогава имаше много. Твърди се в медиите, че съм посочен от Кос­тов. Обаче, мога да Ви кажа, че вечерта, преди избора на Вис­шия съдебен съвет, неговият най-важен минис­тър тогава, в неговото правител­с­тво, се обаж­даше, един по един, на членовете на Вис­шия съдебен съвет, да ходатайс­тва за друг от кан­дидатите.

- Да. Критиците на г-н Гешев, г-н Фил­чев, виж­дат в негово лице, те каз­ват: Ако изберат Гешев, идва „ерата Фил­чев“, каз­ват критиците му. Това какво е, гняв ли е срещу Вас, ком­п­лимент ли е? Какво значи „идва ерата Фил­чев“?

- Това е резул­тат от успеш­ната клевет­ническа кам­пания на Кос­тов, кос­товисти, соросоиди, включително и този Съюз на съдиите, срещу мен. Тогава имаше пред­ложение на този Висш съдебен съвет. Там, членове пак се доминираха от тези пред­с­тавители на Съюза на съдиите, Фил­чев да си даде остав­ката. Защо? Защото админис­т­рацията му, на глав­ния прокурор, имала неп­равилни наз­начения. Фак­тите са след­ните. При Татар­чев, админис­т­рацията на глав­ния прокурор беше 17 души, при мен 15. След това при Борис Вел­чев — 150 души. Днес не знам колко е. 150 души, от които приятели, приятелки, любов­ници, синове, дъщери и т. н. Не негови, де, на неговите приятели.

От „Денят започва с Георги Любенов” по БНТ

Продъл­жава в след­ващия брой на ЗЕМЯ

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...