Три български филма, номинирани за Европейски оскари

Три български филма, номинирани за Европейски оскари

Европейс­ката Фил­мова Академия и EFA Productions обавиха на фес­тивала в Севиля номинациите във всички категории за 30-те европейски фил­мови наг­ради, които ще се връчат на официална церемония на 9 декем­ври в Бер­лин.

За първи път в историята на наг­радите 3 бъл­гар­ски филма ще претен­дират за Европейска фил­мова наг­рада. „Без­бог“ на Ралица Пет­рова е европейско отк­ритие на годината.

Фил­мът стар­тира в Локарно, спечели голямата наг­рада, след което, триум­фира на редица световни и национални фес­тивали. Спечели „Златна роза“ за най добър филм във Варна и Голямата наг­рада на София Филм Фест 2017.

Пощальонът“ на Томис­лав Хрис­тов, учас­т­вал с успех на фес­тивала IDFA в Амс­тер­дам, е номиниран за докумен­тален филм. Бъл­гар­с­кото докумен­тално кино отново се заяви на най-високата европейска сцена, след номинациите на Адела Пеева за „Чия е тази песен?“ и „Раз­вод по албан­ски“.

За първи път бъл­гар­ски филм учас­тва за приза за най-добра европейска комедия. Коп­родук­цията на Бел­гия, Холан­дия и Бъл­гария и почти изцяло снимана у нас, „Бел­гийс­кият крал“, ще се бори за комедий­ния приз, като има сериозни шан­сове за успех. Сред номинациите за най-добър европейски филм са „Нелюбов” на Анд­рей Звягин­цев, „120 удара в минута” на Робен Кам­пийо. Номинациите за режисура включ­ват Аки Каурис­маки, Илдико Еньеди, Рубен Ост­лунд, Анд­рей Звягин­цев за твор­бите им, номинирани в основ­ната категория за най-добър филм, както и Йор­гос Лан­тимос за най-новия му филм „The Killing Of A Sacred Deer”.