Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 19, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2)

Майсторска живопис на Димитър Петров в „Ракурси”

Кар­тини на границата между абс­т­рак­т­ното и фигурал­ното изкус­тво показва худож­никът Димитър Пет­ров в пред­с­тоящата си изложба в галерия „Ракурси“.

Екс­позицията се отк­рива на 1 фев­руари. Авторът пред­с­тавя пос­лед­ните си живописни платна. Изпол­з­вайки природата и пей­зажа, той изразява преживявания, спомени и породените от тях чув­с­тва. Твор­бите на Пет­ров са иск­рени и поетични, а ярките цветове в тях внушават страст, вглъбеност, лекота, свобода. Според худож­ника, кар­тините му „излъч­ват духовно присъс­т­вие, което преминава и в зрителя“.

Димитър Пет­ров е роден през 1969 г. в Кюс­тен­дил. Завър­шва Художес­т­вена гим­назия за изящни изкус­тва в София през 1988 г., а през 1996 г. се дип­ломира от Национал­ната художес­т­вена академия в специал­ност „Стенопис“…

Прочети още…

Лайпциг като град на музиката -нова изложба  

Град­с­кият исторически музей в Лайп­циг, Гер­мания, пос­вещава нова изложба на музикал­ния живот на града по време на нацис­т­ката ера, предаде ДПА. Излож­бата “Свас­тика и ключ“ се откри на 27 януари и ще продължи до 20 август. Излож­бата, озаг­лавена “Свас­тика и ключ“, показва в девет тематични области, че музикал­ните инс­титуции в Лайп­циг — като Хора на мом­четата “Свети Тома“, Операта и Геван­д­хаус, често са  сим­патизирали на режима. 

Екс­позицията раз­г­лежда в детайли живота на някои от твор­ците от…

Прочети още…

Поетът Недялко Йорданов за своя дядо

Сега, когато имам три внучета и съм Дядо Недялко, все по-често се сещам за моя дядо Недялко. Бях пет­годишен, когато си отиде. Бил е красив и интелиген­тен. Запазил съм негови писма, писани с красив калиг­раф­ски почерк. Как ли е издър­жал, когато е пог­ребал 22 годиш­ната си дъщеря и 45 годиш­ната си съп­руга, а синът му през това време е бил в зат­вора. А няколко години след това е тряб­вало да издържа и майка ми, заедно с мен, защото синът му отново е лежал по кон­ц­лагери и зат­вори. Имам смътен спомен…

Прочети още…

“Комедия за тенори“ с Асен Блатечки и Калин Врачански

Двамата учас­т­ват в най-новия спек­такъл на Драматичен театър „Никола Вап­царов“ – Благоев­г­рад — „Комедия за тенори“. Звез­ден екип и очак­вана премиера е под­гот­вил благоев­г­рад­с­кият театър на 4 и 5 фев­руари. За първи път на бъл­гар­ска сцена ще се нас­ладим на бродуейс­ката „Комедия за тенори“ от Кен Луд­виг.

Дейс­т­вието отвежда зрителите в Париж през 30-те години на миналия век – една хотел­ска стая, четирима тенори, две съп­руги и няколко часа преди зрелищ­ното шоу на вечерта. Калин Врачан­ски и Асен…

Прочети още…

Честваме 90- годишнината на Асен Шопов с “Майстори“ от Рачо Стоянов

Честваме 90- годишнината на Асен Шопов с “Майстори“ от Рачо Стоянов

На 6 фев­руари в народ­ния театър „Иван Вазов” се чес­тва юбилей на доайена на бъл­гар­с­ката режисура Асен Шопов. На голяма сцена ще бъде пред­с­тавен спек­такълът “Майс­тори“ от Рачо Стоянов, продук­ция на Драматич­ния театър в Плов­див. Асен Шопов е съз­дал над 150 пос­тановки и е носител на наг­ради “Аскеер“ и “Икар“ за цялос­т­ното си твор­чес­тво. През 2013 г. е отличен с ордена “Св. св. Кирил и Методий“ (първа степен) за големи зас­луги в областта на кул­турата и изкус­т­вото. Пиесата “Майс­тори“ се приема като…

Прочети още…

България

Икономика

Бием Франция и Италия по поскъпване на храните

Бием Франция и Италия по поскъпване на храните

Цените на храните в България са нараснали с 27% през 2022 г., докато средното за страните от ЕС повишение е с 18,2% за година

Пос­къп­ването на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Изкупната цена на суровото краве мляко у нас се движи с 8 до 20% под средната в ЕС

През 2022 г. има спад в производството на пресни млека и на краве сирене и ръст при маслото и млякото за пиене с добавки

Изкуп­ната цена на бъ…

Прочети още:

Loading...