Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Време за високи технологии, време за нови успехи

Време за високи технологии, време за нови успехи

Време за високи технологии, време за нови успехи

Интервю пред Радио Китай на колегата от Пресгрупа „Днес“ Петър Герасимов, журналист, писател и публицист за проведения в Пекин Пети пленум на ЦК на ККП

 • Г-н Герасимов, от години Вие работите по теми, свър­зани с Китай, поз­навате добре случ­ващото се в страната, както и извър­ш­ваните реформи през отделни периоди на раз­витие. Моля, кажете, с какво Петият пленум на ЦК на ККП е по-различен от предиш­ните, какво го отличава най-ярко? Как ще се отразят неговите решения върху икономиката и социал­ния живот на Китай в пер­с­пек­тива?
 • Когато през октом­ври 1980 г. за първи път посетих Китай, това беше краят на петата петилетка на огром­ната социалис­тическа дър­жава. Но това бе и време начално за рефор­мите и отк­ритостта към света, които в след­ващите четири десетилетия щяха да осигурят на КНР невиж­дани тем­пове на раз­витие и да го изведат в челото на светов­ните икономики.

  В наши дни, в края на октом­ври (26.10.2020), започна петият пленум на ЦК на ККП, след ней­ния 19-ти кон­г­рес, който трябва да очер­тае гран­диоз­ните задачи през след­ващата 14-та петилетка и да набележи „тен­ден­циите за икономичес­кото и социално раз­витие на дър­жавата и дъл­гос­роч­ните цели за 2035 г.“, както посочи в док­лада си пред високия пар­тиен форум генерал­ният сек­ретар на ЦК и президент на страната Си Дзин­пин.

  Особено интересна и важна е фор­мулиров­ката за „дъл­гос­рочни цели до 2035 г.“ Това е един от двата 14-годишни периода, които трябва да премине КНР до датата 1 октом­ври 2049 г., неот­менни части от Новата ера, щрихирана дръзко и мащабно от лидера Си Дзин­пин. Именно на тази дата нов могъщ и раз­вит социалис­тически Китай ще отбележи своя 100 годишен юбилей.

  Тази Нова ера трябва да отбележи осъщес­т­вяването на т. н. „Китайска мечта“, пос­т­рояването на общес­тво с дос­татъчно високи социални стан­дарти, окон­чател­ното прев­ръщане на КНР в пър­вос­тепенен актьор на светов­ната стопан­ска и геополитическа сфера.

  И ако 80-те години на миналия век бяха началото на рефор­мите и отк­ритостта, то днес, в навечерието на третото десетилетие на новия век, това е време за иновациите и решител­ното раз­витие на високите тех­нологии в Китай, време за нови успехи във всички области на живота.

  Несъм­нено началото ще бъде трудно, заради жес­токата пан­демия от COVID-19, която не пощади нито една дър­жава по кар­тата на света и зап­лашително раз­к­лати както икономиката — в планетарен мащаб, така и стопан­с­кия живот в Китай — в час­т­ност. Към това трябва да прибавим и инициираната от Белия дом тър­гов­ска война на Щатите с КНР, съп­ровож­дана от злос­тна и изпъл­нена с фалш антикитайска пропаган­дна кам­пания.

  Въп­реки това, както изтъкна нас­коро извес­т­ният политолог Джо Мак­доналд от Асошией­тед прес „Самоувереността, особено на фона на нарас­т­ващата тех­нологична война между САЩ и Китай, е ключова тема на форума на ККП, което се провежда в момента“.

  Тази самоувереност има много здрава основа — преди всичко тя се базира на пос­тиг­натите до сега огромни исторически успехи, както и поразително успеш­ното справяне на КНР с пан­демията от COVID-19. Докато Съединените щати, Европа и други части от света преминават в момента през втора вълна на пан­демията, Китай успя почти напълно да овладее вирус­ната атака и национал­ната икономика да започне да се въз­с­тановява. Брут­ният вът­решен продукт на страната (БВП) се повиши с 4.9 процента през третото тримесечие на годишна база след историчес­кия спад от 6,8 процента през пър­вите три месеца на 2020 г. и рас­тежа от 3,2 процента през второто.

  Понас­тоящем, под ръковод­с­т­вото на лидера Си Дзин­пин, Китай работи за насър­чаване на самопод­дър­жащ се рас­теж, под­к­репен от сериозно вът­решно пот­реб­ление и раз­витие на високите тех­нологиите. Това е стратегия, наричана от китайски екс­перти „двойна цир­кулация“, продик­тувана отчасти от антиг­лобалис­т­ките и изолационис­тки тен­ден­ции на някои западни дър­жави и най-вече САЩ — факт съз­даващ излишни нап­режения между тър­гов­с­ките пар­т­ньори и зат­руд­няващ дос­тъпа до пазарите за износ и тех­нологии.

  Широките и всеоб­х­ватни очер­тания на 14-тия пет­годишен план ще бъдат обявени в общи линии след края на пленума в чет­вър­тък (29 октом­ври т. г.), но детайлно изработеният план ще бъде оповес­тен в пър­вото тримесечие на след­ващата година. Несъм­нено, това ще бъде реал­ната пред­пос­тавка за нови още по-големи и впечат­ляващи успехи.

 • Ще окажат ли влияние решенията на Петия пленум на ККП върху икономичес­ките и политически отношения на Китай в световен мащаб и в каква посока?
 • В резул­тат на четирите десетилетия на реформи и отк­ритост Китайс­ката народна репуб­лика се превърна в неот­меним актьор и пар­т­ньор на глобал­ната стопан­ска и общес­т­вено — политическа сцена. Такива мащабни инициативи като „Един пояс, един път“ на лидера Си Дзин­пин, Шан­хайс­ката организация за Сът­руд­ничес­тво (ШОС), фор­матите БРИКС и „17 + 1“ (Страните от Цен­т­рална и Източна Европа и Китай) намериха отз­вук в целия свят, спечелиха неиз­меримо много нови приятели на Китай и на неговия народ.

  Днес Китай е авторитетен, желан и тър­сен пар­т­ньор по всички паралели на петте кон­тинента въп­реки усилията на някои западни кръгове да сложат прът в колелата на стремително движещия се нап­ред механизъм на социализма с китайски харак­терис­тики.

  В тази връзка гот­веният 14-петгодишен план, задъл­бочената дис­кусия по него на Петия пленум на ЦК на ККП, реал­ните успехи и пос­тижения заложени в него несъм­нено ще намерят отз­вук по целия свят. И не само отз­вук, но и нови пред­пос­тавки за общо хар­монично раз­витие, за още по-мащабно взаим­ноиз­годно сът­руд­ничес­тво и за пос­тавяне темелите на световна общ­ност със споделена съдба.

  Раз­говорът проведе Ивета Балев­ска

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...