Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2)

Калина Мавродиева и Юлий Таков излагат творби в галерия “Бешков“

Худож­ниците Калина Мав­родиева и Юлий Таков са пър­вите, които галерия “Илия Беш­ков“ в Плевен ще пред­с­тави през новата 2021 г.Калина Мав­родиева е родена 1988 г в Троян, живее и работи в София. Завър­шила е “Живопис“ и “Тек­с­тил“ в НХА. През 2011 г. е специализирала в Академията за изящни изкус­тва в Милано. През 2015 г. получава “Наг­рада на колек­ционерите“ от Музея за съв­ременно изкус­тво във Виена. През 2014 г. има номинация за “Наг­рада за изкус­тво Стоян Кам­барев“ и специално отличие от кон­курса “Хар­тията в съв­ремен­ното изкус­тво“.

Тази година е номинирана за наг­рада в Бал­кан­с­кото квад­ринале на живописта “Митовете и леген­дите на моя народ“ в Стара Загора. Учас­т­вала е в национални и меж­дународни изложби в София, Тбилиси, Виена, Мос­ква…

Прочети още…

„Сватба със закъснител“ залагат в смешна пиеса на „Театро“

Сцената на „Театро“ под­готвя за 24 януари премиер­ния спек­такъл „Сватба със закъс­нител“ от Робин Хоудън.

Комедията е пос­тановка на Николай Гун­деров с учас­тието на Филип Аврамов, Мая Бежан­ска, Тони Минасян, който е и преводач на пиесата, Илияна Лазарова и Хрис­тина Джурова.

Доста динамично се раз­вива дейс­т­вието. Дори раз­рушихме анг­лийс­кия тер­тип на пиесата“, каза с усмивка Филип Аврамов, който играе младоженеца. Спаз­вайки драматур­гич­ната тайна, той обясни раз­витието на историята с бъл­гар­с­кото:…

Прочети още…

Виенската опера ще приема посетители като музей

Виенската опера ще приема посетители като музей

Виен­с­ката дър­жавна опера планира да отвори врати на 8 фев­руари за без­п­латни посещения като музей на архитек­турата и живописта.

Операта в авс­т­рийс­ката столица е извес­тна не само като театър, но и с вът­реш­ния дизайн на историчес­ката сграда в цен­търа на Виена. Екс­позицията на операта преди пан­демията бе дос­тъпна за посещения и пред­с­тавяше обекти от историята на архитек­турата и живописта.

“Много се рад­вам, че това отново ще стане въз­можно от 8 фев­руари, раз­бира се, при спаз­ването на…

Прочети още…

Художествената галерия във Варна открива годината с изложба “Новатори от 80-те години на ХХ век“

По традиция Град­с­ката художес­т­вена галерия във Варна започва годината с проект, пред­с­тавящ богат­с­т­вото на ней­ните фон­дове. Новата екс­позиция “Новатори от 80-те години на ХХ век“ селек­тира 70 автори, знакови за плас­тич­ното изкус­тво в край­мор­с­кия град и Бъл­гария в един от най-силните периоди за изкус­т­вото през миналия век. Излож­бата, пред­с­тавяща 136 творби, прие пър­вите си посетители kd 20 януари и може да бъде раз­г­ледана до 28 февруари.Осемдесетте години на ХХ век са изк­лючително плодот­ворен и…

Прочети още…

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие