Рози и Лъвове

Рози и Лъвове

Сборна изложба — графика на 35 бъл­гар­ски худож­ници във вар­нен­с­ката галерия Ларго.

“Рози и Лъвове“- пред­с­тавителна изложба– графика, част от праз­нич­ната прог­рама зя Деня на Варна. Екс­позицията за пръв път бе показана през месец май в Палацо Лом­бар­дия — седалището на Регионал­ното правител­с­тво на Лом­бар­дия в Милано. Тя бе отк­риващо събитие на петата Меж­дународна екс­либ­рис среща, която се проведе във Варезе, Италия в рам­ките на десетия Меж­дународен Екс­либ­рис Кон­курс „Биб­лиотека Бодио Лом­наго”. За куратор на екс­позицията беше поканена г-жа Нели Въл­чева, дирек­тор на Меж­дународен Екс­либ­рис Кон­курс Варна. Тази покана е резул­тат от успеш­ното пар­т­ньор­с­тво между Италиан­с­ката Екс­либ­рис Асоциация и Арт Галерия Ларго, организатор на вар­нен­с­кия екс­либ­рис форум. “Рози и Лъвове“ стар­тира на 14-ти в Арт Галерия Ларго и продъл­жава до 27 август.