Български пианист ще свири във Виена творби на Ференц Лист

На 15 ноем­ври младият и талан­т­лив бъл­гар­ски пианист Мар­тин Иванов, който от 10 години живее и раз­вива успешна солис­тична кариера във Виена, ще зарадва отново своите почитатели с нов, интересен кон­цер­тен проект. Събитието е предиз­вес­тено уникално музикално преживяване, тъй като Мар­тин Иванов е под­гот­вил прог­рама, в която ще изпълни за първи път в Авс­т­рия всички 19 унгар­ски рап­содии от Ференц Лист в рам­ките само на една кон­цер­тна вечер. Този оригинален по своя замисъл проект ще бъде пред­с­тавен в извес­т­ния Музикален салон на “Bank Austria“ – красива барокова кон­цер­тна зала в цен­търа на Виена.

Рециталът на Мар­тин Иванов отново заявява широтата на неговите интереси и богати въз­мож­ности като интер­п­ретатор в клавир­ния репер­тоар — този път поемайки предиз­викател­с­т­вото да изпълни вир­туоз­ните ком­позиции на Ференц Лист — неговите изк­лючително популярни унгар­ски рап­содии. Но той има таланта и заявява решител­ността да осъщес­тви тази своя мечта.

Роден в Русе през 1990 г., той е въз­питаник на клавир­ната школа на своята майка Красимира Иванова, която е преподавател в Русен­с­кото музикално училище. По– късно младият пианист се дип­ломира в Универ­ситета за музика и изпъл­нител­ски изкус­тва във Виена, където учи при проф. Олег Май­сен­берг, а от 2013 г. при проф. Стефан Владар. Следва поредица от впечат­ляващи изяви за Мар­тин Иванов През 2016 г. той осъщес­т­вява кон­цер­тно турне с 32 клавирни рецитала в Анг­лия, Авс­т­рия, Гер­мания и Унгария. Сред актуал­ните му гас­т­роли са кон­церти в къщата музей на Ференц Лист в Будапеща и къщата на Бетовен в Бон.