Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 154, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Каузата на Радев и Йотова - освобождението на България от корупцията и мафията

Каузата на Радев и Йотова - освобождението на България от корупцията и мафията

Каузата на Радев и Йотова - освобождението на България от корупцията и мафията

Ако статуквото и корупцията са нормалността в политиката, която проф. Герджиков ще връща, ние не я желаем. Ние се срамуваме от нея. Срам ни е и ни е гнус

Анна Зар­кова, жур­налист и съп­ред­седател на Инициатив­ния комитет на Румен Радев и Илияна Йотова

- Г-жо Зар­кова, внесохте докумен­тите за регис­т­рация в ЦИК. Каква кам­пания ще води кан­дидат­п­резиден­т­с­ката двойка Румен Радев и Илияна Йотова и какви цели си пос­тавяте?

- Благодаря на колегите, които отразиха това събитие. Виж­дам, че в много от медиите е пос­тавено заг­лавието, че Инициатив­ният комитет си пос­тавя цел и има очак­ване към президента Румен Радев да спечели на първи тур. Това очак­ване не е нап­разно. Споделихме пуб­лично днес, че залогът на тези президен­т­ски избори, е голям. В тях раз­делител­ната линия не е просто между пар­тията и пар­тий­ците. Тя е между клиен­телата на коруп­цията и ней­ните против­ници. Това можеше да се види на площада днес в триъгъл­ника на властта, където едни хора бяха довели работ­ници (гор­ките) и едни тежки машини. Победата в президен­т­с­ките избори е предиз­вес­тена. Тя е на бъл­гарите, които си искат дър­жавата. Въп­росът е повече да не отлагаме, за да я доживеят нашите майки, понеже са го зас­лужили с труда си. И ние го зас­лужаваме, пък и децата ни, които сега смай­ват чужди дър­жави с талан­тите си.

- Официално не е започ­нала предиз­бор­ната кам­пания, но градусите на нап­режение дори днес започ­ват да се повишават. Каква кам­пания очак­вате и прог­нозирате ли да зачес­тят атаките срещу Румен Радев и Илияна Йотова в хода на същин­с­ката кам­пания?

- Ние заявихме, че очак­ваме толеран­тна кам­пания. Дано да бъде така. От друга страна се съм­няваме, че ще бъде така. Вече има едни пос­лания по отношение на президента Румен Радев, че е бил дик­татор, че бил фал­шив герой, че ще се изп­равят дик­татор срещу интелек­туалец. Тези клишета, с които пер­соналът на статук­вото описва генерал Румен Радев и соб­с­т­вения си кан­дидат за президента, са глупави и пошли. Те са срав­ними по глупостта и пош­лостта си с онази нелепа и смах­ната предиз­борна фраза, ако си я спом­няте: „шофьор на такси срещу май­ката на нацията“. Това беше преди пет години. Тогава г-жа Цецка Цачева гор­ката беше манекенът на това фар­фарон­с­тво, на това самох­вал­с­тво. Сък­рушител­ната загуба в деня на вота беше най-малкото от униженията, с които г-жа Цачева плати за този да не кажа прос­ташки пиар. Не каз­вам, че ми е жал за проф. Гер­джиков сега. Каз­вам само, че ме е страх от тази „политическа нор­мал­ност“, която той обещава. От ней­ното въз­в­ръщане, защото ако се въз­върне „политичес­ката нор­мал­ност“, значи, че се зав­ръща „нор­мал­ността“, в която плит­коумието, папагал­щината, вул­гар­ността, угод­ничес­т­вото, лас­кател­с­т­вото, под­лостта, завистта и лъжата ни заливат от телевизион­ния екран и от печат­ните органи на коруп­цион­ната дър­жава. Все едно дали са под фор­мата на репор­тажи от пар­ламента или под фор­мата на комен­тари от силно зависими лица.

- Имате пред­вид политическа нор­мал­ност в кавички. Нали така?

- В кавички. Имам пред­вид пос­ланието на един от кан­дидатите в президен­т­с­ката кам­пания, че ще въз­върне „нор­мал­ността в политиката“. Ако това е нор­мал­ност, ние не я желаем. Ние даже се срамуваме от нея. Срам ни е и ни е гнус.

- Вие сте съп­ред­седател на Инициатив­ния комитет, издиг­нал кан­дидатурите на Радев и Йотова. Какви хора зас­тават зад тех­ните кан­дидатури?

