Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря12082020

Брой 152, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65987 BGN1 GBP = 2.17694 BGN1 CHF = 1.82056 BGN
Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Задължаваме веригите да предлагат български плод, зеленчук и месо!

Задължаваме веригите да предлагат български плод, зеленчук и месо!

По последни обявени данни над 200 000 души, които са работили основно в селското стопанство в страни-членки на ЕС, отново се завърнаха в България

Десис­лава Танева, минис­тър на земеделието, горите и храните

- Минис­тър Танева, през пос­лед­ните години значителна част от пазара на плодове и зелен­чуци се със­редоточава във веригите (вкл. и сега в условията на Коронавируса — много от пазарите не работят, рес­торан­тите и хотелите също). Има ли законов механизъм в условията на извън­ред­ното положение, чрез който бъл­гар­с­ките хранителни стоки и суровини да дос­тигат приоритетно до големите хранителни вериги, тъй като в тази ситуация най-ощетени остават по-малките произ­вод­с­тва?

- Да, пазарите са най-голямото предиз­викател­с­тво пред нас! Взети заедно, мул­тинационал­ните хранителни вериги са монополисти на пазара в тър­говията с храни и в момента остават един­с­т­вена точка, заедно с фер­мер­с­ките пазари, които отново отваряме, за пот­реб­лението на храни в Бъл­гария. Без­с­порно трябва да отчетем усилието на целия пер­сонал при тях, който е на първа линия в тези извън­редни условия. 

Но моите призиви за промяна на логис­тич­ните канали и каналите за дос­тавка, по които оперират тези вериги, независимо, че капиталът им не е бъл­гар­ски, не срещ­наха никакво раз­биране.

Още нещо — дори инфор­мация, която съм помолила да ми бъде предос­тавена в качес­т­вото ми на минис­тър, за да се свър­жем с техни дос­тав­чици, които да убедим да влязат при нашия произ­водител чрез мерки за стимулиране, не срещ­наха раз­биране.

Времето си тече, а ситуация за нашите произ­водители, най-вече дреб­ните, се услож­нява. Ето защо аз считам, че в условията на извън­редно законодател­с­тво, съв­сем резонни — за съжаление — са законови регулации за тези оператори. Минис­тер­с­тво на земеделието е под­гот­вило текст за такава регулация — тър­гов­с­ките вериги да се задъл­жат да предос­тавят площи за асор­тимент плод, зелен­чук и месо от регионални произ­водители!

Това е прак­тика, която вериги във Фран­ция, Гер­мания и др. наложиха по раз­биране към проб­лемите на мес­т­ната общ­ност. Без никой да ги задъл­жава.

За нас е важно да запазим най-малките стопан­с­тва. Ето защо пус­каме този текст днес (6 април — бел.авт.)  за съг­ласуване със заин­тересованите страни и ако срещ­нем дос­татъчна под­к­репа, ще го инициираме по законовия ред.

- Най-вероятно ще се срещне сериозна съп­ротива от страна на тър­гов­с­ките вериги?

- Естес­т­вено, че ще срещне сериозна съп­ротива. Аз съм тър­сила комуникация с тях, за да пос­тиг­нем кон­сен­сус. Но от тяхна страна има абсолютна незаин­тересованост към проб­лема на бъл­гар­с­ката дър­жава в момента как да запазим поминъка на хората.

Ето защо ние трябва да реагираме на това с извън­редни мерки.

Ние имаме съз­даден оперативен щаб за кризата за всички храни. Колегите с ресор­ните бран­шови организации ще нап­равят съот­вет­ната комуникация, заедно с Минис­тер­с­тво на икономиката. Целта на пред­ложението ни е осигуряване на дос­тъп на бъл­гар­с­ките плодове, зелен­чуци, месо, млечни продукти до бъл­гар­с­кия пот­ребител.

Нап­ример за агнеш­кото месо, Бъл­гария произ­вежда обем, който задоволява на 100% вът­реш­ното пот­реб­ление. Пред­вид на това, че два сек­тора са зат­ворени, ние очак­ваме намаление на това пот­реб­ление.

