Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Творби на княгиня Йона Тукусер показва галерия „Ракурси”

Творби на княгиня Йона Тукусер показва галерия „Ракурси”

Творби на княгиня Йона Тукусер показва галерия „Ракурси”

Геоложки пулс”- зона “Апокалип­сис” се нарича проек­тът на Йонко Иван, който довечера от 18 ч. ще бъде пред­с­тавен в столич­ната галерия „Ракурси” (ул. ”Хан Крум” 4а). Той раз­к­рива връз­ката между геология и живопис. Иван раз­вива оригинална научно-художествена кон­цеп­ция за зараж­дането на светов­ните цивилизации. По време на събитието ще бъдат пред­с­тавени творби на княгиня Йона Тукусер и Йонко Иван — произ­ведения от колек­цията за раз­п­родажба, пред­наз­начена да набира сред­с­тва, необ­ходими за пътуваща по света музейна екс­позиция с образователна цел, относно геолож­ката кул­турология. В нея на фона на археологичес­кото нас­лед­с­тво са под­редени творби на извес­тни съв­ременни автори от раз­лични поколения, с което за първи път се прос­ледява раз­витието на живописта, съоб­разно непов­торимите регионални хид­рогеоложки условия. Идеята на автора е покана за раз­мисъл в зона “Апокалип­сис”, където в неп­ринудена атмос­фера се раз­к­риват връз­ките на човека с геологията, със зем­ните енер­гии и твор­чес­кия процес. В кок­тейлна среда за раз­говори на темата са поканени видни пред­с­тавители на дип­ломатически, влиятелни икономически и политически кръгове, общес­т­веници, творци, учени, колек­ционери, жур­налисти.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...