Реализирането на ключовите енергийни проекти отговаря на интересите на нашите две страни

Реализирането на ключовите енергийни проекти отговаря на интересите на нашите две страни

На дневен ред е визита на министъра на външните работи на РФ С. В. Лавров в България, която, надявам се, ще се състои веднага след нормализиране на обстановката около COVID-19

Н. Пр. Анатолий Макаров, Пос­ланик на Рус­ката федерация в Репуб­лика Бъл­гария

- Ваше Превъз­ходител­с­тво, как бихте комен­тирали със­тоянието и пер­с­пек­тивите на руско-българските отношения в момента?

- Съв­ремен­ните отношения между Русия и Бъл­гария като цяло се раз­виват позитивно. В пос­лед­ните години след продъл­жителна пауза се активизира политичес­кото взаимодейс­т­вие, осъщес­т­вяват се кон­такти на най-високото рав­нище. На дневен ред е визита на минис­търа на вън­ш­ните работи на Рус­ката Федерация С. В. Лав­ров в Бъл­гария, която, надявам се, ще се със­тои вед­нага след нор­мализиране на санитарно-епидемичната ситуация в нашите страни.

Доверителен и регулярен диалог между пред­с­тавители на дър­жав­ната власт е важна пред­пос­тавка за планомер­ното раз­витие на двус­т­ран­ното сът­руд­ничес­тво. Пред­с­тои ни доста работа. Сериозни задачи са пос­тавени в търговско-икономическата сфера. Не е тайна, че сегаш­ните обеми на двус­т­ран­ния стокооб­мен далеч не отговарят на този богат потен­циал, с който раз­полагат нашите страни. С цел подоб­ряване на тази ситуация трябва да увеличаваме обемите на взаимна тър­говия, да раз­ширяваме стоковата номен­к­латура, в това число и за сметка на високотех­нологични стоки.

Сред приоритет­ните сфери е взаимодейс­т­вие в областта на енер­гетиката. Реализацията на ключовите енер­гоп­роекти напълно отговаря на интересите и на двете страни. Затова е от изк­лючителна важ­ност да продъл­жаваме ефек­тив­ното и кон­с­т­рук­тивно сът­руд­ничес­тво в тази сфера, без забавянето на тем­повете.

Укреп­ването на двус­т­ран­ните връзки в културно-хуманитарната и образовател­ната области остава доста актуално. В този смисъл виж­дам добри пер­с­пек­тиви за по-нататъшното раз­витие на взаимодейс­т­вието между музеите и теат­рите. Смятам за важно да спомена, че руски музикални, теат­рални, твор­чески колек­тиви и изпъл­нители, които, както знаем, бъл­гар­с­ката пуб­лика винаги е пос­рещала много топло и с обич, редовно идват и ще идват в Бъл­гария. Освен това, успяхме да уредим успешно двус­т­ран­ното сът­руд­ничес­тво по линия на образованието. Ежегодно над 200 бъл­гар­ски младежи заминават за Русия, за да получат без­п­латно вис­шето си  образование. И, раз­бира, ще продъл­жим тази добра прак­тика и занап­ред.

- Г-н пос­ланик, как се справя Русия с пан­демията? Всеки ден има все още доста новозаразени с Covid-19?

- В абсолютни изчис­ления – да, по инфор­мацията на Федерал­ния оперативен щаб към този момент в Русия са регис­т­рирани над 600 хил. случаи на заразяване. В същото време за мащаба на една страна с население 147 млн. души това е около 0,4%. При това много важно е да отчитаме, че Русия е сред лидерите по броя на ежед­невни тес­т­вания. Също така един от ключовите индикатори е процен­тът на смър­т­ността сред бол­ните. При нас той е един от най-ниските по света – 1,4%. Тези данни са пот­вър­дени от Светов­ната здравна организация. Броят на озд­равелите вече над­х­върля 375 хил. души.

Можем да кажем, че успяхме да предот­в­ратим най-страшния сценарий – непод­гот­веност на здрав­ната сис­тема. Сега имаме над 183 хил. резер­вни легла. Към началото на епидемията тех­ният брой не над­вишаваше 54 хил.

Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването на Русия официално обяви, че редица руски препарати вече са клинично изпитани и доказали своята ефек­тив­ност в бор­бата с Covid-19. Тези препарати са пус­нати в произ­вод­с­тво и вече са дос­тъпни за рус­ките пациенти. На 16 юни т.г. Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването на Русия издаде раз­решения за започ­ване на клинични проуч­вания на две форми на противовирус­ната вак­сина.

Както целият свят, така и ние активно се сражаваме с тази нова напаст и призоваваме нашите бъл­гар­ски пар­т­ньори към взаимодейс­т­вие в тази сфера. Особено отчитайки това, че съп­ред­седателят на Меж­дуп­равител­с­т­вената Руско-българска комисия по икономичес­кото и научно-техническото сът­руд­ничес­тво е минис­търът на здравеопаз­ването М. А. Мурашко.

- Анатолий Анатолиевич, тази година 9 май бе особен – всички, включително и моето семейс­тво, почетохме героите от бал­коните си със снимки в ръце. „Без­с­мър­т­ният полк“ премина солидарно от прозор­ците и бал­коните на хората по цял свят. Как Вие отбелязахте този знаменателен ден?