- Агнеш­кото — да. Но при плодовете и зелен­чуците Бъл­гария не може да задоволи тър­сенето…

- Да, при плодовете и зелен­чуците в момента излиза бъл­гар­с­кото оран­жерийно произ­вод­с­тво. И в зим­ния сезон на прак­тика, Бъл­гария основно пот­ребява вносни плодове и зелен­чуци, както такива, които се произ­веж­дат в Бъл­гария, така и цит­русови плодове  и др., които не се произ­веж­дат у нас. Затова осигуряване с продук­ция, има решение на ЕК, осигурени “зелени коридори” и всички дос­тавки се осъщес­т­вяват, макар и някои от тях със закъс­нения. Там, където има закъс­нения — да не заб­равяме третите страни, където има мерки със зат­варяне на граници, реф­лек­тира върху цените, но няма как това да се регулира.

- Какво е мнението Ви относно пред­ложението да се търси механизъм (напр. чрез дър­жавна поръчка) бъл­гар­с­ките преработ­вателни пред­п­риятия да бъдат задъл­жени да изкупят всич­ката суровина, произ­ведена от бъл­гар­с­ките фер­мери?

- Ние не можем да задъл­жим бъл­гар­с­кия преработ­вател. Но можем да го стимулираме да купи бъл­гар­ска суровина. И в тази посока работим. 

Взехме решение да се отпус­кат по 7 лв./глава агне в полза на кланица, която изкупи агнета от бъл­гар­ски земедел­ски стопани, по списък, по области, регис­т­рирани, които са бенефициенти по обвър­зана под­к­репа. Това под­помагане ще го дадем на кланицата като меж­динно звено на дос­тавка до край­ния пот­ребител при условия, че агнеш­кото е платено на фер­мера на цена не по-ниска от 5 лв./кг без ДДС живо тегло. Нап­равихме това, за да провокираме не да се внесе от друга страна, макар и това да е вът­реш­нооб­щ­нос­тно, а да се нап­равят допъл­нителни логис­тични раз­ходи, за да се осигури бъл­гар­ско агнешко месо. Това е важно за бъл­гар­с­ките фер­мери, които са малки, неор­ганизирани, без админис­т­ративно укрепени организации на произ­водители.

- А за плодовете и зелен­чуците може ли да се приложи подобно решение?

- Утре (7 април – бел. ред.) планираме да проведем УС на ДФЗ, надявам се да съберем кворум, защото заседаваме видеокон­ферен­тно. Темата, която идва на дневен ред, са оран­жерий­ните зелен­чуци, след тях са пол­с­ките и плодовете.

Правим съот­вет­ните анализи и смятаме да гласуваме подобна под­к­репа. Става въп­рос за под­к­репа на локални и мес­тни обекти за тър­говия с храни, които имат повече от 3 обекта в областта — да получат определено плащане на килог­рам изкупена продук­ция от мес­тна оран­жерия — от областта и от съседни области.

Другото, което пред­с­тои да вземем като решение, по пред­ложение на две бран­шови организации, е по отношение на приема по дър­жав­ната инвес­тиционна помощ от рас­тениевъд­с­т­вото — да платим аван­сово до 80% от суб­сидията или общо около 12 млн.лева.

Другата помощ, която все още обмис­ляме, е нис­колих­вено кредитиране по обвър­заната под­к­репа за сек­тор плодове, зелен­чуци и оран­жерийно произ­вод­с­тво.

- Чрез тър­гов­с­ките банки ли или чрез Фонд Земеделие ще се отпус­кат нис­колих­вени кредити?

- Чрез Фонд Земеделие. Отново каз­вам, че Минис­тер­с­т­вото на земеделието оперира само и един­с­т­вено с обх­вата на бюджета, приет с Дър­жав­ния бюджет 2020, гласуван в края на миналата година. 

Очак­вам на заседанието на УС на ДФЗ да се изчисти в детайли и да се обяви. Едно от условията е  стопан­с­т­вата да имат история. Не трябва да се допус­кат “схеми” за злоупот­реби, защото залогът ще е само обвър­заната под­к­репа, която се плаща след­ващата година. Целта е да обез­печим произ­вод­с­т­вото за тази година. Ние се надяваме на оптимис­тичен вариант, но всичко може да се случи.

- Следи ли МЗХГ за обез­печеността със съпът­с­т­ващи материали за произ­вод­с­т­вото (торове, ПРЗ, семена и др.) и има ли основание за притес­нение, че земедел­ците може да останат необез­печени в това отношение?

- В момента се доказва дър­жав­ната помощ за препаратите за рас­тителна защита. От нито една бран­шова организация няма сиг­нал, че има недошли препарати. В ситуация, в която всеки ден раз­лични дър­жави вземат раз­лични ограничителни решения, ние не можем да очак­ваме, че всички дос­тавки биха били тол­кова гладки, кол­кото ако не сме в извън­редно положение.

