Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед27092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Реализирането на ключовите енергийни проекти отговаря на интересите на нашите две страни

Реализирането на ключовите енергийни проекти отговаря на интересите на нашите две страни

Реализирането на ключовите енергийни проекти отговаря на интересите на нашите две страни

На дневен ред е визита на министъра на външните работи на РФ С. В. Лавров в България, която, надявам се, ще се състои веднага след нормализиране на обстановката около COVID-19

Н. Пр. Анатолий Макаров, Пос­ланик на Рус­ката федерация в Репуб­лика Бъл­гария

- Ваше Превъз­ходител­с­тво, как бихте комен­тирали със­тоянието и пер­с­пек­тивите на руско-българските отношения в момента?

- Съв­ремен­ните отношения между Русия и Бъл­гария като цяло се раз­виват позитивно. В пос­лед­ните години след продъл­жителна пауза се активизира политичес­кото взаимодейс­т­вие, осъщес­т­вяват се кон­такти на най-високото рав­нище. На дневен ред е визита на минис­търа на вън­ш­ните работи на Рус­ката Федерация С. В. Лав­ров в Бъл­гария, която, надявам се, ще се със­тои вед­нага след нор­мализиране на санитарно-епидемичната ситуация в нашите страни.

Доверителен и регулярен диалог между пред­с­тавители на дър­жав­ната власт е важна пред­пос­тавка за планомер­ното раз­витие на двус­т­ран­ното сът­руд­ничес­тво. Пред­с­тои ни доста работа. Сериозни задачи са пос­тавени в търговско-икономическата сфера. Не е тайна, че сегаш­ните обеми на двус­т­ран­ния стокооб­мен далеч не отговарят на този богат потен­циал, с който раз­полагат нашите страни. С цел подоб­ряване на тази ситуация трябва да увеличаваме обемите на взаимна тър­говия, да раз­ширяваме стоковата номен­к­латура, в това число и за сметка на високотех­нологични стоки.

Сред приоритет­ните сфери е взаимодейс­т­вие в областта на енер­гетиката. Реализацията на ключовите енер­гоп­роекти напълно отговаря на интересите и на двете страни. Затова е от изк­лючителна важ­ност да продъл­жаваме ефек­тив­ното и кон­с­т­рук­тивно сът­руд­ничес­тво в тази сфера, без забавянето на тем­повете.

Укреп­ването на двус­т­ран­ните връзки в културно-хуманитарната и образовател­ната области остава доста актуално. В този смисъл виж­дам добри пер­с­пек­тиви за по-нататъшното раз­витие на взаимодейс­т­вието между музеите и теат­рите. Смятам за важно да спомена, че руски музикални, теат­рални, твор­чески колек­тиви и изпъл­нители, които, както знаем, бъл­гар­с­ката пуб­лика винаги е пос­рещала много топло и с обич, редовно идват и ще идват в Бъл­гария. Освен това, успяхме да уредим успешно двус­т­ран­ното сът­руд­ничес­тво по линия на образованието. Ежегодно над 200 бъл­гар­ски младежи заминават за Русия, за да получат без­п­латно вис­шето си  образование. И, раз­бира, ще продъл­жим тази добра прак­тика и занап­ред.

- Г-н пос­ланик, как се справя Русия с пан­демията? Всеки ден има все още доста новозаразени с Covid-19?

- В абсолютни изчис­ления – да, по инфор­мацията на Федерал­ния оперативен щаб към този момент в Русия са регис­т­рирани над 600 хил. случаи на заразяване. В същото време за мащаба на една страна с население 147 млн. души това е около 0,4%. При това много важно е да отчитаме, че Русия е сред лидерите по броя на ежед­невни тес­т­вания. Също така един от ключовите индикатори е процен­тът на смър­т­ността сред бол­ните. При нас той е един от най-ниските по света – 1,4%. Тези данни са пот­вър­дени от Светов­ната здравна организация. Броят на озд­равелите вече над­х­върля 375 хил. души.

Можем да кажем, че успяхме да предот­в­ратим най-страшния сценарий – непод­гот­веност на здрав­ната сис­тема. Сега имаме над 183 хил. резер­вни легла. Към началото на епидемията тех­ният брой не над­вишаваше 54 хил.

Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването на Русия официално обяви, че редица руски препарати вече са клинично изпитани и доказали своята ефек­тив­ност в бор­бата с Covid-19. Тези препарати са пус­нати в произ­вод­с­тво и вече са дос­тъпни за рус­ките пациенти. На 16 юни т.г. Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването на Русия издаде раз­решения за започ­ване на клинични проуч­вания на две форми на противовирус­ната вак­сина.

Както целият свят, така и ние активно се сражаваме с тази нова напаст и призоваваме нашите бъл­гар­ски пар­т­ньори към взаимодейс­т­вие в тази сфера. Особено отчитайки това, че съп­ред­седателят на Меж­дуп­равител­с­т­вената Руско-българска комисия по икономичес­кото и научно-техническото сът­руд­ничес­тво е минис­търът на здравеопаз­ването М. А. Мурашко.

- Анатолий Анатолиевич, тази година 9 май бе особен – всички, включително и моето семейс­тво, почетохме героите от бал­коните си със снимки в ръце. „Без­с­мър­т­ният полк“ премина солидарно от прозор­ците и бал­коните на хората по цял свят. Как Вие отбелязахте този знаменателен ден?

