Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) „България през стъклото на времето“ в Музея на Рим в Трастевере

„България през стъклото на времето“ в Музея на Рим в Трастевере

„България през стъклото на времето“ в Музея на Рим в Трастевере

Интерак­тивна изложба на фон­дация “Цен­ности“ по случай 140-годишнината от дип­ломатичес­ките отношения между Бъл­гария и ИталияБъл­гария от 20-те и 30-те години на миналия век и връз­ката с Италия от онова време са в цен­търа на излож­бата „Бъл­гария през стък­лото на времето“, която гос­тува на Музея на Рим в Трас­тевере от 12 декем­ври до 12 януари 2020 г.

След изк­лючител­ния успех в Национал­ната художес­т­вена галерия „Квад­рат 500“ в София, рим­с­кото издание е в чест на 140-години от установяването на дип­ломатичес­ките отношения между Бъл­гария и Италия. С мулти ефекти и анимации са пред­с­тавени 36 автен­тични стък­лени плаки от семей­ното нас­лед­с­тво на фамилия Близ­наков. Излож­бата се организира съв­мес­тно с Общината на Рим и с пар­т­ньор­с­кото съдейс­т­вие на Софийска столична община.

Тя е съз­дадена и организирана от Фон­дация „Цен­ности“ на Антонина Стоянова под пат­ронажа на Посол­с­т­вото на Бъл­гария в Италия и извън­ред­ния и пъл­номощен пос­ланик Тодор Стоянов, в сът­руд­ничес­тво с Бъл­гар­с­кия кул­турен инс­титут в Рим.

Въл­нуващо пътешес­т­вие в бита и нравите на Бъл­гария от преди 100 години. 36-те фотог­раф­ски плаки пред­с­тавят епохата, в която са нап­равени от историческа, етног­раф­ска и геог­раф­ска гледна точка. Прожек­тирани по стените на музея, стък­лените плаки раз­к­риват пей­зажи и обичаи от Бъл­гария от 20-те и 30-те години на ХХ век. Тези старинни фотог­раф­ски находки са били съх­ранявани увити в изб­лед­нели машинописни лис­тове – дип­ломатически преписки, бюлетини на Рой­терс и БТА от 30-те години на миналия век.

Историята, залег­нала в излож­бата зав­ладява въоб­ражението. Всичко започва, когато Надежда Близ­наков Де Микели Витури, италиан­ска арис­ток­ратка от бъл­гар­ски произ­ход, се среща през 1998 г. с Антонина Стоянова, по това време първа дама на Бъл­гария. Тя й подарява семей­ното сък­ровище – 36 те стари фотог­раф­ски плаки, принад­лежали на дядо й Марко Близ­наков, един от основателите на прис­танищ­ната дей­ност в страната. Младият старозагорец завър­шва инженер­с­тво в Бел­гия и е изп­ратен, по волята на княз Фер­динанд, да специализира прис­танищно инженер­с­тво в Триест.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...