- Инициатив­ните комитети са една поз­волена от закона форма за кан­дидатури. Много се изкушавам да не кажа, че ИК понякога значи Инициативен комитет, друг път значи Инициатива на клиен­талата. Изкушавам се, но не го каз­вам, защото ще сгреша и ще обидя някой дос­тоен човек нес­п­равед­ливо и ще трябва да му се извинявам след това. Фор­мата е важна, но по-важно е съдър­жанието. Инициатив­ните комитети като форма са важни, но по-важни са хората в тях, както и пар­тиите са важни, но по-важни са хората в тях. Както и инс­титуциите са важни, но по-важни са хората, които ги оглавяват. В добри ръце и най-лошата идея може да стане добра. В мръс­ните ръце – и най-чистата работа може да се изцапа. Ние избираме или би тряб­вало да избираме правил­ните хора за правил­ните места. Ако сбър­каме — вината е наша. С гор­дост зас­тавам до актьора Попан­дов, до диригента Кам­джалов, до д-р Гълъбова и до всеки друг от Инициатив­ния комитет на Румен Радев.

- Какво показаха президен­тът и вицеп­резиден­тът за 5 години на „Дон­дуков“ 2 така, че вие, а и всички останали в Инициатив­ния комитет да зас­танете зад тях?

- Това е въп­росът, че те показаха, че могат да изпъл­няват обещанията си. В продъл­жение на 5 години го показ­ваха. Сега те не просто обещават, те са доказали какво могат и какво правят. В пос­лед­ните години ние бъл­гарите обик­новено гласуваме или за по-малкото зло, или против предиш­ните, защото са ни разочаровали. На тези президен­т­ски избори ние имаме въз­мож­ност да дадем гласа си за нещо друго. Не за наказание на тези, които са ни разочаровали, а за под­к­репа на двой­ката Радев и Йотова, защото вече сме отчаяни, отег­чени, а защото имаме вяра и надежда. Не от немай-къде, а защото те ни показаха накъде – към онзи свят, където властта се упраж­нява според законите, а не се наг­ласяват законите според властта и където политичес­ката позиция на дър­жавен глава не служи за прик­риване на грехове или за мас­киране на нищож­ност, а служи за защита на кауза. Каузата в президен­т­с­ката двойка Радев и Йотова се видя. Тя се нарича — освобож­дение на Бъл­гария от коруп­цията и мафията.

- Това бяха моите въп­роси към Вас. Желаете ли да добавите нещо?

- Нека да кажа нещо, за да се усмих­нем и да не бъдем тол­кова сериозни. Кой казва, че няма промяна у нас? Че не се извър­шва промяната? Че статук­вото не се променяло, било без­надеж­дно. Не е вярно. Променя се лозунга: „Аз съм прост и вие сте прости“. Става друг: „Вие сте учени и аз имам учени“. Това не е малко в дър­жавата на калин­ките и в положението, в което се намираме.

Интер­вюто е на Радио „Фокус”

(заг­лавието е на ЗЕМЯ)

България

Икономика

Поскъпналите със 153,5 % минерални торове удариха яко агропродукцията

Поскъпналите със 153,5 % минерални торове удариха яко агропродукцията

Цените на минерал­ните торове в Бъл­гария отново отбелязаха рекорд в повишението си на годишна база през второто тримесечие, като пос­къп­ват съ…

Прочети още:

Loading...

Култура

Изложба за бог Кришна представя Националната художествена галерия

Изложба „Бог Кришна“ ще бъде под­редена от Национал­ната художес­т­вена галерия (НХГ). Екс­позицията се отк­рива на 16 август в „Квад­рат 500“. По …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Делегат на УЕФА: Левски има минимални шансове за преиграване

Делегат на УЕФА: Левски има минимални шансове за преиграване

Станимир Стоилов: Не бяхме тренирали изобщо дузпи

Лев­ски има изк­лючително минимални шан­сове УЕФА да вземе решение за преиг­раване на реван…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЕС сам влезе в газовия капан

ЕС сам влезе в газовия капан

Европейците ще трябва да се простят с комфорта и да си платят за лишенията

След Владимир Путин, който на пръсти обясни как Европа сама си пос…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделието и енергетиката - жертвите на сушата в Европа

Земеделието и енергетиката - жертвите на сушата в Европа

Повсеместната и постоянна липса на валежи в съчетание с вълни от жеги засягат повечето европейски страни, където сухото време става все по-р...

Прочети още:

Loading...