- За мен, както и за всеки един граж­данин на Русия, Денят на Победата е особен, свещен ден. Всяка година на 9 май цяла Русия почита без­п­рецеден­тно мъжес­тво, усилията и героичес­ките жер­тви на нашите бащи и деди, смело воювали с нацис­тите на бой­ното поле. В този ден почитаме паметта на всички, които без­заветно, давайки всички сили и здраве, денонощно са се трудили в тила. Великата Отечес­т­вена война 19411945 г. е засег­нала почти всяко семейс­тво. Победата над най-силния по онова време враг е пос­тиг­ната с неимоверно висока цена – 27 милиони живота на съвет­ски граж­дани. Ето защо Денят на Победата е особена дата.

Имайки пред­вид услож­нената санитарно-епидемична обс­тановка, повечето мероп­риятия на Посол­с­т­вото, пос­ветени на 9 май, бяха проведени онлайн. На страницата ни във Фейс­бук беше пуб­ликувано видео обръщението ми към сънарод­ниците и видео поз­д­рав­ления от рус­ките ветерани, живеещи в Бъл­гария. В този ден традиционно полагаме венци и цветя пред Памет­ника на Съвет­с­ката армия в Княжес­ката градина, пред Паметника-костница на съвет­с­ките воини в квар­тал „Лозенец“ и пред Памет­ника на съвет­с­кия воин-освободител „Альоша“ в Плов­див. Тази година, обаче, нап­равихме това в ограничен фор­мат, без прив­личане на широката общес­т­веност и при строго спаз­ване на всички въведени от бъл­гар­с­ките власти противоепидемични мерки.

Бих искал да отбележа, че раз­читаме до края на тази година да бъдат проведени голям брой прояви и събития, пос­ветени на 75-годишнината от Победата на съвет­с­кия народ над нацис­тка Гер­мания, включително шес­т­вието на Без­с­мър­т­ния полк в София и други градове. Ще положим венци на памет­ниците на съвет­с­ките воини в Бъл­гария. Освен това ще учас­т­ваме и ще съдейс­т­ваме за под­готов­ката и провеж­дането на меж­дународ­ната кон­ферен­ция „Втората световна война и съв­ремен­ният свят. Народ­ната дип­ломация като фак­тор за раз­витие на диалога, укреп­ване и стабилизиране на мира на земята“. Кон­ферен­цията е дело на нашите приятели от бъл­гар­ски неп­равител­с­т­вени организации и е планирана за сеп­тем­ври.

- Въз основа на указа на президента на Русия В. В. Путин на 1 юли 2020 година ще се проведе общорус­кото гласуване по въп­роса за одоб­ряване на промените в кон­с­титуцията на Рус­ката федерация. Къде на територията на Бъл­гария ще бъдат организирани мес­тата за гласуване?

- На територията на Бъл­гария ще бъдат организирани след­ните места за гласуване:

• в посол­с­т­вото на Русия в София на бул. „Драган Цан­ков“ 28;

• в генерал­ното кон­сул­с­тво на Русия във Варна на ул. „Македония“ 53;

• в генерал­ното кон­сул­с­тво на Русия в град Русе ул. „Ниш“ 1.

Всички пун­к­тове за гласуване ще бъдат отворени за гласоподавателите на 1 юли 2020 г. от 08:00 ч. до 20:00 ч. За получаване на бюлетина за изборите гласоподавателите трябва да носят задъл­жително пас­порт, удос­товеряващ, че са граж­дани на Рус­ката федерация.

С цел предот­в­ратяване на раз­п­рос­т­ранението на коронавирус­ната инфек­ция, ние призоваваме граж­даните да идват на избирател­ните пун­к­тове с медицин­ски маски и да спаз­ват социал­ната дис­тан­ция, желателно е да си носят и соб­с­т­вена химикалка за попъл­ване на бюлетината.

- И в края на нашето интервю, какво ще пожелаете на бъл­гар­с­кия и на рус­кия народ в тези нелеки времена, в които трябва да се борим не само с Covid-19, но и с без­работицата и икономичес­ката криза?

–Бих искал да пожелая, преди всичко, крепко здраве и благополучие. Бъл­гар­с­кото правител­с­тво пред­п­рие и продъл­жава да пред­п­риема нав­ременни и ефек­тивни мерки по бор­бата с епидемията и спасяването на човеш­ките животи. Безус­ловно, пред­с­тои ни тепърва да се справяме с пос­ледиците от пан­демията COVID-19 и преди всичко с икономичес­ките пос­ледици. Не се съм­нявам, че вашите власти имат план и всички необ­ходими инс­т­рументи, за да решат този проб­лем и в най-кратките срокове да вър­нат Бъл­гария към нор­мален всекид­невен живот.

Ръковод­с­т­вото на Русия също прави всичко въз­можно за преодоляване на пос­ледици на пан­демията. В тази връзка бих искал да пожелая на рус­ките и бъл­гар­с­ките граж­дани да не падат духом и да приложат усилията дос­тойно да преборим пос­ледиците на новата коронавирусна инфек­ция. Само с общите усилия ще успеем окон­чателно да победим тази напаст.

Интер­вюто е на Оля Ал-Ахмед за сайта BIG5

(заг­лавието и под­заг­лавието са на ЗЕМЯ)