Нови артистични пространства в “Двореца“ в Балчик

Нови артистични пространства в “Двореца“ в Балчик

Меж­дународен пленер ще отк­рие нови артис­тични прос­т­ран­с­тва в “Двореца“ в Бал­чик. Среща на худож­ници се отк­рива на 20 август. Творци от Бъл­гария, Русия, Лат­вия, Украйна ще опънат платна на мор­с­кия бряг и ще прив­лекат пуб­ликата към естетиката на живописта.

Сред изявените имена с многоб­ройни изяви в род­ните си страни и в чуж­бина, са Лариса Талипан, Самир Гафаров, Намиг Исмаил-Зада, Мариана Силахина, Олга Каш­кай, Наталия Савин­ска, Анна Абидина, Теменуга Димова, Огнян Куз­манов.

Пленерът “Прос­т­ран­с­тво и време“ ще популяризира чрез кар­тините на худож­ниците природ­ните и кул­тур­ните забележител­ности в архитектурно-парковия ком­п­лекс. Живопис­ците най-напред ще покажат излож­бата със своите платна в Учеб­ния цен­тър по изкус­т­вата в “Двореца“ на 30 август.