Изложбата „Икигаи“ представя древните японски изкуства

Излож­бата „Икигаи“ пред­с­тавя две от най-древните япон­ски изкус­тва Кири-е и Темари и тях­ното приложение. Събитието вече започна и продъл­жава до 13 октом­ври в галерия „Финес“ в София на ул. „Христо Бел­чев“ № 17. и е част от Дни на япон­с­ката кул­тура 2018.

Организирани са и съпът­с­т­ващи уър­к­шопове за изработка на кар­тини Кири-е и Темари.

Съб­рани под общата тема „Икигаи“ — в превод от япон­ски: „философия на щас­тието“, двете изкус­тва раз­к­риват тай­ните и красотата на хилядолет­ните япон­ски традиции. Дори на пръв пог­лед раз­лични, Кири-е и Темари намират допирни точки както в сим­воликата на елемен­тите, така и в приложението си.

В основата на съз­даването на творби от тези две сфери на изкус­т­вото стоят пос­вещението, прециз­ността, времето, вниманието и любовта. Уър­к­шопът по Темари ще раз­к­рие тай­ните на едно хилядолетно изкус­тво, бързо превър­нало се в изящен сим­вол на приятел­с­т­вото и лоял­ността в япон­с­ката кул­тура.