Лек спад на посетителите на скалния Аладжа манастир

През тази година има лек спад на посетителите в сред­новеков­ния скален Ала­джа манас­тир край Варна”, каза уред­никът в едноимен­ния музей Наталия Енева. Тя обясни, че годишно обек­тът се посещава от около 80 хиляди души, като през тази година отливът е между 2000 и 3000 туристи, най-вече от Русия и Гер­мания.

Най-многобройни са посетителите от Румъния, които идват или индивидуално, или групово. След­ват гос­тите от Полша и Чехия. Интерес към Ала­джа манас­тир проявяват и туристи от Иран, Скан­динавието, от далеч­ните Япония и Китай. През миналата година музеят е бил посещаван и от туристи от Мек­сико.

През юли и август се увеличават и бъл­гар­с­ките туристи. Основ­ният поток от чуж­дес­т­ран­ните туристи не е от курор­тите по Север­ното Чер­номорие, а от “Слън­чев бряг“. Те прис­тигат организирано и съчетават посещения на Дел­финариума и Ала­джа манас­тир.