Над 100 гайдари, Валя Балканска и Петър Янев ще звучат на откриването на Роженския събор

Над 100 гайдари, Валя Балканска и Петър Янев ще звучат на откриването на Роженския събор

Изпъл­нения на над 200 гай­дари, ансам­бъл “Родопа“, Валя Бал­кан­ска и Петър Янев ще звучат днес на отк­риването на Рожен­с­кия събор. Организаторите са от сдружение “Рожен — нас­лед­с­тво в бъдещето“. Над 3500 изпъл­нители от цялата страна и гос­туващи групи на бесараб­ски бъл­гари от Украйна ще се пред­с­тавят на 4 сцени на Рожен­с­ките поляни от 19 до 21 юли. Национал­ният фол­к­лорен кон­курс е част от прог­рамата на Събора на народ­ното твор­чес­тво и живот­новъд­с­т­вото “Рожен 2019“.

Събитието продъл­жава традицията на Рожен­с­кия събор с вековна история, но наред с фол­к­лор­ната прог­рама, съчетава в статута и пред­с­тавяне на живот­новъд­с­т­вото като мес­тен поминък. 250 хиляди души се очаква да посетят Рожен­с­кия събор.

Бъл­гар­с­кото знаме на площ над 7000 кв. м ще бъде раз­гър­нато на Рожен­с­ките поляни в дните на събора. Днес от 13.00 ч. организаторите обявяват церемония за общо раз­пъване на национал­ния трибаг­реник с рекор­дни раз­мери. В инициативата се включат извес­тни бъл­гар­ски спор­тисти и шам­пиони, сред които Тер­вел Пулев, Катя Дафов­ска, Елица Янкова, Радо Янков. В дните на събора е осигурен общес­т­вен тран­с­порт от Смолян, Чепеларе и Мом­чиловци до Рожен. През 2016 г. сто хиляди души пос­тиха събора.