Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 214, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Стратегията на президента е широк съюз за промяна

Стратегията на президента е широк съюз за промяна

Стратегията на президента е широк съюз за промяна

Избирателите не са движима собственост на партиите, нещо, което може да се открадне. Те са пълнолетни и с пълни граждански права, сами решават за кого да гласуват

Доц. Борис Попиванов, политолог

- Доц. Попиванов, нап­раво на въп­роса, ясен е списъкът с новите служебни минис­три, но Асен Василев и Кирил Пет­ков не са сред тях. Очак­вано ли беше и това ясна индикация ли е, че ще станем свидетели на така раз­горещено спряганият вече почти месец така наречен политически проект на “хар­вар­д­с­ките отлич­ници“?

- Във всеки случай новините от указа на президента за новия служебен кабинет са две. Едната, вие споменахте, отсъс­т­вието на знаковите имена Кирил Пет­ков и Асен Василев, както между другото и на тран­с­пор­т­ния минис­тър досегаш­ният. А втората новина е запаз­ването пък на всички останали минис­три от служеб­ния кабинет. Защо и второто нещо е новина? Защото това показва определена прием­с­т­веност, това показва, че в след­ващите месеци ще можем да очак­ваме от служеб­ното правител­с­тво прак­тически същата политика, която наб­людавахме през пос­лед­ните месеци в досегаш­ния служебен кабинет. И това е важно, понеже докато нямаме все още редовно правител­с­тво, трябва да наб­людаваме какво прави служеб­ното. Иначе по отношение на другата новина за отсъс­т­вието на Кирил Пет­ков и Асен Василев, от няколко дена това вече не е изненада и наис­тина под­х­ранва изцяло появилите се вече инфор­мации, че те под­гот­вят свое учас­тие в пар­ламен­тар­ните избори под някаква форма, която вероятно ще раз­берем до дни.

- А ще отнемат ли те нечии гласове и на кого по-скоро – на пар­тиите на протеста или на тези на статук­вото?

- Преди всичко аз съм против­ник на това, което пар­тиите в Бъл­гария много обичат да правят, а именно да говорят за своите избиратели като някакъв вид движима соб­с­т­веност, като нещо, което може да се отк­радне, може да се бракониер­с­тва, може да се отнеме и прочие. Все пак избирателите са пъл­нолетни и в пълни граж­дан­ски права, сами решават къде да отидат. Никой няма гаран­тирани избиратели и това би тряб­вало вече 30 г. след началото на демок­рацията, добре да се раз­бира. По отношение позиционирането на евен­туал­ния нов проект, може един­с­т­вено да се гадае. Породиха се всякакви спекулации, включително за ляв цен­тър или за нещо, което да бъде по-рационално, което да се стреми към всички въз­можни сег­менти от избирател­ното тяло. За мен поне изг­лежда по-убедителна втората хипотеза – амбицията да се търси под­к­репа във всички среди, с всички видове избиратели, независимо от тех­ните наг­ласи. Но заедно с това ми се ще да отбележа, че цялата биог­рафия, образованието, пос­ланията, изразените до този момент позиции, че дори и политиките на Кирил Пет­ков и Асен Василев, не поз­воляват да мис­лим за тях като за леви политици, независимо какво говорят, всичко това, което те показ­ват, е една завър­шена дясно-либерална линия на мисълта, завър­шена дясно-либерална политическа кон­цеп­ция, която те пос­ледователно я прилагат, включително и като служебни минис­три в досегаш­ния кабинет. В този смисъл, ако те успеят да прив­лекат тези избиратели, това ще бъде по извън политически причини по силата на някакво харес­ване.

- Според някои ваши колеги този проект е малко или много пов­лиян от президента, под­тик­нат ли е от Румен Радев, вие как мис­лите?

- Много ми е трудно да дам едноз­начен отговор. Не съм на мяс­тото на президента. Но ми се струва, че президен­тът независимо какво е отношението му към досегаш­ните служебни минис­три, няма да се ангажира по никакъв начин с евен­туал­ния техен проект, нито с учас­тието на Пет­ков и Василев в едни пар­ламен­тарни избори. Не само, защото не бива да го прави, а и защото няма никакви основания да го прави. Основ­ната политическа стратегия на президента поне от миналото лято насам е да нас­тоява за мак­симално широк спек­тър от политически сили, които да са носители на промяната на досегаш­ния модел на управ­ление, смятан от президента фалирал във всеки – от морал­ния до финан­совия смисъл на думата. В този смисъл президен­тът може би би гледал с добро око на такъв проект, но не само на този, но и на всички останали, които биха могли да изг­радят едно ново мнозин­с­тво, мнозин­с­тво което да донесе вече качес­т­вено раз­личен тип политика в Бъл­гария.

- Но до пос­ледно се спрягаше, че Румен Радев го е страх от избори 2 в 1, но нак­рая президен­тът опроверга слуховете и точно това нап­рави. В чии ущърб според вас са тези избори и опитва ли се президен­тът да насочи вниманието към себе си и към президен­т­с­ките избори, а не към изборите за Народно съб­рание?

