Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 103, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Пиерина Монтиглио кани на „Пътешествие към душата”

Пиерина Монтиглио кани на „Пътешествие към душата”

Пиерина Монтиглио кани на „Пътешествие към душата”

Пиерина Мон­тиг­лио, худож­ничка от Чили, под­реди своя изложба в галерията “Тихото гнездо“ на Кул­тур­ния цен­тър “Двореца“ в Бал­чик. Озаг­лавена е “Пътешес­т­вие към душата“ и включва изб­рани творби от колек­цията й от пос­лед­ните две години. Официално излож­бата ще се отк­рие на 9 август от 19.00 ч и ще остане в “Двореца“ до 18 август. Галя Геор­гиева. Интересът на худож­нич­ката не се със­редоточава един­с­т­венно върху живописта или дизайна, а тя има афинитет и към скул­п­турата, златар­с­т­вото, занаят­чийс­т­вото, нови тех­ники и стилове, които помагат да раз­гърне своя талант: “Тази изложба е плод на необ­ходимостта ми за изразяване и желанието да раз­съж­давам. Да можеш да се припоз­наеш в произ­ведението, да се преот­к­риеш в чув­с­т­вото, което е било част от живота ти“.

Мон­тиг­лио се стреми да изразява чув­с­т­вата си по начин, по който и пуб­ликата да има усещането, че е част от ней­ните кар­тини. За да започне човек това пътешес­т­вие, трябва да има кураж, да заб­рави за егото и страховете си. “Аз пред­п­риех моето пътуване към душев­ността без да се връщам назад, всичко за мен започна, когато отк­рих отговори на моите вът­решни тър­сения, които ми пречеха да бъда щас­т­лива, да имам балан­сиран живот и да дос­тигна щас­тието“, казва още чилийс­ката худож­ничка.

България

Икономика

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

Европейс­ката комисия върна Стратегичес­кия план на Бъл­гария с 200 забележки. Това обяви пред БНР заместник-министърът на земеделието Иван Хри…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Руската централна банка опитва да спре ръста на рублата

Рус­ката цен­т­рална банка намали основ­ния лих­вен процент след извън­редно заседание, тъй като влас­тите се опит­ват да овладеят курса на руб­лата,…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...