Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 103, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Политолог: Правят огромна услуга на президента

Политолог: Правят огромна услуга на президента

Политолог: Правят огромна услуга на президента

Има съмнения за нагласена работа и отклоняване на общественото внимание, смята Любомир Стефанов

Би било много жалко, ако мъже, оглавяващи едни от най-важните инс­титуции в Бъл­гария за общес­т­вения интерес, се занимават да водят политическа война помежду си.“

Това каза в предаването “Преди всички“ на БНР Любомир Стефанов, политолог и универ­ситет­ски преподавател.

На мен не ми става ясно какво е това, защо сега и как така. По-скоро е политически жест, кол­кото и да не прилича на глав­ния прокурор да прави такива, тъй като той би тряб­вало да бъде също като президента – над­пар­тийна и аполитична фигура.“

Стефанов оприличи „тези първи жес­тове“ на новия главен прокурор на „тропане по масата или по-скоро обикаляне на територията и дрън­кане с пис­толета в кобура – да видим, че има нов шериф в града, да обяс­ним, че законът и правилата може би имат нов пазител и той сериозно въз­намерява да изпъл­нява задъл­женията си.“

Има ли вероят­ност случ­ващото се между прокуратурата и президен­т­с­т­вото да е опит за раз­сей­ване на вниманието?

Това би било жалко и твърде евтин, бутафорен опит за отк­лоняване на общес­т­веното внимание. Всеки от нас, поради естес­т­вото на факта, че сме 21 век и имаме дос­тъп до повече от един, десетки комуникационни канали, инфор­мационни – виж­даме реал­ната кар­тина в страната и такива официозни политически димки като че ли оставят един­с­т­вено гор­чив вкус в устата. Опит за замаз­ване на положението и хвър­ляне на прах в очите“, комен­тира Любомир Стефанов.

Това, което раз­бирам аз и всеки здравомис­лещ бъл­гарин, е – пределно ясно е какво е измяна и какво е акт в нарушение на Кон­с­титуцията“, допълни политологът, според когото питането на глав­ния прокурор, отп­равено към Кон­с­титуцион­ния съд, е „без­поч­вено и излишно“.

Стефанов посочи, че има „съм­нения за наг­ласена работа“.

“И оттук нататък всякакви отк­лонения във въп­роса има ли импийч­мънт или няма, според мен са вече прег­ряване на нещата и минаване на абсолютно друго ниво“, изтъкна Любомир Стефанов.

Той комен­тира и тезата, че дейс­т­вията на глав­ния прокурор Иван Гешев по-скоро ще увеличат популяр­ността на президента Румен Радев и под­к­репата за него.

След­ващите президен­т­ски избори са на доволно далечно отс­тояние от нас­тоящия момент. Силно се съм­нявам глав­ният прокурор да не си дава сметка каква услуга прави на президента – онази бъл­гар­ска приказка за изпис­ването на вежди и изваж­дането на очи. Не смятам, че целта му е тази. Може би има някоя, която на нас ни остава неясна.“

България

Икономика

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

Европейс­ката комисия върна Стратегичес­кия план на Бъл­гария с 200 забележки. Това обяви пред БНР заместник-министърът на земеделието Иван Хри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русенската опера представя “Севилският бръснар“

Русен­с­ката опера ще пред­с­тави “Севил­с­кият бръс­нар“ — от Росини, на 27 май в зала “Фил­хар­мония“. Режисьор е извес­т­ният оперен бас Орлин Анаст…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Руската централна банка опитва да спре ръста на рублата

Рус­ката цен­т­рална банка намали основ­ния лих­вен процент след извън­редно заседание, тъй като влас­тите се опит­ват да овладеят курса на руб­лата,…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...