Трябва да говорим реално — ЕК има решение за зелени коридори. Те работят. Да, понякога има изк­ривявания, но не до такава степен, че да са фатални за произ­вод­с­т­вото. 

- В каква посока се работи за под­сигуряване на работна ръка и безопасни условия на труд за сезон­ните работ­ници? На Съвета по овощар­с­тво обявихте, че  се търси механизъм, чрез който без­работни да бъдат насочени към дей­ности по прибиране на рекол­тата, както и други такива в сек­тор „Земеделие“.

- Що се отнася до работ­ната ръка, това е притес­нение за всяка кам­пания. Тази кам­пания не е по-различна по отношение на необ­ходимостта от пер­сонал кол­кото и миналогодиш­ната. За раз­лика от всяка друга година, обаче — каз­вам — за съжаление — този сезон по прибиране на рекол­тата ще се случи във време с рекор­дна без­работица. Ако тем­път на регис­т­риране на без­работни продължи с нивата от днеш­ния и вчераш­ния работен ден. Извън това, по пос­ледни обявени данни над 200 000 души, които са работили основно в сел­с­кото стопан­с­тво в страни-членки на ЕС, отново се завър­наха в Бъл­гария.

Работна ръка ще има — въп­росът е тя да отиде в градините на земедел­с­ките стопани, за да се прибере рекол­тата.

- Как може да се мотивират тези хора да работят като сезонни работ­ници?

- Мотивацията е чисто икономическа. Затова всеки човек, който остане без работа, може да стои на резерви, които е фор­мирал докато работи и доколко може да раз­чита на тези резерви и доколко неп­рием­лива му изг­лежда земедел­с­ката работа. 

Факт е обаче, че никога досега земедел­с­ките произ­водители не са раз­полагали с тол­кова регис­т­рирани без­работни в бюрата по труда. Бих пов­торила думите на социал­ния минис­тър Деница Сачева, с която раз­говарях преди малко, за изк­лючителна актив­ност на земедел­с­ките стопани към Бюрата по труда, където да се заявят необ­ходимите бройки работ­ници за необ­ходимото време.

Включително, по неофициална инфор­мация от Бюрата по труда, много хора имат готов­ност да започ­нат работа в земеделието.  

И ако извън­ред­ното положение продължи още дълго време — мис­лите ли, че няма да отидат да берат ран­ните череши и ягодите..

- Както и на розобера, който също наб­лижава…

Да, включително и за розобера. 

- Пред­п­риети ли са кон­к­ретни законодателни мерки?

За стимулиране на това взаимоот­ношение, в рам­ките на изменението на Закона за извън­ред­ното положение, е в процедура по приемане промяна, която ще даде по-голяма гъв­кавост на стопаните, а именно — лицата, които получават обез­щетения за без­работица, да бъдат наемани не само на еднод­невни трудови договори, а и на временни договори за периода на прибиране на рекол­тата без това да прек­ратява правата им за получаване на обез­щетения за без­работица. Втората промяна, която сме пред­ложили и пред­с­тои да съг­ласуваме със заин­тересованите страни, включително със Социал­ното минис­тер­с­тво, е за тази категория лица, които са трайно без­работни, в общес­т­вено полез­ните дей­ности да се включи и работата в земеделието. Това е една по-сериозна мярка, която ще се опитаме да защитим. Така смятам, че земедел­с­ките произ­водители ще могат да наберат необ­ходимата им работна ръка. 

Интервю на София Бел­чева, от „Агроклуб.БГ

България

Икономика

Loading...

Култура

„Пор­тал на два свята“ — Цари Мали град

Оперният фестивал се иткрива на 29 август с “Янините девет братя“

Софийс­ката опера и балет се готви за отк­риването на новия си фес­тивал „Порт…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Потен­циалът на нашия отбор е много по-голям, заяви Херо

Треньорът на Берое Димитър Димитров-Херо заяви, че потен­циалът на водения от него тим е много по-голям. „Сигурно раз­ликата с Лев­ски отп­реди …

Прочети още:

Loading...

Свят

Кървави сблъсъци в Беларус при протестите след изборите

Кър­вави сблъсъци в Беларус при протес­тите след изборите

Опозиционната лидерка Светлана Тихановска пристигна в Литва, след като е била задържана в в Минск за седем часа

Най-малко един човек е загина…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...