Соня Йончева изнесе концерт в Москва

Бъл­гар­с­кака оперна прима Соня Йон­чева изнесе кон­церт в Мос­ква в зала “Чай­ков­ски“ на 13 ноем­ври с Рус­кия дър­жавен академичен сим­фоничен оркес­тър „Евгений Свет­ланов“ под дириген­т­с­т­вото на Диего Матеус, с учас­тието на тенора Марин Йон­чев.

На 9 ноем­ври същата прог­рама с арии и дуети от опери на Джакомо Пучини проз­вуча в новата кон­цер­тна зала на Фил­хар­монията на Елба в Хам­бург, а на дириген­т­с­кия пулт бе друг бъл­гарин — Боян Виденов.

Дириген­тът Валерий Гер­гиев казва за Йон­чева: “Тя е меч­таната певица — мощен и богат на нюанси глас, лекота и артис­тич­ност, които са под­куп­ващи. Красотата й те печели от раз, а харак­терът й да рис­кува с репер­тоар, към който дори звез­дите не посягат, я прев­ръща в едно от музикал­ните явления на XXI век”. В очак­ване сме на съв­мес­тен проект Йон­чева — Гер­гиев през 2020 г.