Бродуейският хит “Исус Христос - суперзвезда“ идва у нас

Бродуейс­кият хит “Исус Хрис­тос — супер­з­везда“ ще има три пред­с­тав­ления у нас — на 5, 6 и 7 април от 20.00 в зала 1 на НДК. След някол­кото бъл­гар­ски пос­тановки през пос­лед­ните години, този път у нас прис­тига оригинал­ният и най-успешен бродуейски мюзикъл за всички времена “Исус Хрис­тос — Супер­з­везда“ на знаменития ком­позитор Андрю Лойд Уебър. Ролята на Спасителя ще изг­рае Тед Неели. Звез­д­ният със­тав от 55 артисти, музиканти и екип от уникални професионалисти ще дой­дат в Бъл­гария, да ни нап­равят съп­ричас­тни с най-великото изкус­тво на пос­лед­ното столетие — мюзикъла. Наричан още пър­вата рок опера, този шедьовър ще ни потопи в дните преди Въз­к­ресението на Спасителя.