- За мен, както и за всеки един граж­данин на Русия, Денят на Победата е особен, свещен ден. Всяка година на 9 май цяла Русия почита без­п­рецеден­тно мъжес­тво, усилията и героичес­ките жер­тви на нашите бащи и деди, смело воювали с нацис­тите на бой­ното поле. В този ден почитаме паметта на всички, които без­заветно, давайки всички сили и здраве, денонощно са се трудили в тила. Великата Отечес­т­вена война 19411945 г. е засег­нала почти всяко семейс­тво. Победата над най-силния по онова време враг е пос­тиг­ната с неимоверно висока цена – 27 милиони живота на съвет­ски граж­дани. Ето защо Денят на Победата е особена дата.

Имайки пред­вид услож­нената санитарно-епидемична обс­тановка, повечето мероп­риятия на Посол­с­т­вото, пос­ветени на 9 май, бяха проведени онлайн. На страницата ни във Фейс­бук беше пуб­ликувано видео обръщението ми към сънарод­ниците и видео поз­д­рав­ления от рус­ките ветерани, живеещи в Бъл­гария. В този ден традиционно полагаме венци и цветя пред Памет­ника на Съвет­с­ката армия в Княжес­ката градина, пред Паметника-костница на съвет­с­ките воини в квар­тал „Лозенец“ и пред Памет­ника на съвет­с­кия воин-освободител „Альоша“ в Плов­див. Тази година, обаче, нап­равихме това в ограничен фор­мат, без прив­личане на широката общес­т­веност и при строго спаз­ване на всички въведени от бъл­гар­с­ките власти противоепидемични мерки.

Бих искал да отбележа, че раз­читаме до края на тази година да бъдат проведени голям брой прояви и събития, пос­ветени на 75-годишнината от Победата на съвет­с­кия народ над нацис­тка Гер­мания, включително шес­т­вието на Без­с­мър­т­ния полк в София и други градове. Ще положим венци на памет­ниците на съвет­с­ките воини в Бъл­гария. Освен това ще учас­т­ваме и ще съдейс­т­ваме за под­готов­ката и провеж­дането на меж­дународ­ната кон­ферен­ция „Втората световна война и съв­ремен­ният свят. Народ­ната дип­ломация като фак­тор за раз­витие на диалога, укреп­ване и стабилизиране на мира на земята“. Кон­ферен­цията е дело на нашите приятели от бъл­гар­ски неп­равител­с­т­вени организации и е планирана за сеп­тем­ври.

- Въз основа на указа на президента на Русия В. В. Путин на 1 юли 2020 година ще се проведе общорус­кото гласуване по въп­роса за одоб­ряване на промените в кон­с­титуцията на Рус­ката федерация. Къде на територията на Бъл­гария ще бъдат организирани мес­тата за гласуване?

- На територията на Бъл­гария ще бъдат организирани след­ните места за гласуване:

• в посол­с­т­вото на Русия в София на бул. „Драган Цан­ков“ 28;

• в генерал­ното кон­сул­с­тво на Русия във Варна на ул. „Македония“ 53;

• в генерал­ното кон­сул­с­тво на Русия в град Русе ул. „Ниш“ 1.

Всички пун­к­тове за гласуване ще бъдат отворени за гласоподавателите на 1 юли 2020 г. от 08:00 ч. до 20:00 ч. За получаване на бюлетина за изборите гласоподавателите трябва да носят задъл­жително пас­порт, удос­товеряващ, че са граж­дани на Рус­ката федерация.

С цел предот­в­ратяване на раз­п­рос­т­ранението на коронавирус­ната инфек­ция, ние призоваваме граж­даните да идват на избирател­ните пун­к­тове с медицин­ски маски и да спаз­ват социал­ната дис­тан­ция, желателно е да си носят и соб­с­т­вена химикалка за попъл­ване на бюлетината.

- И в края на нашето интервю, какво ще пожелаете на бъл­гар­с­кия и на рус­кия народ в тези нелеки времена, в които трябва да се борим не само с Covid-19, но и с без­работицата и икономичес­ката криза?

–Бих искал да пожелая, преди всичко, крепко здраве и благополучие. Бъл­гар­с­кото правител­с­тво пред­п­рие и продъл­жава да пред­п­риема нав­ременни и ефек­тивни мерки по бор­бата с епидемията и спасяването на човеш­ките животи. Безус­ловно, пред­с­тои ни тепърва да се справяме с пос­ледиците от пан­демията COVID-19 и преди всичко с икономичес­ките пос­ледици. Не се съм­нявам, че вашите власти имат план и всички необ­ходими инс­т­рументи, за да решат този проб­лем и в най-кратките срокове да вър­нат Бъл­гария към нор­мален всекид­невен живот.

Ръковод­с­т­вото на Русия също прави всичко въз­можно за преодоляване на пос­ледици на пан­демията. В тази връзка бих искал да пожелая на рус­ките и бъл­гар­с­ките граж­дани да не падат духом и да приложат усилията дос­тойно да преборим пос­ледиците на новата коронавирусна инфек­ция. Само с общите усилия ще успеем окон­чателно да победим тази напаст.

Интер­вюто е на Оля Ал-Ахмед за сайта BIG5

(заг­лавието и под­заг­лавието са на ЗЕМЯ)

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...