- При всяко положение ситуацията е необичайна. За първи път ще имаме еднов­ременно провеж­дането на президен­т­ски избори и пар­ламен­тарни избори. Двете основни инс­титуции на управ­ление в страната с ком­петен­циите на изпъл­нител­ната власт ще бъдат еднов­ременно излъчени, което раз­бира се съз­дава извес­тна несигур­ност и нес­табил­ност, но за това не може да се каже, че самият президент носи отговор­ност, защото досега можехме още от 4 април да имаме редовно правител­с­тво и изобщо да мис­лим за пар­ламен­тарни избори в момента. Просто наис­тина хипотезата, че могат да бъдат раз­г­раничени с една, две или три сед­мици пар­ламен­тар­ните от президен­т­с­ките избори, е изк­лючително изкус­т­вена. Тя залага на някакви много конюн­к­турни цели и сметки за някакви дивиденти, а такива дребни сметки почти винаги се провалят. Избирателят нямаше да избере, ако изборите бяха отделно. Така че независимо дали това е в интерес на президента или не, това е най-добро от гледна точка на бъл­гар­с­кия избирател. Големият проб­лем не е в самата дата, нито в тех­нологията, за която се хващаме тол­кова често, кол­кото въп­росът ще има ли дос­татъчно ясни пос­лания, дос­татъчно убедителни кан­дидати, които да мотивират хората трети път тази година да отидат да гласуват за пар­ламент и съот­ветно да мотивират хората да припоз­наят отново в президента Радев носителят на надеж­дата си за промяна. Това ще наб­людаваме през след­ващите 2 месеца и това е изк­лючително важно, защото кризата на политичес­ката сис­тема в Бъл­гария, тази криза, в която живеем вече от доста време насам, поне от края на лятото на миналата година, тази криза се дължи включително и на нераз­бирането на бъл­гар­ски граж­дани защо тъй като тол­кова много политически пар­тии се заявяват за някаква промяна, така и не могат в пар­ламента да се раз­берат. И съот­ветно не могат да свър­шат основ­ната си работа. Занимават всички нас със себе си, с това с кого се раз­бират, с кого не се раз­бират, кого обиж­дат, кой ги обижда тях, но не се занимават с най-базовата задача на едни пар­ламен­тарни пар­тии, а именно да учас­т­ват във фор­мирането на правител­с­тво, рес­пек­тивно да остават в опозиция. И именно тази криза много трудно ще бъде преодоляна без някакъв нов тип пос­лания, без някакъв нов тип надежда, че вече има раз­биране за това как трябва да изг­лежда Бъл­гария след 14 ноем­ври и това вече ще бъде както задача на пар­тиите за пар­ламен­тар­ните избори, така и задача на кан­дидатите за президент.

- Вие казахте, че при други обс­тоятел­с­тва вече можехме да имаме пар­ламент. Какво може да извади Бъл­гария от тази спирала на избори?

- Само да отбележа тук, понеже се сетих като започ­нахме раз­говора със служеб­ните минис­три Пет­ков и Василев. Ако техен евен­туален проект има как­вито й да било шан­сове, това се дължи именно на поредица от пред­с­рочни избори и невъз­мож­ността на пар­тиите да нап­равят мнозин­с­тво и да със­тавят редовно правител­с­тво в два поредни пар­ламента. Ако служеб­ният кабинет на президента беше прик­лючил с едно ново редовно правител­с­тво, ние вероятно щяхме да бъдем заб­равили дори тех­ните имена. Всъщ­ност, когато пар­тиите не работят в пар­ламента, основ­ната им работа, пов­тарям, е да нап­равят правител­с­тво, тогава хората започ­ват да се оглеж­дат за онова нещо, което работи в Бъл­гария, а именно служеб­ният кабинет, съот­ветно неговите най-видни пред­с­тавители. Т.е. шан­совете на Пет­ков и Василев се дъл­жат преди всичко на нес­пособ­ността на пар­тиите в пар­ламента да излъчат правител­с­тво, иначе можехме отдавна да се чудим кои бяха тези и какво ще нап­равят. Иначе от гледна точка на пер­с­пек­тивата, виж­даме, че излизането от кризата според мен може да бъде в резул­тат само на една хипотеза, която може да се реализира, може и да не се , а това е със­тавянето на работещо правител­с­тво без ГЕРБ и ДПС. Дали ще стане в след­ващия пар­ламент, не мога да кажа.

- Да очак­ваме ли прес­т­рук­туриране на пар­ламента след след­ващите избори и въз­можно ли е да сме свидетели на коалиция ГЕРБ-БСП-ДПС?

- В бъл­гар­с­ката политика по прин­цип всичко е въз­можно и то това я прави може би тол­кова интересна и обър­к­ваща. Но на мен ми се струва, че твърде кратко е времето след края на епохата на Борисов, след края на неговото 12-годишно учас­тие във властта, за да може с лекота да бъде прек­рачена тази бариера и ГЕРБ отново да се превърне в желан пар­т­ньор. Но дори и това да стане, това не би довело до особена стабил­ност, понеже ще въз­п­роиз­веде същата ситуация, същият тип управ­ление и същият тип взаимоот­ношения, които доведоха хората на улицата и които внушиха на твърде много бъл­гари усещането за без­пътица, за без­пер­с­пек­тив­ност, за някакъв зас­той, с което свър­з­ваме без­с­порно третия кабинет на Борисов.

Интер­вюто е на Радио „Фокус”

(със сък­ращения, заг­лавието е на ЗЕМЯ)

България

Икономика

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие