Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура Изложба на Живко Седларски в “Сезони“

Изложба на Живко Седларски в “Сезони“

Изложба на Живко Седларски в “Сезони“

Вчера в столич­ната галерия „Сезони“ бе отк­рита изложба на скул­п­тора Живко Сед­лар­ски. Необичай­ната екс­позиция провокира с нет­радицион­ния син­тез между изящно изкус­тво, дизайн и архитек­тура на модата. Жен­с­ките силуети на Живко Сед­лар­ски са истин­ско пир­шес­тво на духа и богат­с­тво както за екс­териора, така и за интериор­ните прос­т­ран­с­тва. Плас­тиките на автора са сред пар­кове, градини, замъци и красиви къщи и домове. Плас­тич­ните вдъх­новения на Живко Сед­лар­ски са под­чер­тано автор­ска естетика, която е мост между времето – реално и приказно, между традицията и новатор­с­кия пог­лед. Живко Сед­лар­ски е роден през 1958 г. в Елхово. През 1989 г. завър­шва Художес­т­вената академия в София, а после специализира скул­п­тура в в Бер­лин. От 1992 г. живее и работи във Фран­ция, в областта на монумен­тал­ната и мал­ката плас­тика. Негови творби са притежание на много музеи, галерии и час­тни колек­ции в Бъл­гария, Фран­ция, Швей­цария и Гер­мания. Бъл­гар­с­кият скул­п­тор е един от тримата европейски творци, чиито произ­ведения са изб­рани от Клуба за изкус­тва към Съвета на Европа през 2007 г. и 2011 г., за да учав­с­т­ват в пред­с­тавителна изложба на европейски творци. Изкус­т­воведът Вен­сан Наш, оценява високо таланта на Сед­лар­ски, пос­тавя ударение върху неис­товата енер­гия, излъч­вана от твор­бите му, които насоч­ват „към визуално пътуване в света на голямото изкус­тво”.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...