Греди Асса ни повежда през „Лабиринтът”

Греди Асса ни повежда през „Лабиринтът”

Галерия АКАДЕМИЯ пред­с­тавя худож­ника Греди Асса, с „Лабирин­тът“, изложба живопис. Отк­рива се на 1528 ноем­ври 18.00 – ул. „Шипка“ 1, София

Защо лабиринт? Задавах си този въп­рос в продъл­жение на няколко години гот­вейки се за тази изложба, която се със­тоеше от колажи, шевици, черги, народни мотиви – всичко свър­зано с бъл­гар­с­ките традиции и обичаи. Пог­лед­нат отгоре „лабирин­тът“ наподобява огледален образ на кос­моса или елбетицата, или шевиците, вдъх­новили тол­кова худож­ници, ком­позитори, поети… Лабирин­тът е фигурата, изоб­разяваща раз­г­ръщането на една мисъл, идея, хрум­ване. „Въз­мож­ността да се загубиш е голяма, тъй като нематериал­ните нас­лаг­вания са само част от дъл­гия преход в тър­сенето на изхода. Тръг­неш ли по един път, попадаш на много раз­к­лонени пътеки. Усилието да се добереш до нещо като лоно на необ­х­ват­ната мис­терия, изтъкана от митове, поверия, легенди, предания, въвежда в пред­дверието на тай­ната на иден­тич­ността – национална, колек­тивна, лична… Трябва да се изгубиш, за да се намериш, може би по-мъдър, по-омиротворен, по-благороден. Раз­нооб­разието на фол­к­лорни прак­тики се изг­ражда наново в нас­тоящето и предава интер­п­ретатив­ния си ключ на бъдещето. В края на пътешес­т­вието е силата и уюта на света, в който живеем”.

Проф. Греди Асса