Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт20102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Как се променят дамските бижута от древността до наши дни

Как се променят дамските бижута от древността до наши дни

Как се променят дамските бижута от древността до наши дни

Накитът през вековете – сим­вол на власт или украшение“ е темата на новата изложба в зала „Трезор” на Археологичес­ката екс­позиция на РИМ-Бургас. Тя е със­тавена от интересни артефакти от колек­циите на няколко от музей­ните екс­позиции.

Накитите са важен елемент от облекло през всички периоди на човеш­кото раз­витие. Отразяващи социал­ния статус на носителите им, те дават на изс­ледователите голям обем от инфор­мация за историята и промени в живота на пред­ците ни.

Може да се запоз­наем наг­ледно с тен­ден­циите в раз­витието на дам­с­ките бижута от древ­ността до наши дни.

До злат­ните накити от Антич­ността са пред­с­тавени изящни сред­новековни обеци (XI-XIV в.), отк­рити в Бур­гаски регион, както и кръстове-енколпиони от този период. Тук са и жен­ски накити от Бур­гаско от края на XIX в. — украшения за глава, шия, за ръце, за кръст – съоб­разно фор­мите на човеш­кото тяло и струк­турата на традицион­ния кос­тюм.

Под­б­рани са екс­понати, раз­лични по материал, тех­ника на изработка, орнаменти. Отдел­ните детайли са цял един свят – и кон­к­ретен, и абс­т­рак­тен – заобикалящата ни природа с невероят­ното й многооб­разие, за мяс­тото на жената в него, сим­воликата на народ­ните вяр­вания, въоб­ражението на неиз­вес­т­ния майс­тор куюм­джия, изтък­ват от музея.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Въп­реки неп­роменената прог­ноза на Меж­дународ­ния съвет по зърно за добива на пшеница, отново сме свидетели на динамичен обрат на цените на зъ…

Прочети още:

Loading...